س10162018

Last updateس, 16 اکتبر 2018 11am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها سه خر دجال

سه خر دجال

.....این اقا که ازتاریخ بشریت فقط هیتلرومقاومت نروژ رامیشناسد وهرچیزی رابه این دو ربط میدهد معتقد است که هیتلرومقاومت نروز قبل ازادم وحوا بوده اند زمانی که کشتی نوح گرفتاردریای پرتلاطم بود وزیردریایی های اتمی المان میخواستند کشتی نوح را نابود کنند این مقاومت نروزبود که زیردریایی های المان رامنفجروکشتی نوح رابساحل نجات رسوند وبشریت رانجات داد ....

 


سه خر دجال

علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۷

ما قصد توهین به کسی رانداریم به این دلیل این اسم انتخاب شده که عملکرد انها باعث انتخاب شده است دراین مقاله که مدتهاست درگیر ان هستم که بنویسم یا نه ولی دیدم روزبروزبه تعداد افزوده میشود تصمیم گرفتم که بطورمختصربه ان بپردازم

سه نفر عبارتند از اقایان حسن داعی و پرویزخزاعی و خانم ناهید همت ابادی که دو مسئولیت ازطرف سازمان مجاهدین بگردن انها گذاشته شده است

یک دفاع از جنگ خارجی و تحریم ملت ایران و دوم حمله و هجوم به جداشده ها ازمجاهدین مقالات متعددی نوشته یا درمصاحبه های تلویزیونی گذری به صحرای کربلا میزنند.انهم نه بعنوان مجاهدین بلکه به عنوان شورایی که ازمجاهدین جدا وبال سیاسی مخالفین رژیم ایران هستند تا بعنوان نفربیرون ازمجاهدین حرفشون مشروعیت داشته باشه ومعلوم نیست اگه بیرونی وشورایی وجدا ازمجاهدین هستی چراخط انها را میروی شمایان را باجدا شده ها چکار(بقول همشهریهای بنده اخه تورا سننه) دراینجا نمیخواهم به جدا شده ها بپردازم تا اصل موضوع مغشوش نشود اگر نیازشد وارد ان خواهم شد عجالتا به انها پیشنهاد میکنم با این قوم درنیفتند چون بد جوری پلنگ را به موش تبدیل میکنند انواع چیزهای خطرناک مثل بمب وموشک رژیم خمینی؛بمباران مهیب امریکا وگلوله های عراق راخورده است وچند دهه عمرخود را بیابانهای عراق که اقای رجوی میگفت به شورایی ها گفته ایم بیایید عراق گفته اند عراق خطرناک است صرف کرده وانواع ناملایمات را تحمل وتوهین وتحقیر وفحاشی وتف رانوش جان کرده وبخاطرایستادگی دربرابراشتباهات وتحلیلهای غلط رهبرعقیدتی ورفتارهای غلط وخارج ازنزاکت تشکیلاتی ومناسباتی دردرون مجاهدین روزانه لجن مال شده اندپس حق دارند ازهیچ قدرت واحدی ترس نداشته باشند چون دیگرچیزی برای ازدست دادن ندارند وادمهای ناباب را شسته وچلونده ودرزیرافتاب اویزون میکنن تا خشک شوند

