نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به آقای آکسل فیشرعضو هیئت رئیسه حزب مردم در شورای اروپا همراه با متن های آلمانی وانگلیسی

سازمان مجاهدین در عرض سالهای گذشته بخاطرشهرت بد خود بشدت محتاج کسب وجهه بین المللی می باشد. در این زمینه آنها خودشان را بعنوان "مقاومت ایران" توصیف می کنند اما درحقیقت درمیان گروه های جدی اپوزیسیون در ایران بهیچ عنوان جدی گرفته نمی شوند. از جانب مردم ایران نیز این سازمان بدلیل همکاری با دیکتاتور سابق عراق صدام حسین بشدت منفورهستند. راه حل ارائه شده توسط رجوی بنام "راه سوم" - برای سرنگونی نظام سیاسی در ایران توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته خود (منظورسازمان مجاهدین) - فقط به این دلیل تخیلیست که که سازمان مجاهدین خلق عملا هیچ پشتیبانی در مردم ایران ندارد و بعد از 35 سال نتوانسته حتی جای پای کوتاهی در صحنه سیاسی ایران باز کند.


 

 کانون آوا - شنبه 19 نوامبر 2016

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به آقای آکسل فیشر عضو هیئت رئیسه حزب مردم در شورای اروپا همراه با متن آلمانی وانگلیسی

حضور محترم آقای فیشر!

طبق اطلاعات واصله از طیف اعضای جداشده سازمان مجاهدین در فرانسه، ظاهرا شما به همایش سازمان مجاهدین و بازوی سیاسی آن شورای ملی مقاومت، بتاریخ 26 نوامبر 2016 در پاریس دعوت شده اید.

ما ازشما درخواست می کنیم در تصمیم خود برای شرکت در این مراسم هرچه زودترتجدیدنظربکنید!

سازمان مجاهدین یک گروه فرقه گرا می باشد که بخاطر موارد گسترده نقص فاحش حقوق بشر اعضای خود (از جمله طبقگزارش دیدبان حقوق بشر) و رفتار خشونت آمیزبا منتقدین و اعضای جداشده شدیدا مورد انتقاداست.

بخصوص اعضای این سازمان که در عرض یکی دوسال گذشته بتدریج از کمپ لیبرتی عراق به کشور امن آلبانی پناه آورده اند، بشدت تحت هژمونی رهبری گروه قراردارند. مجاهدین تلاش می کنند اعضایشان را در آلبانی تحت کنترل داشته باشند و مانع انتگراسیون آنها با دنیای خارج از سازمان بشوند.

سازمان مجاهدین در عرض سالهای گذشته بخاطرشهرت بد خود بشدت محتاج کسب وجهه بین المللی می باشد. در این زمینه آنها خودشان را بعنوان "مقاومت ایران" توصیف می کنند اما درحقیقت درمیان گروه های جدی اپوزیسیون در ایران بهیچ عنوان جدی گرفته نمی شوند. از جانب مردم ایران نیز این سازمان بدلیل همکاری با دیکتاتور سابق عراق صدام حسین بشدت منفورهستند. راه حل ارائه شده توسط رجوی بنام "راه سوم" - برای سرنگونی نظام سیاسی در ایران توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته خود (منظورسازمان مجاهدین) - فقط به این دلیل تخیلیست که که سازمان مجاهدین خلق عملا هیچ پشتیبانی در مردم ایران ندارد و بعد از 35 سال نتوانسته حتی جای پای کوتاهی در صحنه سیاسی ایران باز کند.

البته در اینکه سازمان مجاهدین خلق می تواند یک جایگزین جدی برای رژیم فعلی ایران باشد، صرفا در افکار واهی و پوچ سازمان مجاهدین خلق و لابی آن می گنجد.

همچنین حذف نام این سازمان از لیست گروه های تروریستی ایالات متحده در سال 2012 نه نتیجه پیشرفت سیاسی آنان بلکه نتیجه یک برنامه تبلیغی چند میلیون دلاری مجاهدین بود. لابی های سازمان مجاهدین هم درعراق و هم در آمریکا تلاش دارند در رسانه های بزرگ نفوذکنند تا اخبار را به نفع سازمان تخت تاثیرقراربدهند.

