ی07122020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا نامه های کانون آوا نامه علی اکبرراستگوبه آقای سانتیاگو آباسکال دبیرکل حزب فوکس اسپانیا

نامه علی اکبرراستگوبه آقای سانتیاگو آباسکال دبیرکل حزب فوکس اسپانیا

کسی که درخدمت یک سازمانی با همچین شهرت بد، ساختارفرقه ای، سابقه نظامی و تروریستی، سلسله مراتب تمامیت خواه مارکسیستی و یک فرقه کیش شخصیت باشد و بعنوان نماینده آنها همه جا نشان داده شود، یا باید متعصب آرمان گرا باشد و یا دلایل شخصی داشته باشد.

کانون آوا - 6 ماه مه  2014

همراه با ترجمه های آلمانی و انگلیسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Cologne, 06.05.2014

جناب آقای سانتیاگو آباسکال، دبیرکل حزب فوکس اسپانیا، 

همانطور که اطلاع دارید کاندید اول حزب شما برای انتخابات پارلمان اروپا، آقای آلخو ویدال کوادراس، لابی قدیمی و بسیارفعال سازمان شبهه انگیز "مجاهدین ایران در پارلمان اروپا می باشد.

 آقای ویدال کوادراس رئیس ٫٫کمیته بین المللی در جست وجوی حقیقت – کمیته اروپایی برای خارج کردن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی٬٬ "International Committee in Search of Justice - The European Committee for De-listing PMOI " (ISJ),می باشد که انجمنی مرکب از نمایندگان پارلمانهای مختلف و حقوقدانان بین المللی هستند که اقداماتی در جهت حذف نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی انجام دادند. ضمنا ایشان رئیس افتخاری گروه پارلمانی ٫٫ دوستان ایران آزاد٬٬ Freunde eines freien Iran“ (FOFI),  نیزهستند که منافع مجاهدین را در پارلمان اروپا نمایندگی می کند.

ایشان درپارلمان اروپا همراه با استیوان استیونسون به سازمان مجاهدین و رهبرش مریم رجوی مرتب در جهت تبلیغات بطورمنظم سرویس مکان و امکانات دراین پارلمان ارائه می دهند.ویدال کوادراساز کمپ اشرف در عراق نیز بازدید کرد و در ژانویه 2009 در گزارش سفر خود با عنوان  "اپوزیسیون دموکراتیک ایران تمامی ادعاهای مجاهدین را تایید کرد. علاوه براین ایشان به طور مرتب به عنوان سخنران در مراسم های تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق شرکت می کند و تبلیغ خط وخطوط این سازمان را دررسانه های مختلف بعهده دارد.

اینهمه فعالیت فشرده با زمانبری بالا این سئوال را پیش می اورد کهچه انگیزه ای این تعهد را برای آقای ویدال کوادراس بوجود می آورد؟

کسی که درخدمت یک سازمانی با همچین شهرت بد، ساختارفرقه ای، سابقه نظامی و تروریستی، سلسله مراتب تمامیت خواه مارکسیستی و یک فرقه کیش شخصیت باشد و بعنوان نماینده آنها همه جا نشان داده شود، یا باید متعصب آرمان گرا باشد و یا دلایل شخصی داشته باشد.

...ویا ساده گفته شود برای اینکاراستخدام شده است...

رفتارنامزد اول حزب شما ویدال کوادراس به شهرت و اعتبار حزب جوان شما صدمه می زند و کمک چندانی بهشکل گیری آن به عنوان یک نیروی محافظه کار در اسپانیا نمی کند.

ما به شماهشدار می دهیم که سازمان مجاهدین خلق سعی خواهد کرد که از حزب شما درجهت منافع و اهداف سازمانی  بعنوان بلندگوی تبلیغاتی خود سوء استفاده کند.

هیچگونه پلت فرمی دراختیارسازمان مجاهدین خلقنگذارید که تبلیغات دروغ خودشان را از طریق شما نشردهند و نگذارید بعنوان اسب های درشگه کورانه کورانه ازشما استفاده کنند!

برای ارائه اطلاعات بیشتر درمورد سازمان مجاهدین میتوانید با ما تماس بگیرید.

بااحترام

علی اکبرراستگو

مدیرکانون آوا – کلن

6 ماه مه 2014 – 16 اردیبهشت 1393

ترجمه متن بزبان آلمانی:

Your top candidate for the European Parliament, Mr. Alejo Vidal- Quadras

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Cologne, 06.05.2014

Sehr geehrter Herr Santiago Abacal,Generalsekretär der Partei Vox España

wie Sie sicher wissen ist Ihr Spitzenkandidat für die Europawahl, Herr Alejo Vidal-Quadras, ein langjähriger und sehr aktiver Lobbyist im Europaparlament für die umstrittenen„Iranischen Volksmojahedin“ („Mojahedin-e Khalq“/MKO/MEK /PMOI).

