جهت اطلاع دوستان ـ خبر ویژه

خبرهای موثق دال بر این است که ارشدترین مسئولین سازمان مجاهدین در تیرانای آلبانی با تهدید نفرات جداشده آنها را مجبور به مصاحبه و نوشتن مقاله علیه من ( عبدالرضا رستمی ) کرده است. از آنجا که این نفرات حقوق ماهیانه از سازمان میگیرند مجبورند که این کار را انجام دهند

عبدالرضا رستمی ـ فیس بوک ـ چهارشنبه 20 مای 2015

خبرهای موثق دال بر این است که ارشدترین مسئولین سازمان مجاهدین در تیرانای آلبانی با تهدید نفرات جداشده آنها را مجبور به مصاحبه و نوشتن مقاله علیه من ( عبدالرضا رستمی ) کرده است.

از آنجا که این نفرات حقوق ماهیانه از سازمان میگیرند مجبورند که این کار را انجام دهند.

این مصاحبه در مرحله ضبط است و به زودی منتشر میشود.

پیشاپیش به شیر همیشه فاسد و رهبر همیشه غائب بخاطر این تلاش تبریک عرض میکنم و پیشنهاد میکنم که این مصاحبه ها اگر جرات دارد در سایتهای اصلی سازمان منتشر شود.

عبدالرضا رستمی

۱۹٫۰۵٫۲۰۱۵ آلمان

منبع : صفحه فیس بوک