مراسم هایی از قبیل مراسمی که شما به آن دعوت شده اید، را صرفا باید یک رویداد تبلیغاتی برای سازمان مجاهدین خلق و"رئیس جمهور" خودبرگزیده مریم رجوی دانست . این مراسم ها تنها وتنها جهت بزک کردن چهره سازمان مجاهدین، افزایش شهرت بین المللی و جلوگیری از نزدیکی سیاسی جهان غرب به ایران برگزارمی شود.

حتی حسن نیت یک حرکت انسان دوستانه برای اعضای سازمان مجاهدین خلق، که در آلبانی گیرفتاده اند، صورت معکوس خواهد داشت چرا که این اعضای ساده هستند که در درجه اول از تقدیر شما از سازمان مجاهدین خلق بشدت در تنگنا می افتند.

شرکت شما بعنوان عضو هیات رئیسه حزب مردم در شورای اروپا همانطوریکه که ذکر شد نه نفعی بحال مردم ایران دارد ونه نفعی برای اعضای ساکن در آلبانی. تنها کسانی که از حضورشما دراین مراسم نفع می برند همانا مریم رجوی و رهبری مجاهدین می باشند!

با احترامات فائقه

علی راستگو - کانون آوا - آلمان

19نوامبر 2016

Offener Brief von Ali Akbar Rastgou an HerrnAxel Fischer

Vizepräsident der parlametarischen Versammlung und des Europarates und  Vorsitzender derEVP-Fraktion.

Sehr geehrter Herr Fischer,

wie wir aus den Kreisen der MEK-Aussteiger in Frankreich gehört haben, wurden Sie zu der Veranstaltung der iranischen Volksmojahedin „Mojahedin-e Khalq“ (MEK/PMOI/MKO) und ihres politischen Armes, dem „Nationalen Widerstandsrat des Iran (NWRI)“ am 26. November 2016 in Paris eingeladen.

Wir bitten Sie eindringlich, von einer Teilnahme an dieser Veranstaltung abzusehen!

Die MEK ist eine Kult-Organisation, die wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen an ihren Mitgliedern (siehe HRW-Bericht) und dem zweifelhaften Umgang mit Kritikern und Aussteigern in der Kritik steht.

Gerade die Flüchtlinge, die aus Camp Liberty im Irak nach Albanien in Sicherheit gebracht wurden, stehen besonders im Focus der Beeinflussung durch die Führung der Organisation. Die MEK versucht alles, um ihre Mitglieder in Albanien unter ihrer Kontrolle zu halten und eine Integration in die Gesellschaft außerhalb der Organisation zu verhindern.

Die MEK bemüht sich in den letzten Jahren wegen ihres zweifelhaften Rufes intensiv um internationale politische Aufwertung. Sie bezeichnen sich zwar als „der iranische Widerstand“, aber innerhalb der ernsthaften politischen Oppositionsgruppen im Iran spielen sie keine Rolle. Auch werden sie vom Großteil der iranischen Bevölkerung wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein verachtet. Der von Rajavi propagierte „Dritte Weg“ – den Umsturz des politischen Systems im Iran durch das iranische Volk und seinen Organisierten Widerstand (die MEK) – ist alleine schon deswegen utopisch, weil die MEK so gut wie keine Unterstützung im iranischen Volk hat.

Dass die MEK eine ernstzunehmende Alternative zum derzeitigen iranischen Regime sein kann, ist lediglich das Wunschdenken der MEK und ihrer Lobbyisten.

Deswegen versuchen sie gezielt, die Medien für ihre Zwecke zu missbrauchen und ihre Sicht der Realität in den internationalen Medien zu verbreiten.

