فعاليتهاي گسترده جداشدگان از پارلمان اروپا تا قلب مرکز فرماندهي عنكبوتي فرقه رجوي در اور سورواز

ولی روز پنجشبه به ناگهان آقای مصطفی محمدی باپوشیدن تي شرتی دارای عكس دخترش كه  زير آن به زبان فرانسه نوشته بود: دخترم را آزاد كنيد و در دست داشتن بنری با آن مضمون بر فرق سر رجوي خائن وطن فروش در جلوی شهرداری اور ظاهر شد آنهم در شلوغ ترين ساعت روز كه جلوی شهرداري اور ترافيك سنگيني بود.

 

فعاليتهاي گسترده جداشدگان از پارلمان اروپا تا قلب مرکز فرماندهي عنكبوتي فرقه رجوي در اور سورواز

روز چهارشنبه خانم بتول سلطاني از اعضاي سابق ارشد شوراي رهبری از  انجمن زنان و آقايان علیراستگو، رضا جبلی، ادوارد ترمادو و نادر كشتكار ازکانونآوا در كنفرانس راه های مقابله با تروريسم که در پارلمان اروپا برگزار شده بود شركت كردند.

در اين كنفرانس آقاي رضا جبلی ضمن افشایماهیت تروریستی فرقۀ رجوی و شخص مريم قجر از نمايندگان و پارلمان اروپا خواست براي مبارزۀ واقعیبا پديدۀ شوم تروريسم از ورود فرقۀ تروريستي رجویكه فقط طي سالهاي ٦١ تا ٦٣ بيش از ١٢ هزار نفر را با ترور آنان به قتل رسانده به پارلمان اروپا جلوگيري شود.

فردای همان روزآقاي جبلی همراه دیگر جداشدگان از فرقۀ رجویدر قلب فرماندهی عنكبوتي این فرقۀحاضر شدند و همراه با آقای مصطفي محمدي پدرخانم سميه كه در اسارت فرقۀ رجوي است به پخش گستردۀ سي دي و بروشور و نشریه بين مردم اور سورواز پرداختند كه به شدت مورد حمايت مردم قرار گرفت و در صحبت با تعدادی از أهالیآنها از حضوراين فرقه در شهرشان  به شدت إبراز نارضايتي كردند.

فرقۀ رجوي مانند هرسال در اين زمان اعلام آماده باش كرده و از ترس حضور جداشدگان و افشاگريهایآنانكه راه را براي اخراج اين فرقه باز خواهد كرد گشتهایخود را چند برابر كرده بود و طبق اطلاعاتی كه چند روز قبل تر از طريق همرزمان ناراضي سابقمان در اور به دستمان رسيده بوده مريم قجر و مهدي ابريشمچي شوهرش در نشستی به أعضا دستور داده بودند كه امسال به هر قيمتي بايستی از ورود جداشدگان و مخصوصا آقای مصطفی محمدی جلوگيري شود و گشتهايشان را بطور ٢٤ ساعته در چند لايه چيده بودند و مخصوصا مريم قجر تأكيد كرده بود کهنبايستي پای جداشدگان به جلوی شهرداري اور برسد.

ولی روز پنجشبه به ناگهان آقای مصطفی محمدی باپوشیدن تي شرتی دارای عكس دخترش كه  زير آن به زبان فرانسه نوشته بود: دخترم را آزاد كنيد و در دست داشتن بنری با آن مضمون بر فرق سر رجوي خائن وطن فروش در جلوی شهرداری اور ظاهر شد آنهم در شلوغ ترين ساعت روز كه جلوی شهرداري اور ترافيك سنگيني بود.

بعد از حدود بيست دقيقه نيروها و لباس شخصیهای فرقۀ رجوی كه در ورودي های اور منتظر ما درآماده باش بسر می بردند به ناگهان با ما در قلب شهرروبرو شدند.

گشت ها و لباس شخصي های رهبر عقيدتی پوشالیفرقۀ خائن چنان از حضور ما و هم از استقبال و دست تكان دادن أهالیغافلگير شده بودند كه براي چند دقيقه ای در جلو ما مات و مبهوت خشكشان زده بودو با بيسيم مرتب گزارش می دادند و می گفتند:«مصطفی محمدی مزدور اينجاست»!، «مزدوران اينجا هستند... آنها جلوی شهرداری هستند... نيروي كمكی بفرستيد»! و «بچه سريعا جلوی شهرداریبيايید...»؛ در صورتی كه ما تنها چند نفر بوديم وتعداد آنها دو برابر ما بود. در همان زمان كه به ناگاه و ديوانه وار به طرف ما حمله كردند ماجد همراه سه تن ديگر از فريب خوردگان و اسيران فرقه كه بخوبی مرا مي شناخت به طرفم حمله كرد كه من همانجا ايستادم و به فيلم گرفتنم ادامه دادم. از آنجاييكه به خوبي مي دانستم آنها هم مانند ما در آن زمان که در تشکیلات فرقه بودیم اسير هستند وارد درگيری فيزيكینشدم و فكر كنم آنها هم همين فكر را در آن لحظه داشتند چون با وجودی كه رودررو و چشم در چشمهمدیگر بوديم ولیباز منتظر نيروهای كمكی بودند و از آنجاييكه ما برای كمك به يك پدری كه تنها خواسته اش ديدن جگر گوشه اش بود و اينكه در سالهای قبل بهشدت مورد ضرب و شتم توسط لباس شخصی هایفرقۀ رجوی قرار گرفته و تهديد شده بود كه اگر باردیگربه اور بيايد سرش را مي برند، همراه ايشان رفته بوديم و قصد هيچگونه درگيری نداشتيم که بعد از مدتی و إتمام كارمان و پادرميانی اهالی،محل را ترك كرديم.

در لینگهای زیر آکسیون آقای مصطفی محمدی در جلوی شهرداری اورسوراواز و میدان اصلی و خیابانهای این شهر و رسیدن ماشین نوچه های مریم رجوی و آه و فغان آنان و نیز در قلب پاریس یعنی میدان اتوال را در یوتیوپ می بینید:

https://www.youtube.com/watch?v=Kk-zvLZmWRI

 

mustafa Auer 1 2