یک پرویزخزایی و ناهید همت ابادی

این اقا که ازتاریخ بشریت فقط هیتلرومقاومت نروژ رامیشناسد وهرچیزی رابه این دو ربط میدهد معتقد است که هیتلرومقاومت نروز قبل ازادم وحوا بوده اند زمانی که کشتی نوح گرفتاردریای پرتلاطم بود وزیردریایی های اتمی المان میخواستند کشتی نوح را نابود کنند این مقاومت نروزبود که زیردریایی های المان رامنفجروکشتی نوح رابساحل نجات رسوند وبشریت رانجات داد واگراین مقاومت کشتی حامل مواداتمی هیتلررامنفجرنمیکرد جهان الان یه طوردیگربود درصورتی که بارهمین کشتی ادعایی راچند سال پیش دولت نروژازدریا بیرون کشیدند هیچ مواد اتمی دران یافت نشد ولی این اقا ول کن همان هم نیست چرا برای اینکه ازاقای رجوی شییه سازی رایادگرفته است بدون اینکه درنظربگیردجهان الان انزمان نیست ومعادلات خیلی پیچیده تراست ونمیشود با شبیه سازی احمقانه ازامریکا خواست کشوررابنابودی بکشاند این حرفها برای این است که امریکا به ایران حمله کند ودراخرین مقاله هم نوشته است ترامپ جسارت اخلاقی دارد همنوا با ان خانم ناهید همت ابادی درمقاله بعد او نوشته است که ترامپ شهامت اخلاقی داردبله این جسارت وشهامت اخلاقی ادعاییخودش را درشکایت ۱۶زن درهمین مدت شش ماه ازترامپ بخاطرتعرض جنسی ازطرف این اقا به انها شده است اقا که به دخترخودش هم رحم نکرده وبه مجری همکارخودش گفته اگرایوانکا دخترم نبود مخش را قاپ میزدم بله کسی که زیپ شلوارش را برای دخترخودش هم پایین کشیده حالا فهمیدیم شهامت وجسارت اخلاقی یعنی چی ازنظر سیاسی هم نیامده کره شمالی را تهدید به حمله اتمی میکند ایران وروسیه را تحریم ودرعراق درکارجنگ باداعش کارشکنی ودرسوریه فرماندهان داعش را باهلیکوپترفراری وبه سوریه لشگرکشی وتمام هم وغمش اسراییل است نه مردم بیگناه سوریه دریمن کشتارودراعتلاف عربستان دعوا راه میاندازد انهم بین متحدین خود ومزدورانش درنشست مجاهدین میگویند ترامپ ایران بمب بمب درعربستان رقص شمشیروبرای ایران خط ونشان کشیده ومیگوید ملت ایران تروریست هستند ازدولت نمیگوید ودرخفا توسط دم خودش جناب ماکرون درخواست ملاقات باروحانی میکند دردرون خودش بامهاجرین درافتاده وسیاست بهداشتی فقرا را ازبین میبرد ودرتوئیتر انواع حرفها را به سناتورها ووزرای خودش میزند برای رسیدن به قدرت باروسیه رابطه ودرخواست دخالت ووطن خودش رامیفروشد قراردادهای بین المللی راباطل ویک جانبه لغو میکند بله معنی شهامت وجسارت اخلاقی ادعایی را حالا که فهمیدیم باید گفت این اقا هرگزقابل اعتماد نبوده ودرعرض یک دقیقه شمایان رامعلوم نیست به چه قیمت وبه کی بفروشد پس خودرا اینقدرارزون نفروخته ودست ادمخواررا پاک واورامنجی بشریت معرفی نکنید حرفهای ابلهانه شما بوی خون ونابودی کشوررادارد وشمایان زمینه سازکشتارونابودی کشورهستید حرفهایی که ازعملکرد ترامپ نوشتم نه شهامت وجسارت اخلاقی اقا ؛ بلکه بیانگرسقوط اخلاق سیاسی واعتقادی شماست

