نامه امیرموثقی به آقای فرانسواز اولاند، رئیس جمهور فرانسه

امروز فرقه رجوی با سوءاستفاده های دمکراتیک در خاک شما مشغول فرقه گرائی وخشونت گرایی و ترورهستند امروز شما با داعش روبروشدیدامامواظب باشید که باخطرناکترازداعش هم که هر روزهمه گان را تهدید به مرگ و ترورمیکنند مواجه هستید و خواهید بود.

جناب رئیس جمهور!

ضمن عرض تسلیت و تبریک برای پیروزی بزرگی که در این عملیات بزرگ بدست آوردید و دولت شما توانست با قدرت حمایت خودش را از تمامی شهر وندان فرانسوی و اروپائی نشاندهد وبه این ملت داغدار امید را بازگرداند که امنیت و حفاظت از خاک و ملت برای شما و دولت شما اولین وآخرین بوده وهست. امروز بسیاری هستند همچون داعش وشاید هم خطرناک تر از داعش در خاک شما لانه کرده‌اند و ازآزادی‌های سیاسی و اجتماعی کشور شما سوء‌استفاده های فرقه ای میکنند وهمچون موریانه همه جا نفوذ کرده‌اند. امروز فرقه رجوی با سوءاستفاده های دمکراتیک در خاک شما مشغول فرقه گرائی وخشونت گرایی و ترورهستند امروز شما با داعش روبروشدیدامامواظب باشید که باخطرناکترازداعش هم که هر روزهمه گان را تهدید به مرگ و ترورمیکنند مواجه هستید و خواهید بود. آری فرقه رجوی سالیان سال است که در خاک شما از داعش بدتر دارد عمل میکند اما شما چشمهایتان را بر روی آن‌ها بسته اید. امروز دولت و ملت فرانسه داغدار هستند و داعش صفتان خوشحال و خندان. اینجانب سید امیر موثقی ازشما درخواست میکنم بعنوان یک جداشده و منتقد از فرقه رجوی که با فرقه رجوی برخورد کنید ومانع از رشد و نفوذ فرقه گرائی در خاک فرانسه شوید! نگذارید ازآزادی‌های اجتماعی و سیاسی کشورشما بر علیه دولت وملت شما استفاده شود تروریست ها و داعش رجوی را از خاک فرانسه وازخاک اروپا بیرون بیندازید تا دیگر اتفاقاتی همچون شارلی ابدا تکرار نشود .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

وزارت کشور و دادستانی محترم فرانسه