نامه سرگشاده خانواده های اسیر در سازمان مجاهدین به وزارت خارجه استرالیا

.... این فرقه درداخل کمپ ازفرزندان مابیگاری گرفته وحتی سو استفاده جنسی نمودند دراین مدت هرکدام ازفرزندان مابراثرنارضایتی اگرعزم جدایی ازاین گروه راداشتندتحت شکنجه های شرم اورروانی وفیزیکی قرارگرفتند..اماتعدادی که جرات وشهامت بیشتری داشتندخسته ازظلم مجاهدین شبانه فرارکرده وازطریق بیابان های عراق خودرابه نیروهای پلیس این کشورمعرفی کرده....(نامه انگلیسی ضمیمه می باشد)


فریاد آزادی - 20 سپتامبر 2016

نامه سرگشاده خانواده های اسیر در سازمان مجاهدین به وزارت خارجه استرالیا

بادرودفراوان:به استحضاران مقام عالی امور خارجه می رسانیم:ماتعدادبسیاری ازخانواده های ایرانی ساکن تهران ودیگر استان های کشورایران هستیم ..برطبق اخباررسیده  گویا سازمان مجاهدین خلق ازدولت محترم استرالیاتقاضا نمودند که اسم این سازمان را ازلیست تروریست حذف کرده وبه عنوان سازمان رسمی بشناسد ما به دلایل مستندثابت می کنیم که مجاهدین خلق با سابقه سیاه وتاریک وبا افکار قرون وسطایی خودیک گروهک کاملاضدبشری وضد انسانی هستند چنانکه درمدت هشت سال جنگ ایران وعراق به یاری صدام حسین ونیروهای عراقی شتافتند وبا انواع واقسام حیله برادران ایرانی خود رایا درمیدان نبرد اسیرکرده ویاازکشورهای دیگردرظاهر به عنوان کمک اما درحقیقت به قصد کمک به عراق ربودند وسی سال ابتدا درکمپ اشرف وسپس درکمپ لیبرتی زندانی کرده بدون اینکه درمدت سی سال فرزندان ما اجازه کوچکترین تماس تلفنی با خانواده را داشته باشند وکینه ودشمنی رابه انجا رساندند که ارتباط فرزندان ما را کاملا با دنیای مدرن تکنولوژی دورکرده وراه هرگونه اطلاع واگاهی ازجهان خارج ازکمپ را بر روی این عزیزان بستند ازحق ازدواج محروم شان کردند در حالی که سردمداران این گروه درکشورفرانسه درخانه های مجلل اشرافی با ازدواج های متعددروزگار می گذرانند مجاهدین خلق.به هیچ گروهی رحم نکردندبا صدام حسین درازبین بردن کردهاکمک قابل توجه ودرعملیات مروارید به کمک صدام بسیاری ازکردها راقتل عام کرده تنها دریکی ازاین جنگهاشصت کودک رادرمنطقه بدره زنده بگور کردندبه دستوررجوی نیروهایش درعملیات مرصاد هرجاپاسدارویا کرد می دیدند به رگبار می بستندودرکشور ایران توسط همین فرقه بمب گذاریهای متعددی درمراکز دولتی وهمینطور مراکز عمومی شده من جمله دفتر حزب جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن رییس جمهور و نخست وزیر وقت ایران وصد نفر از نفرات این دفتر شد ....ما خانواه های چشم براه سی سال به عراق سفرکرده درگرمای بالای۵۰درجه ودرسرمای سخت وطاقت فرساپشت دیوارهای کمپ مجاهدین خواهان ملاقاتی هرچندکوتاه بافرزندانمان شدیم ولی به ما چنین اجازه ای داده نشد این فرقه درداخل کمپ ازفرزندان مابیگاری گرفته وحتی سو استفاده جنسی نمودند دراین مدت هرکدام ازفرزندان مابراثرنارضایتی اگرعزم جدایی ازاین گروه راداشتندتحت شکنجه های شرم اورروانی وفیزیکی قرارگرفتند..اماتعدادی که جرات وشهامت بیشتری داشتندخسته ازظلم مجاهدین شبانه فرارکرده وازطریق بیابان های عراق خودرابه نیروهای پلیس این کشورمعرفی کرده وبعدازمدتی به کشورایران وبه اغوش خانواده برگشتند واین شکوائیه ای که نوشتیم توسط همین افرادازادشده ازکمپ مجاهدین خلق که دیده بودند افشاگری کرده وماخانواده هارا درجریان گذاشتند.....به هرحال حقیقت راگفتیم تصمیم باخودشماست ایا این گروه بااینهمه ایدئولوژی ضدبشری وغیرانسانی که بی شباهت به هیتلرنمی باشندباید ازلیست تروریست خارج شوند؟اینها تنها چکیده ای ازجنایات سی ساله این فرقه ضدبشری مجاهدین میباشد که به عرض شما رساندیم .....قضاوت با شماست

2016 /09 / 19