سمیرا شمس

کشتارمردم کرد 


سایقه کشتارمردم کردودو دهه سرکوب اعضای اسیر در کمپ اشرف ولیبرتی 

سمیرا شمس

سمیرا شمس با عنوان پوشالی رئیس ستاد پشتیبانی  با سابقه شرکت در عملیات مروارید ( انتفاضه شعبانیه) و کشتار مردم کرد و دو دهه سرکوب اعضای اسیر در کمپ اشرف ولیبرتی ، ویکی از عاملین سرکوب نیروها و جلوگیری ازخروج اعضای ناراضی با کنترل های فیزیکی و امنیتی