س01212020

Last updateد, 20 ژانویه 2020 11am

Back شما اینجا هستید: Home کانون آوا اخبارکانون آوا روابط خارجی کانون آوا ملاقات نمایندگان کانون آوا با آقای فرانک هاینریش نماینده پارلمان آلمان

ملاقات نمایندگان کانون آوا با آقای فرانک هاینریش نماینده پارلمان آلمان

همه ساکنان لیبرتی حامی متقاعد شده مجاهدین نیستند. بسیاری از آنها احساس پوچی و ناامیدی در زندگی آینده شان دارند و بالاجبار در روابط سازمانی مانده اند. ارتباط با خانواده هایشان دریچه ای را برایشان باز می کند تا ازاین وضعیت نجات پیداکنند و از هژمونی مجاهدین بیرون بیایند

ملاقات نمایندگان کانون آوا با آقای فرانک هاینریش نماینده پارلمان آلمان

کانون آوا - 23.10.2012

جهت تبادل نظر در باره وضعیت سازمان مجاهدین در کمپ ترانزیت لیبرتی (حریه)، هیئتی از کانون آوا به ریاست  آقای مهندس علی اکبر راستگو با آقای فرانک هاینریش، نماینده پارلمان آلمان از حزب دموکرات مسیحی (حزب حاکم) و عضو کمیسیون حقوق بشر این پارلمان درتاریخ 23 اکتبر 2012 درمحل ساختمان پارلمان آلمان در برلین دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات آخرین وضعیت اردوگاه لیبرتی به استحضار اقای هاینریش رسانده شد و تاکید گردید که انجام نیاز تماس مابین اعضای مجاهدین مستقر در کمپ لیبرتی و خانواده هایشان تنها از طریق فشار به رهبری سازمان مجاهدین نسبت به ارتباطات آزاد فی مابین میسرپذیرمی باشد.

علاوه براین روشن ساختیم که همه ساکنان لیبرتی حامی متقاعد شده مجاهدین نیستند. بسیاری از آنها احساس پوچی و ناامیدی در زندگی آینده شان دارند و بالاجبار در روابط سازمانی مانده اند. ارتباط با خانواده هایشان دریچه ای را برایشان باز می کند تا ازاین وضعیت نجات پیداکنند و از هژمونی مجاهدین بیرون بیایند. بسیاری از این افراد توانسته اند با کمک کمیساریای پناهندگان سازمان ملل ارتباط با خانواده هایشان برقرار کرده و سازمان را ترک کنند.

 ابراز تمایل دولت آلمان مبنی بر پذیرش افرادی از لیبرتی که قبلا در آلمان مقیم بوده، در آنجا به مدرسه رفته، کیس پناهندگی داشته ویا بستگانی درآلمان دارند، نه تنها امید بزرگی در دل این افراد بوجود می آورد بلکه علامتی نیز برای بقیه می فرستد که گزینه های دیگری نیز برای وضعیت متاثرکننده آنها و زندگی در مجاهدین میسر است.  

آقای هاینریش علاقمندی بسیار به بحث نشان داد و خواست که جهت پیگیری مسئله، بحث پیشنهادی را در دفتر آقای مارکوس لوننیگ مسئول حقوق بشر دولت آلمان مطرح نماید.  

AAWA Association e.V., Oktober 2012

Bei einem informativen Treffen mit demBundestagsabgeordneten Frank Heinrich (CDU), derMitglied des Ausschusses für Menschenrechte undhumanitäre Hilfe ist, sprachen wir über dieSituationder iranischen Mojahedin-e Khalq Organisation, auchbekannt als Volksmojahedin (MEK/PMOI/MKO) in demirakischen Übergangslager Camp Liberty (Hurryia).Wir betonten die Notwendigkeit den Kontakt zwischen den Familienangehörigen der ehemaligenBewohner von Camp Ashraf und ihren Angehörigen in Camp Libertyzu ermöglichen, indem man auchdie MEK-Führung drängt, die freie Kommunikation mit Angehörigen zuzulassen.

Außerdem machten wir deutlich, dass nicht alle Bewohner von CampLiberty überzeugte MEK-Anhänger sind. Viele von ihnen empfinden ihr Lebenin der MEK als ausweglose Situation und bleibennur gezwungenermaßen in derOrganisation.Der Kontakt zu ihren Familien bietetfür sie eine neue Möglichkeit, aus ihrerSituation und demEinflussbereich der Organisation zu entkommen. Einigen haben bereits mit Hilfe des UNHCR denKontakt zu ihren Familien aufgenommen und so auch denAusstieg aus der Organisation geschafft.Eine Bereitschaft der Deutschen Bundesregierung, Flüchtlinge aus Camp Liberty, die z.B.inDeutschland zur Schule gegangen sind oder studiert haben, Personen, die bereits als Asylanten inDeutschland gelebt haben oder auch Verwandte in Deutschland haben, aufzunehmen, wäre nicht nurfür die betroffenen Personen ein großer Hoffnungsschimmer, es wäre auch ein Signal für alleAnderen, dass es Alternativen zu ihrer misslichen Situation undzum Leben in der MEK gibt.Herr Heinrich zeigte sich sehr interessiert und wollte das Themaauch bei dem Beauftragten derBundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt,MarkusLöning, ansprechen.

http://de.scribd.com/doc/112548858/Bericht-Treffen-Mit-Frank-Heinrich-29-10-2012