حسن نایب آقا

مسئول سرکوب در آلبانی


 حسن نایب آقا یکی از افراد سرکوبگر فرقه مجاهدین اعزامی از سوی سران مجاهدین به آلبانی ـ ماموریت ، کنترل افراد انتقالی به کمپ پناهندگی در کشور آلبانی

Nayebagha Hassan

حسن نایب آقا

یکی از افراد سرکوبگر فرقه مجاهدین اعزامی از سوی سران مجاهدین به آلبانی ـ ماموریت ، کنترل افراد انتقالی به کمپ پناهندگی در کشور آلبانی

حسن نایب آقا بیوگرافی خودرا در کتابی تحت عنوان " رویاها وصدرویاها" در بهار 1388 منتشرکرده است.