باز تاب مذاکرات هسته ای در درون فرقه بدنام رجوی

اری امروز با ورود نمایندگان اروپائی به ایران فرقه رجوی گرگرفته وهراسان به صحنه آمده تا با اراجیف مشمئزکننده رجوی صحنه را بچرخاند و مانع ازاین سفرهای نمایندگان به ایران شود چرا که به خوبی درک کرده که دود همه اینها به چشم کی خواهد رفت و آخر کار کی بور خواهد شد . تازه این از نتایج سحر است باش تا صبح دولتت بدمد. 


 

سیدامیرموثقی - کانون آوا - یکشنبه 9 آگوست 2015

 

باز تاب مذاکرات هسته ای در درون فرقه بدنام رجوی

در روزها و هفته های بعد از تعین تکلیف شدن مذاکرات هسته ای بین ایران و 5+1مشخص شد که فرقه عقب مانده رجوی چقدر از این پیشرفت آتش گرفته و هرروز بیشتر وبیشتر گرمیگیرد و سوزوگدازهای احمقانه سرمیدهد و خودش را برای اینکه از تب و تاب به زمین نکوباند یکسره شروع کرده استناد کردن به حرفهای حراف معروف قرن مسعود گوربه گور شده لعنتی که درست مشخص نیست چند ماه یا چند سالی هست که به درک واصل شده است. واقعا باید از فرقه رجوی پرسید که چرا وبه چه دلیل مزدوراین و آن شده اید وهیزم بیارمعرکه شده اید که شاید جنگ دو باره ای در ایران برا ه بیافتد.

واقعا باید به فرقه رجوی گفت چه کسانی خوب میتوانند درک کنند که معنی جام زهر هسته ای درست در سالگرد دروغ جاویدان چی بود و هست جز فرقه گرایانی هم چون شمایان؟ بله براستی که همواره فرقه رجوی شکستهارا در اوج ناجوانمردی و حرامزادگی سیاسی استراتژیکی به پیروزی برای خودش تبدیل کرده و میکند. آری امروز رجوی خوب میداند که تعیین تکلیف این مذاکرات چقدر به ضرراین فرقه بد طینت خواهد بود هماانطوری که اتش بس در سال 1367 برای فرقه رجوی خطرناک بود و کشنده. اری امروز با ورود نمایندگان اروپائی به ایران فرقه رجوی گرگرفته وهراسان به صحنه آمده تا با اراجیف مشمئزکننده رجوی صحنه را بچرخاند و مانع ازاین سفرهای نمایندگان به ایران شود چرا که به خوبی درک کرده که دود همه اینها به چشم کی خواهد رفت و آخر کار کی بور خواهد شد . تازه این از نتایج سحر است باش تا صبح دولتت بدمد.  تازه فرانسه هنوز جدی وارد مرحله نشده اگر ببیند که منافعش در خطرهست اول دولت فرانسه فرقه رجوی را بایکوت ومحروم میکند و بعد هم جلو ایران زانو میزند که از سایرین عقب نماند  به هر حال باید به  خانم قجر گفت که بجنگ تا بجنگیم و لعنت و نفرین بر روح پلید رجوی .

سید امیر موثقی

آلمان کلن