 Vidal-Quadras ist Präsident des "International Committee in Search of Justice - The European Committee for De-listing PMOI " (ISJ), einer Vereinigung von Abgeordneten verschiedener Parlamente und Internationalen Juristen, die sich für die Delistung der MEK eingesetzt haben, und Ehrenvorsitzender der parlamentarischen Intergruppe  „Freunde eines freien Iran“ (FOFI), die die Interessen der MEK im Europaparlament vertritt.

Im Europaparlament bietet er zusammen mit Struan Stevenson der MEK und Ihrer Führerin, Maryam Rajavi,regelmäßig eine Bühne für ihre Propaganda. Vidal-Quadras hat auch Camp Ashraf im Irak besucht und im Januar 2009  in einem Bericht über seinen Besuch mit dem Titel: „Irans demokratische Opposition“ unreflektiert die MEK-Propaganda übernommen. Außerdem nimmt er regelmäßig als Redner an den Propagandaveranstaltungen der MEK teil und verbreitet die Propaganda der MEK auch durch plazierte Gastbeiträge in verschiedenen Medien.

 Eine solch intensive und auch sehr zeitaufwändige Lobbytätigkeit lässt die Frage aufkommen, worin die Motivation für dieses Engagement von Herrn Vidal-Quadras liegt.

Um sich für eine Organisation mit so zweifelhaftem Ruf, ausgeprägten Sektenstrukturen,einer militaristischen und terroristischen Vergangenheit, marxistisch totalitären Hierarchien und einem ausgeprägten Persönlichkeitskult einzusetzen und als Aushängeschild für sie zu dienen, muss man entweder fanatisch idealistische oder persönliche Gründe haben.

 …Oder man wird einfach dafür bezahlt…

DasVerhalten Ihres Spitzenkandidaten Vidal-Quadras schadet dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit Ihrer jungen Partei und ist bei der Etablierung als konservative Kraft in Spanien wenig hilfreich.

Wir warnen Sie als davor, dass die MEK versuchen wird, Ihre Parte als Sprachrohr für Ihre Propaganda zu gewinnen.

Bieten Sie der MEK keine Plattform, um ihre Propagandalügen zu verbreiten und lassen Sie sich nicht blind vor deren Karren spannen!

Für weitere Informationen über die MEK stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

 Mit freundlichen Grüßen,

 AAWA Association e.V.

Ali A. Rastgou (Vorsitzender)

6. Mai 2014

ترجمه متن بزبان انگلیسی:

Your top candidate for the European Parliament, Mr. Alejo Vidal- Quadras

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Cologne, 06.05.2014

Dear Santiago Abacal,General Secretary of the Party Vox España,

as you probably know, your top candidate for the European Parliament, Mr. Alejo Vidal- Quadras, is a longtime and very active lobbyist at the European Parliament for the controversial "Iranian Mojahedin" ("Mojahedin -e Khalq" /MKO/MEK/PMOI).

Vidal- Quadras is president of the MEK-supporter-group "International Committee in Search of Justice - The European Committee for De-listing PMOI" (ISJ), an association of members of various parliaments and international lawyers who have argued for the delisting of MEK, and Honorary Chairman of the inter-parliamentary group "Friends of a Free Iran" (FOFI), which represents the interests of MEK in the European Parliament.

Along with Struan Stevenson, another MEP, he provides the MEK and its leader, Maryam Rajavi, regularly the opportunity to spread their propaganda. Vidal- Quadras did also visit Camp Ashraf in Iraq in January 2009 and in an official report about his visit with the title: "Iran's democratic opposition" he places MEK propaganda. He also regularly in the propaganda events of the MEK participates as a speaker and disseminates the MEK propaganda with Guest Posts placed in different media.

Such intensive and very time-consuming lobbying raises the question of the motivation for this commitment of Mr. Vidal- Quadras.

In order to work for an organization with such ill repute , distinct structures of champagne , a militaristic and terrorist past, Marxist totalitarian hierarchies and a cult of personality and to serve as a figurehead for them, you have to be either fanatically idealistic or have personal reasons... or you just get paid for it...

The behavior of your top candidate Vidal- Quadras damages the reputation and the credibility of your young party and is of little help in establishing your party as a conservative force in Spain.

We warn you, that the MEK will try to win Vox España as a mouthpiece for its propaganda.

Do not provide a platform to the MEK to spread their propaganda lies and do not let Vox España willingly be used by the MEK!


For more information about the MEK, we are happy to help you.

Sincerely,
AAWA Association e.V.
Ali A. Rastgou (Chairman)