سئوال از آقای رجوی!

سئوال 3:

آیا مسعود رجوی در »جمعبندی یکساله مقاومت« در سال ۶۳، سرنگونی کوتاه مدت رژیم را یک تا سه ساله، میان مدت را سه تا پنج ساله و طولانی مدت را بیش از ۵ سال تحلیل نکرد؟ چند سال دیگر باید صبر کرد؟

سئوال 2:

مریم رجوی در مراسمبه مناسبت روز جهانی لغو اعدام درتاریخ 10 اکتبر 2015 گفته است: "ما در پی نظم تازه‌يی هستيم بر اساس آزادی، دموكراسی و برابری" او همچنین ادعا کرد: "طرح ما برای آينده ايران، پی‌‌ريزی يك قضايية مستقل و  پويا و آزاد است. طرح ما دفاع از ارزشهای دموكراتيك و آزادی، برابری و حريم زندگی خصوصی آحاد مردم است. طرحی كه در آن هيچ كس خودسرانه دستگير نمی شود، شكنجه ممنوع است. از هيچ متهمی حق دفاع و داشتن وكيل سلب نمی شود، اصل برائت محترم شمرده می‌شود و هيچ كس و به خصوص هيچ زنی، در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نيست."

آقای رجوی! همسر شما این سخنان را درغرب و در یک محیط دموکراتیک اظهارنموده است. شما که خودتان در صد تا سوراخ پنهان شده اید و  حالاحالا هم خیال بیرون آمدن و پاسخگویی هم ندارید، از همسرتان بخواهیدکه در یک برنامه تلویزیونی در یک کانال غربی شرکت کرده و از اطهارات خودش دفاع کند. کاری که در غرب عادی بشمارمی رود ولی انهایی که ریگی به کفششان هست از آن بشدت وحشت دارند.

بیایید برای یکبار هم که به افکار عمومی بهاء بدهید!

سئوال ۱:

آیا مسعود رجوی وعده ی سرنگونی 6 ماهه درسال 60 داده بود ؟ آیا وی درسه دهه ی گذشته در مقاطع دیگر وعده ی سرنگونی داده است ؟ مجاهدین در دو دهه ی گذشته چند بار " فاز "  و " مرحله " و " دوران " و " فصل " سرنگونی و " ساعت سین " و " تعیین تکلیف نهایی " و... اعلام کرده اند ؟ فرماندهان ارتش آزادیبخش چند بار آمادگی خود را  برای حمله نهایی و سرنگونی رژیم اعلام کرده اند ؟ در حال حاضر مجاهدین مدعی " مرحله پایانی رژیم " هستند ، این مرحله چقدر طول می کشد ؟ ایا زمان بندی برای آن قائل شده اند ؟