ج03222019

Last updateچ, 20 مارس 2019 11pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها حسن حبیبی فیثاقورث نظام رهبرعقیدتی

حسن حبیبی فیثاقورث نظام رهبرعقیدتی

یعنی ما باید قبول کنیم بولتون اومده وجلو درب پایگاه های مجاهدین ودفترش درواشنگتن وکنارکاخ سفید بست نشینی کرده ودرخواست نزدیکی کرده یا برعکس این توهستی که به سراغ اورفته ودرازای لابیگری ودفاع ازتو دلارهای نفتی عربستان راازتومیگیرد و دفاع میکند کدام است ؟ ایا نمازشفاعت ودعا خوندن راهم خانم رایس وبوش پسر ازتو خواستند ؟ ایا خواسته الگوی عراق درباره ایران راهم بوش ازتو خواسته بود که تبلیغ ان رامیکردی وخواهانش بودند وانها به خط سرنگونی تو نزدیک شده بودند یا خواسته توبود می بینید شیادی درکجاست برای رد گم کردن میگوید اوست که بسمت من امده

 

علی شیرزاد ـ فریاد آزادی ـ 2018 / 04 / 09

حسن حبیبی فیثاقورث نظام رهبرعقیدتی

حسن حبیبی دریک مقاله که درشبکه های اجتماعی منتشرکرده گفته (این ما نیستیم که بسمت جان بولتون رفتیم بلکه جان بولتون است که دیدگاهش نزدیک به خط سرنگونی مقاومت شده است واوست که ازمقاومت بهره میبرد نه برعکس) میخواهیم همین یک جمله که کلی توضیحات درباره ان داده را بررسی کنیم

سوال ازاین شیاد سیاسی که شیادی راهم ازرهبرعقیدتیش یعنی رجوی یادگرفته این است که فرق اینکه تو بسمت بولتون رفتی یا اوبسمت توامده چیست ؟ جواب هیچ فرقی باهم ندارند فقط یک شیاد کلمات راجابجا کرده است همین . یعنی ما باید قبول کنیم بولتون اومده وجلو درب پایگاه های مجاهدین ودفترش درواشنگتن وکنارکاخ سفید بست نشینی کرده ودرخواست نزدیکی کرده یا برعکس این توهستی که به سراغ اورفته ودرازای لابیگری ودفاع ازتو دلارهای نفتی عربستان راازتومیگیرد و دفاع میکند کدام است ؟ ایا نمازشفاعت ودعا خوندن راهم خانم رایس وبوش پسر ازتو خواستند ؟ ایا خواسته الگوی عراق درباره ایران راهم بوش ازتو خواسته بود که تبلیغ ان رامیکردی وخواهانش بودند وانها به خط سرنگونی تو نزدیک شده بودند یا خواسته توبود می بینید شیادی درکجاست برای رد گم کردن میگوید اوست که بسمت من امده . همین رااززاویه دیگرنگاه میکنیم سوال دوم اینه که چه اتفاقی دراعتقادات تو افتاده ویا چگونه فکرمیکنی که بولتون احساس کرده باید بتو نزدیک بشود ؟ این وجهه اشتراک کجاست ؟ هم تو وهم بنده خوب خوب میدونیم که مواضع سیاسی نشات گرفته ازایدئولوژیست این چرخش درکجا صورت گرفته چرا به ان نپرداختی ؟ این چرخش ازسال 74 زمان کلینتون صورت گرفت که درباره اش مفصل نوشتم ودرعراق درتنظیم به امریکایی ها خودش رابخوبی نشون داد اگرتودرخارجه بودی وندیدی ما که هردقیقه وهرساعت وهرروز میدیدیم دیگه برای ما قمپوزدرنکن

حال ببینیم برادربولتون خودش چی گفته دوسه روز پیش یک روزنامه امریکایی افشاء کردکه بولتون گفته ما باید ببینیم مردم ایران چه شعاری میدادند انها شعارمیدادند (ای شاه ایران برگرد به ایران پس ما باید با پسرپادشاه مذاکره کنیم ) سوال اینه هدف چیست وچرا این راعلنی کردند ؟ او که باتمام وجود برای مجاهدین مایه میگذارد ودنیایی کاربرای انها کرده ازلیست تروریستی دراورده ودرمجالس ومحافلشون شرکت میکند ولی یکباربا پسرپادشاه صحبت نکرده ؛ ایا او دنبال منافع مجاهدین است ویا این که دنبال منافع امریکا وازانها بعنوان کارت بازی استفاده میکند همان طورکه صدام کرد وقبلا نوشتیم ؟ حقیقت این است که اودنبال منافع امریکا ودلارهای بانکی خودش است ونه عاشق مجاهدین است ونه پسرپادشاه ؛ باعلنی کردن دوهدف دارد

یک : به پسرپادشاه ومجاهدین پیام میده که اگردرمزدوری ونوکری وپابوسی انطورکه ما میخواهیم نباشید سراغ دیگری میرویم وانها را بااین حرف بیشتربه استان بوسی میکشاند

دو:به مجاهدین میگوید هدف اصلی وفرد مدنظرما پسرپادشاه ویا بقول خودمون بچه شاهه نه تو؛ تو درجامعه ایران طرفداری نداری ببین درخیابونها وشعارها حرفی ازتو زده نشد

حال باید گفت فیثاقورث نظام رهبرعقیدتی اینهم جواب مقاله تو که برادربولتون بخوبی داده است پس اینقدربرای او دم تکون ندهید وتعریف وتمجید نکنید خیرشما دراو وامریکا وکشورهای عربی واسرائیل نیست خیرشما دراین است که صادقانه به اشتباهات خود اعتراف وازملت ایران عذرخواهی وبگویید دراین سالیان چکارکردید وصادقانه وبا شهامت پای ان به ایستید وخود رااصلاح ودرمسیرمردم قدم بردارید تا ملت ایران شما راببخشد ومسیرجدید را ازصفرشروع کنید وبنده هم باشناختی که ازتفکرات وفرهنگ مردم ایران وجوانمردی هایشون دارم مطمئن هستم که وقتی صداقتی راببینند حتما فرد وجریان صادق راتنها نمیگذارند به شرط اینکه برای شورای نگهبان وسران حاکمیت دینی که دشمن ایران وایرانی هستند نامه دوباره ننویسی واین بارباانها دمخورنشوی << همین >>

علی شیرزاد: 2018 / 04 / 08

 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی