کانون آوا حمله تروریستی به دفتر هفته نامه "شارلی ابدو" در پاریس را بشدت محکوم می کند

کانون آوا بر اساس باورهای حقوق بشری خود همواره هر نوع رفتار خشن و به ویژه شکل بی رحمانه و ضد انسانی آن یعنی ترور را محکوم کرده است.اهانت تحت هر عنوان و در هر شکلی نسبت به عقاید و باورهای انسان ها و از جمله مسلمانان محکوم است. ولی این رفتارها با هیچ بهانه ای نمی تواند مجوزی برای ترور باشد.تقویت جریانات راست افراطی وسیاست «خارجی ستیزی» و به ویژه «اسلام ستیزی» در اروپا نتیجه بلافصل ترور کور می باشد.

کانون آوا همواره به مقامات دولتهای اروپایی دررابطه با نشو تروریسم در اروپا اخطارداده و بخصوص از مماشات این دولتها با بعضی از گروه های تروریستی ابرازنگرانی کرده است.

کانون آوا به مردم فرانسه، خانواده و نزديکان قربانيان تسليت می‌گوید و همدردي خودرا اعلام می دارد.


اطلاعیه کانون آوا - پنجشنبه 8 ژانویه 2015