دوم حسن داعی

اقا یکی ازهواداران پروپاقرص مجاهدین است که چند دهه کارش درامریکا رابطه باادمخوران ولابی گری میکند که اهای ادمخوران وجنایتکاران وتروریست پرورها وبوجود اورندگان طالبان وداعش وصدها گروه تروریست دیگردرجهان چرا نشسته وایران راموردحملات بمب وموشک وگلوله های الوده به اورانیوم قرارنمیدهید چرا کشورایران راکه ازاقوام مختلف تشکیل شده تجزیه نمیکنید۰چرا داعش وطالبان رابجان ملت ایران نمیاندازیدچنان ازمک مستردرذلت وخواری وتسلیم وزبونی درحالت چهارزانو تعریف کرده واورامنجی بشریت معرفی میکند که هرکس نشناسد فکرمیکند اگه این خونخوارنباشدجهان به دوران ماموتها برمیگردد ولی همه میدانند که اقای مک مسترورییس جمهوربدترازخودش امده اند تا مثل بوش پسرمنطقه رادراتش خاکسترکنند همانطورکه اسکندروقوم مغول همین پدرجد اردوغان درگذشته کردند اینها خود بنیادگرا وابوبکربغدادی وبن لادن بورژوازی هستند همان بورژوازی که اقای رجوی انرا تهدید درونی تشکیلات میدونست ومیگفت انقلاب را راه انداختیم که همین بورژوازی رانابود وخود را نجات دهیم حالا کارش شب وروزالتماس به همینهاست این وسط معلوم نشد حرفهای پرطمطراق ودهان پرکن ونیروفریب ده کجا رفت میگوید همین روسری خواهران شما مرزبندی ما با بورژوازیست وبه بورژوازی میگوید ای نرینه وحشی استوپ حالا نفهمیدیم استوپ کجا رفت استوپ خودش رادرحرفهای اقای داعی نشان میدهد میگوید انهایی که مخالف جنگ هستند ومیگویند ترامپ ایران راکلنگی میکند مزدوران رژیم هستند اینجانب چون یکی ازمخالفین تحریم وحمله خارجی هستم حرفش بابنده هم هست اقای داعی بنده درسال ۸۳ دراشرف ودرون مجاهدین دهها بارکتبی وصدها بارشفاهی ودرصحبت با مسئولین وهمین خانمهای شورای رهبری مجاهدین مخالفت خود راباتحریم ملت ایران وحمله خارجی به کشورم بیان کرده وان راخیانت به ملت ایران دانستم بله درشهامت وشجاعت ایستادم حرفهایم رازدم وفشارولجن مالی وتف وفحش وناسزا ودهها بلای دیگررابجان خریدم ولی ازملتم ومنافع ان دفاع کردم چونکه عمروداروندارم رابخاطرهمین ملت فدا کرده بودم همان زمانی که تودرامریکا دنبال زدوبند با دارودسته وادمخواران بوش بودی تا الگوی عراق را هم درایران اجرا کند ما که هم درجریانیم وهم شمایان راخوب میشناسیم ومیدونیم چه کسانی رابط این مسایل بودند پس بهتراست که حداقل امثال تو مارامتهم به مزدوری رژیم نکنند اقا درزیرفشارافکارعمومی امده ومیگوید کی گفته ما خواهان حمله خارجی هستیم نه چنین نیست مثل اقای خزاعی میگوید نه بجنگ مگرهالو گیراوردید اگرمخالف جنگ خارجی هستید پس رابطه هاتون چیست راه نشان دادن مخالفت اولا محکوم کردن ان ودوما قطع رابطه رسمی با ادمخوران است نه اینکه انها را امام زمان بدانی وشب وروزازانها حرف بزنی بعد بگویید ما مخالفیم

مگه شما سالیان است نمیگویید که %۹۰اقتصاد ایران دست مافیای سپاه پاسداران است اگه این تحریم شود که شده ممکن است بما بگویید تحریم ان ایا به ضررملت ایران است یا نه یا بایدبگویی اقتصاد دست سپاه نیست وقتی تحریم شده فقط سپاه بوده یا اگه طبق گفته سالیان شما هست پس بگویید کی تحریم شده واقعیت این است که این حرفها ازمنطق اقای رجوی سرچشمه میگیرد که همیشه میگفت ملت ایران هم باید یکباروبرای همیشه قیمت بدهند وخانمهای شورای رهبری ان رابخورد نیروها میدادند که اگرتحریم شود ملت ایران چند سال سختی میکشند ولی رژیم سرنگون وبرای همیشه راحت میشوند این منطق را دراشرف گفتم اینجا هم میگویم اگه انزمان فقط عراق بود الان نمونه های زیادی جلو چشمان ما هست ایا درعراق که دوازده سال تحریم بود ندیدیم که ملت عراق به چه فلاکتی افتاده وباچه بلاهای اجتماعی که ما هرگزدرعراق ندیده بودیم روبرو شدند ایامردم کره شمالی علف نمیخورند ایا ملت یمن با قحطی دست وپنجه نرم نمیکنند ایا اززمان تحریم ایران ملت ایران فقیرتروگرفتاربلایای اجتماعی بیشترنشدند ایا ملت کوبا ۵۰سال درفقرنیستند ایا ملت سودان درگرسنگی نیستند بنده نمونه ها رانشون دادم حالا محض رضای خدا شما یک نمونه ازاین کشورها که گفتم نشون بدهید که دولتمردان انها هم مثل ملتشون درفقرزندگی وگرفتاربلایای اجتماعی هستند ولی انچیزی که مادیدیم درست عکس است این دولتمردان واعوان وانثارشون هستند که درپناه تحریم روزبروزفربه تروچاقترشده وهرروزده اقا زاده وژن خوب رشد میکند حالاسوال این است پس چرابااین همه دیدنها واگاهی درعصرسایبربازاینگونه صحبت میکنند؟

