ی01192020

Last updateش, 18 ژانویه 2020 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار نامه های منتقدین نامه بهزاد عرب درگی برادرجوادعرب درگی اسیر مجاهدین درکمپ لیبرتی

نامه بهزاد عرب درگی برادرجوادعرب درگی اسیر مجاهدین درکمپ لیبرتی

آیافرقی بین جان انسانها وجوددارد؟؟ آیا انسان وشهروند درجه یک و دو وجود دارد؟؟ آیا دیداربامادر واعضای خانواده جرم وگناه است؟؟ حتی بدترین زندانهای دنیا حق ملاقات رابرای مجرمان زندانی خودباخانواده اش راقائل بوده ومنع نکرده اند. آیابرادرمن دردرون سازمان مجرم محسوب میشود!!!؟؟؟ آیا قوانین درون سازمان مجاهدین ازقوانین زندانهای مخوف هم سخت تر وبدتراست!!!؟؟؟


 نامه ارسالی از کمپ خانواده  با تشکر - 20 جولای 2016 - 30 تبرماه 1395

 نامه بهزاد عرب درگی برادرجوادعرب درگی اسیر مجاهدین درکمپ لیبرتی

 
بنام خداوندی که یاورظالمان وستمگران ونیزکروکورولال نیست
کمیساریای عالی پناهندگان!
ریاست سازمان ملل!
تمامی ارگانهای حقوق بشری!
وجدانهایی که واقعابیدارندوخودرابه خواب نزده اند!
اینجانب بهزاد عرب درگی برادرجوادعرب درگی که 27سال پیش توسط مجاهدین خلق ربوده شده واکنون باحیله وترفند اسیرومحبوس درلیبرتی میباشد، درحالیکه سران وافرادرده بالای سازمان بسرعت درحال خروج ازعراق ونجات جان خودورهبرشان رجوی هستند،.برادرم رادرلیبرتی تحت بدترین شرایط زندگی بدون کمترین حق انتخاب آزادانه بعنوان قربانی در تیررس موشکباران های متداول وتوهین وتحقیرهای نگاهبانان بیفکروبی منطق خودقرارداده اند تاهرجورکه دلشان میخواهد.به بدترین شکل روحی برادرم را اسیرافکارغلط خودکنند.
ازنظرشماوهمه مدعیان حقوق بشر
آیافرقی بین جان انسانها وجوددارد؟؟
آیا انسان وشهروند درجه یک و دو وجود دارد؟؟
آیا دیداربامادر واعضای خانواده جرم وگناه است؟؟
حتی بدترین زندانهای دنیا حق ملاقات رابرای مجرمان زندانی خودباخانواده اش راقائل بوده ومنع نکرده اند
 آیابرادرمن دردرون سازمان مجرم محسوب میشود!!!؟؟؟
آیا قوانین درون سازمان مجاهدین ازقوانین زندانهای مخوف هم سخت تر وبدتراست!!!؟؟؟
ازشماخواهشمندم بنده ومادرم را از سلامتی وضعیت جسمی برادرم مطلع وباخبرسازیدوسران سازمان مجاهدین راوادارکنید تااجازه ملاقات بابرادرم راصادرکنند. ما سیاسی ومجرم نیستیم ماخانواده ایم ما انسان هستیم!!!