Artist

روسیاهی فرقه رجوی درشهرنیویورک امریکا

امروز مریم قجر علی رغم تمام تلاشهایش برای رساندن خودش به آمریکا و برقراری یک گردهمایی بزرگ که همواره در خواب میبیند که در آمریکا بر گذار کند پیام پوشالی خودش را به‌به اصطلاح نماینده فرقه در آمریکا داد تا برایش قرقره کند.اما همگان دیدند که حتی در آمریکا هم دیگر با تمام تلاشی که فرقه کرده جمعیتی حضور بهم نرسانندند و فرقه را به حال بدخویش رها کرددند

سیدامیر موثقی ـ کانون آوا ـ جمعه 2 اکتبر 2015 

روسیاهی فرقه رجوی در شهر نیویورک امریکا

با شروع اجلاس سرانه کشورهای جهان در آمریکا فرقه ترو ریستی رجوی که از ماها قبل تو دهنی بزرگی خورده بود از دولت امریکا بر سر مزاکرات هسته ای با خرج کردنهای فراوان بر صد بر آمده بود که مانع از حضور روحانی در این اجلاس شود. با انبوه لابی های پوشالی که با پرداخت انبوه دلار آن‌ها را به پای تیریبون کشانده و تا شاید عدو شود برایش سبب خیر.

براستی باید از فرقه رجوی پرسید که چرا خودت را به ایران و ملت ایران می چسبانی؟. چرا و به چه دلیل که فرقه دترو ریستی رجوی که جایی در ایران ندارد را مخواهید به زور به ایران و ایرانی تحمیل کنید؟

امروز مریم قجر علیرغم تمام تلاشهایش برای رساندن خودش به آمریکا و بر قراری یک گرد همایی بزرگ که همواره در خواب میبیند که در آمریکا بر گذار کند پیام پوشالی خودش را به‌به اصطلاح نماینده فرقه در آمریکا داد تا برایش قرقره کند .اما همگان دیدند که حتی در آمریکا هم دیگر با تمام تلاشی که فرقه کرده جمعیتی حضور به هم نرسانندند و فرقه را به خال بد خویش رها کرددند . امروز که مریم قجر در همه صحنه تنها شده است و خود رجوی ملعون کفن پاره در قبرخود میخزد توان حل و فصل مبارزه را ندارد. امروز حتی دولت آمریکا هم دیگر به این فرقه که با گروه‌های ترو ریستی همچون داعش عراق و سوریه دست میدهد و حمایت می‌کند بر همگان واضح و روشن هست که این‌ها هم از همین قماش هستند . همین مجاهدینی که با خمپاره خانه‌های مسکونی را مورد اصابت قرار میدادن و زنان و کودکان را به خاک و خون می کشانندنند و اطلاعیه پشت اطلاعیه میدادنند. بله فرقه رجوی باید همچون گروه‌های ترو ریستی منطقه ریشه‌کن شود تا ملتها در آسایش و آرامش باشند همانطوری که همه دولتها امروز خواهان برچیده شده فرقه گرایی و تروریست پروری هستند. به امید روزی که تمامی گروه‌های ترو ریستی همچون فرقه رجوی از صحنه حدف شونند و ملتها و دولتها در آسایش و آرامش باشنند.

سید امیر موثقی آلمان کلن