ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home تروریسم وفرقه گرایی اخبارتروریسم وفرقه گرایی انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین "مجاهدين و "انقلاب ايدئولوژيک

"مجاهدين و "انقلاب ايدئولوژيک

مسئله اصلی اينجاست که مجاهدين با تبليغات اغراق آميز و با گزافه گوئيهای بی حد و حصر، مسعود رجوی را قدر قدرتی جلوه داده و به اين وسيله موقعيت او را در رهبری تحکيم ميبخشند
 

مجاهدين و "انقلاب ايدئولوژيک"!

مدتی است که سازمان مجاهدين بدنبال ازدواج مسعود رجوی مسئول اول اين سازمان با مريم عضدانلو همسر يکی از اعضای دفتر سياسی که بنا بگفته خودشان صرفاً بخاطر ازدواج با مسعود رجوی از شوهر خود طلاق گرفت، خبر از يک "انقلاب ايدئولوژيک" در درون خود ميدهد. اصرار رهبری سازمان بر اين است که ازدواج آقای مسعود رجوی بعنوان امری کاملاً سياسی و ايدئولوژيک که انقلابی را در ايدئولوژی و تشکيلات آنان بوجود آورده است، تلقی گردد. با اينحال رهبری مجاهدين در اثبات اين ادعا دليلی و شاهدی ارائه نميدهند. آنها اين ازدواج را مشيت الهی مينامند. مشيتی که فقط بندگان نزديک خدا قادر به درک آن هستند و بقيه نيز شايد ده سال ديگر به رمز آن پی ببرند. ولی در هر حال ادعاها و تشبثات عوامفريبانه از اين قبيل هر چه باشند و هر چند آنها کار را به جائی رسانده اند که مرز بين انقلاب و ضد انقلاب را با رد يا تائيد اين ازدواج محک ميزنند، مسئله ازدواج امر خصوصی آقای رجوی است و از اين لحاظ نيروهای سياسی نه وظيفه دارند و نه بايد خود را با اين امور مشغول سازند؛ هر چند آقای رجوی با ازدواج آنچنانی اش شخصيت و سطح نازل آگاهی سياسی و اجتماعی خود را بعنوان رهبر سازمان مجاهدين خلق برملا کرده است. توجه به اين امر در برخورد به سازمان مجاهدين از اهميت زيادی برخوردار است بخصوص که آنها آگاهانه ميکوشند نيروهای مختلف جنبش را در اين محدوده به موضعگيری بکشانند و توجه شان را نسبت به واقعيت اموری که در رابطه با اين سازمان مطرح است، به کجراه ببرند. در حقيقت مسئله "ازدواج" در يک برخورد سياسی اگر از اهميتی برخوردار باشد از اين نقطه نظر است که سازمان مجاهدين آنرا عامدانه در خدمت لاپوشانی واقعيتی که چيزی جز شکست سياستهای اين سازمان و بن بست سياسی آن نيست قرار داده است؛ اگر چه در عين حال به اين وسيله وضعيت تأسف بار سازمان مجاهدين را نيز آشکار نموده اند. بنابراين از اين نقطه نظر بايد اطلاعيه دفتر سياسی، سخنرانيها و نامه های مختلفی که بدنبال "انقلاب ايدئولوژيک" از طرف "مقربين" برای "بيعت" با رجوی نوشته شده مورد توجه قرار گيرند.

 متن کامل مقاله در فرمات PDF

منبع: http://www.siahkal.com/publication/mojahedin-va-enghelab-idelojiki.pdf