Auch die Streichung von der US-Terrorliste 2012 war keine politische Entwicklung sondern das Ergebnis einer millionenschweren PR- und Medienkampagne der MEK. Sowohl im Irak, als auch in den USA versuchen die MEK, Lobbyisten in wichtigen Medien zu platzieren, um die Berichterstattung in ihrem Sinne beeinflussen zu können.

Veranstaltungen , wie diese, sind lediglich eine Propagandaveranstaltung für die MEK selbst und ihre „Präsidentin“ Maryam Rajavi. Es geht einzig und alleine darum, die MEK im internationalen Ansehen aufzuwerten und eine politische Annäherung der westlichen Welt an den Iran zu verhindern.

Selbst als gut gemeinte humanitäre Geste für die Mitglieder der MEK, die gerade in Albanien festsitzen, wäre eine Teilnahme kontraproduktiv, denn die einfachen Mitglieder sind die ersten, die unter eine Aufwertung der MEK zu leiden haben.

Eine Teilnahme von Ihnen als Vizepräsident der parlametarischen Versammlung und des Europarates nützt also weder dem iranischen Volk, noch den in Albanien lebenden MEK-Mitgliedern. Die einzigen, die aus Ihrer Teilnahme einen Nutzen ziehen würden, sind Maryam Rajavi und ihre MEK-Führungsriege!

Mit freundlichen Grüßen,

AAWA Association e.V.

Dipl. Ing. Ali Akbar Rastgou (Vorsitzender)

Köln, 19.11.2016

Open letter from Ali Akbar Rastgou to Mr. Axel Fischer

Vice-President of the Parliament Assembly and the Council of Europe and Chairman of the EPP Group

Dear Mr. Fischer,

as we have heard from the ranks of the MEK-outs in France, you are invited to the international gathering of the Peoples  Mojahedin of Iran "Mojahedin-e Khalq” (MEK / PMOI / MKO) and its political arm, the "National Council of Resistance of Iran (NCRI)" on November 26th in Paris.

We urge you to refrain from participating in this event!

The MEK is a cult organization being in fire for serious human rights violations against their members (according to a HRW-report) and the dubious handling of critics and dropouts.

Especially the refugees from CampLiberty in Iraq, who were relocated to Albania, are especially in the focus of the leadership of the organization to be influenced. The MEK tries everything to keep their members in Albania under control and to prevent their integration in society outside the organization.

In recent years due to its dubious reputation the MEK strives intensively to international political appreciation. They call themselves "the Iranian Resistance", but within the serious political opposition groups inside Iran, they do not matter. They are also despised by the majority of the Iranian people for their cooperation with the former Iraqi dictator Saddam Hussein. The "Third Way" - the overthrow of the political system inside Iran by the Iranian people and their organized resistance (the MEK) - propagated by Rajavi, is utopian for that reason alone, the MEK has virtually no support among the Iranian people.

The assertion the MEK can be a serious alternative to the current Iranian regime, is merely the wishful thinking of the MEK and its lobbyists.

That's why they are trying to misuse the media for their own purposes deliberately and to spread their view of reality in the international media.

Also the removal from the US list of Foreign Terrorist Organizations in 2012 was not a political development but the result of a multi-million dollar public relations- and media campaign of the MEK. Both in Iraq, as well as in the US, the MEK tries to place lobbyists in major media in order to influence the reporting.

The Gathering simply is a propaganda event for the MEK themselves and their "President elected" Maryam Rajavi. It is all about to enhance the MEKs international reputation and to interfere with the rapprochement course towards the Western world and Iran.

Even as a well-intentioned humanitarian gesture for the members of the MEK, your participation in this event would be counterproductive, because the simple members are the first who have to suffer from an appreciation of the MEK.

Your participation in this event as Vice-President of the Parliament Assembly and the Council of Europe, nor benefits the people of Iran, neither the MEK members living in Albania. The only one who would benefit from your participation, are Mrs. Maryam Rajavi and her MEK leadership!

With best regards,

AAWA Association e.V.

Dipl. Ing. Ali Akbar Rastgou (Chairman)

November 19th 2016