واقعیت حرف واندیشه دراعماق این است وتجربه ثابت کرده اینها برای اینکه هزینه کمتری بپردازند اول تحریم بعد موشک وسلاح رابمیان میکشند بعد که نابود کردند وفهمیدن چیزی نداری که دفاع کنی واقتصاد نابود شده وملت قدرت حرکت ودفاع راازدست دادند حمله نظامی واشغال میکنند تجربه عراق این رابوضوح ثابت کرده است بعد هم جنگهای داخلی وتجزیه وحکومت کردن وچاپیدن بیشترواین اقایون هم بخاطررسیدن به قدرت ازاین ریل بعنوان عنصرداخلی ومشروع کننده این سیاستها واردعمل میشوند انکه نابود میشود ملت است بله بقول اقای رجوی مرگ یکبارشیون یکبار قدیما که فرهنگها پایین بود بعضی ازمردها انقدرزن رااذیت میکردند که زن بیچاره میگفت مهرم حلال جانم خلاص وداروندارش را میداد ودربدبختی وبیچارگی خودش راگرفتاربرادروزن برادروپدرومادرباهزارتحقیروتوسری خوری عمررا بپایان میرسوند بله اینها ازهمین سیاست پیروی میکنند میخواهند ملت ایران هم مثل ملت عراق درنهایت تن به همه چیزبدهدنامردی وخیانت اینجاست بله اقای داعی یکی ازهمین مردهاست که میخواهد ملت رابجایی برسوند که بگویند مهرم حلال وجانم خلاص

یک سال پیش درشبکه های اجتماعی درمقاله ای دررابطه باتحریم نوشتم ودراینجا تکرارمیکنم که تحریم نه یک کاروعمل سیاسی بلکه یک سلاح کشتارجمعی ست که نه دولتها بلکه ملتها را هدف گرفته است که صدباربدترازبمب اتم است مدافعین وبوجود اورنده گان ان هزاربارجنایتکارترازکسانی هستند که دستوراستفاده ازبمب اتم رامیدهند

اقا وخانم رجوی واعوان وانثارش سالیان است که به سروسینه قمه وزنجیرزده وخود رابه گل می پلمانندکه چه نشسته اید حسین را درکربلا دوساعت تحریم کرده ونگذاشتند به خود وخانواده اش اب وغذا برسد به گلوی کودک شیرخوارش تیرسه شعبه زدند پسربرادرش تازه داماد بود که کشته شد وفلان وفلان ولی همین که اینقدردلش برای دوساعت محاصره میسوزد سالیان است که ازبیگانگان درخواست تحریم ومحاصره هشتاد میلیون ایرانی رادارد دربرابرمحاصره سی میلیون یمنی وکشته شدن هزاران کودک شیرخواردریمن وعراق وسوریه ولیبی افغانستان درسکوت است سوال این است که چرا قمه وزنجیربرای این ملت نمیزنی وخود رابه گل نمی پلمانی اقای حسن داعی حال چه میگویی مزدورکیست اگه ما مزدور رژیم هستیم که یکی ازاین کارها رانکردیم بما بگو توبااین همه کارهایی که نوشتم میکنی مزدورکی هستی ؛ امریکا ؟عربستان ؟ اردن ؟ ترکیه ؟ قطر؟ امارات ؟ اسراییل ؟ شایدم همش باهم وجاسوس صدجانبه هستی الله واعلم این راباید خودت بگویی ما به کسی مارک وتهمت نمیزنیم ودین خود رابرباد نمیدهیم فرق شما با خاخامهای یهودی دراین است که انها خرانی بودند که کتاب حمل میکردند و شمایان خرانی هستید که دجالیت راحمل میکنید

علی شیرزاد : اروپا

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی