ش07112020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home تروریسم وفرقه گرایی اخبارتروریسم وفرقه گرایی زندان و شکنجه در تشکیلات

جنایت های فرقه رجوی، زندان، شکنجه و اعدام مصنوعی در سازمان مجاهدین ـ قسمت دوم

در راهرو منتهی به اتاق بازجویی نوید یکی از مسئولین و شکنجه گران مجاهدین به من التماس می کرد و می گفت : بگو نفوذی هستم تا من پیش مسئولم خراب نشوم. از ناراحتی خندیدم و چیزی نگفتم. نعمت اولیایی و شخصی به نام مهدی مرا تحویل گرفتند بدون اینکه حرفی بزنند کتکم زدند وقتی نیمه جان شدم و افتادم زمین در روی زمین جسم بی جان مرا کشیدند و کشان کشان به اتاق بازجویی بردند.

جنایت های فرقه رجوی، زندان، شکنجه و اعدام مصنوعی در سازمان مجاهدین ـ قسمت اول

در قرارگاه اشرف وقتی از آسایشگاه به سمت سالن غذا خوری می آمدم متوجه اتاقی شدم که پنجره های آن را میله زده بودند مثل زندان بود و فردی در داخل آن زندانی بود. کنجکاو شدم وقتی نفر داخل اتاق را صدا کردم آن شخس زندانی ترسید و گفت سریع از اینجا برو مسئولین سازمان اذیتت می کنند. بهت زده نگاهش کردم و گفتم چرا؟ او گفت : برو ، من اینجا زندانی هستم و اگر تو را اینجا ببینند دمار از روزگارت در خواهند آورد..