ج11162018

Last updateج, 16 نوامبر 2018 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها سرنگونی صدام و گرفتار شدن مجاهدین

سرنگونی صدام و گرفتار شدن مجاهدین

رجوی امده ودریکی ازنشستهای عمومی جواب بنده رااینطورداد کسی که میگوید عراق پنجاه پنجاه میشود کشک می گوید مزخرفات است جفنگیات میبافد قوانین بین المللی راکسی نمیتواند زیرپا بگذارد امریکا این همه خرج نمیکند که عراق راتحویل رژیم بدهد درثانی عراق اماده جنگ است وعزت ابراهیم خودش بمن گفت اخ مسعود ما هفت میلیون نفررامسلح کردیم وتصمیم داریم جلوی دروازه بغداد پانصد هزارامریکایی بکشیم واگرامریکا به اشرف حمله ویا مارابمباران کند جواب خواهیم داد خواهیم جنگید اگرکسانی میخواهند برون خارجه وترسیدن ویا نمیخواهند بجنگند ندامت نامه نوشته ودرجای امن نگهداری شوند تا جنگ یکسره شود

 

-------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفتم فوریه ۲۰۱۸

سرنگونی صدام و گرفتار شدن مجاهدین

دراین سلسله مقالات میخواهیم نگاهی به اوضاع ازسال ۸۰ ببعد بیاندازیم ونمیدونم چند مقاله میشود وسعی میکنم درخلاصه ترین شکل توضیح بدهم

سال هشتاد با زدن هشتاد موشک به قرارگاهها ما درعراق شروع شد وکفتارزنده خواربدنبال صدام وراه اندازی جنگ دوید وصدام به دلایلی که قبلا گفتم حاضربه جنگ نشد که کفتاردرنشست گفت هرکاری کردم صاحبخانه حاضرنشد اجازه دهد ما به سمت ایران حرکت کنیم که بعد ازنشست گزارشی برای مسئولم نوشتم که ما یکسال پیش نوشتیم که این دوکشورهرگزواردجنگ نخواهند شد ولی گوش شنوایی پیدا نشد ودهانها برعلیه ما بازشد این همه قیمت که دادیم برای چی بود چه کسی باید جوابگوی ان باشد که بعدا دهها بارسئوال کردیم وجوابی نشنیدیم ویک نفرباشهامت پیدا نکردیم که بگوید این همه قربانی وصرف صدها هزارساعت انرژی کجا رفت درصورتی که ازقبل باهرتحلیلی غلط بودن تحلیل ومسیرواضح وروشن بود

درسال هشتاد امریکا اقدامات سیاسی رادرمجامع بین المللی برعلیه عراق شروع کرد وازطرف دیگراقدام به اوردن یکی یکی ناوگانهای جنگی به منطقه کرد ازنحوه ورود معلوم بود که قصد حمله وسرنگونی دارد درسال ۸۱امریکا با اتحاد سی کشورعراق را ازهمه طرف محاصره وتمام منطقه راپرازناوگان وهواپیما سلاح کردند دراوایل سال ۸۱بعد ازهفت سال دوباره بخاطرمنافع مردم وسازمان ازتعهدی که برای خودم گذاشته بودم وبه مسئولین سازمان هم ده ها بارگفته بودم وبه جواب درخواستها برای نوشتن گزارش برای کفتارجواب رد داده بودم دوباره تعهد خود رازیرپا گذاشته وبرای مسعود رجوی گزارشی نوشتم واوضاع راشرح داده واینده رانوشته ودوراه حل جلو پای اوگذاشتم که به چند محوران اشاره میکنم

یک :کارصدام تمام است وسرنگونی او حتمی ست اوحاضراست باامریکا بجنگد ولی همانطورکه قبلا برای شما نوشتم حاضرنبود ونیست که با رژیم بجنگد

دو:او اشتباه میکند وفکرمیکند که ازاین جنگ پیروزبیرون میایداگه طبق گفته شما درنشست دلش رابه هفت میلیون عراقی خوش کرده کاملا اشتباه است

سه:به امریکا نباید اعتماد کرد وبه هیچ قانون بین المللی پایبند نیست اینکه ادرس ونقشه قرارگاهها رابه مجامع بین المللی وخود امریکا داده اید باعث نمیشود که امریکا به ما حمله نکند تازمانی که صدام سرنگون نشده باما کاری ندارد ولی اولین روزی که صدام سرنگون شود ما موردبمبارانهای امریکا قرارخواهیم گرفت شک نکنید

چهار:صدام سرنگون شود دربهترین شرایط عراق پنجاه پنجاه خواهد شد اگرصددرصد ان رارژیم خمینی ازامریکا نگیرد که دراین صورت امان مارابریده وهرروزیک توطئه برعلیه ما راه خواهد انداخت ونخواهد گذاشت ابخوش ازگلوی ما پایین برود وقطعا ماراازعراق اخراج خواهد کرد

پنج:دلخوش کردن به مجامع بین المللی اشتباه است چون این امریکاست نه مجامع مستقل وبه فکرملتها ومظلومین

شش:ما دوراه حل داریم یک زودترخارج شدن ازعراق همانطورکه درسرفصل بعد فروغ نوشتم وکارسیاسی کردن درخارجه واگراین راهم قبول ندارید دومین راه حل حمله به ایران درهمان روزهای اولیه جنگ است که امریکا دران زمان به ما حمله نخواهد کرد اگرنرویم راه بسته میشود

که رجوی امده ودریکی ازنشستهای عمومی جواب بنده رااینطورداد کسی که میگوید عراق پنجاه پنجاه میشود کشک می گوید مزخرفات است جفنگیات میبافد قوانین بین المللی راکسی نمیتواند زیرپا بگذارد امریکا این همه خرج نمیکند که عراق راتحویل رژیم بدهد درثانی عراق اماده جنگ است وعزت ابراهیم خودش بمن گفت اخ مسعود ما هفت میلیون نفررامسلح کردیم وتصمیم داریم جلوی دروازه بغداد پانصد هزارامریکایی بکشیم واگرامریکا به اشرف حمله ویا مارابمباران کند جواب خواهیم داد خواهیم جنگید اگرکسانی میخواهند برون خارجه وترسیدن ویا نمیخواهند بجنگند ندامت نامه نوشته ودرجای امن نگهداری شوند تا جنگ یکسره شود

می بینید جواب تک تک بندهای نوشته مرا دران نشست داد منهم فقط دردلم خندیدم وگفتم مثل گذشته صبر میکنیم ببینیم حرف کی درست درمیاید که بعد جنگ بمدت دوازده سال جواب حرفهایم راخواستم ودرستی انها رایاد اوری کردم ولی برای نمونه یک ادم باشهامت پیدا نکردم بیاید وبگوید حرف چیست وتودرست گفتی همش باسکوت برگزارشد چون درست بودند واثبات شده بود بلاخره امریکا صدام راسرنگون وما رابمباران وکلی کشته ومجروح ومعلول روی دست کفتارزده خوارگذاشت ما فعلا دربیابونها هستیم( اینکه عراق چرا وارد این جنگ شد ویا تحلیل رجوی ازکجا نشات میگرفت مقاله دیگری را میطلبد که اشاراتی درسلسله مقالات نظم نوین جهانی کردم وفکرمیکنم نیازبه نوشتن نباشد )…..ادامه دارد

علی شیرزاد:اروپا۲۰۱۸ /۰۲ /۰۶

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی