د12172018

Last updateد, 17 دسامبر 2018 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها رحمان کریمی توده ای وجاسوس کا گ ب شوروی سابق

رحمان کریمی توده ای وجاسوس کا گ ب شوروی سابق

رفتارتون درزندانها بماند چه کثافتکاریها که نمیکردید حالا هم برای گرفتن چند دلارازسازمان مجاهدین برعلیه جداشده ها مقاله مینویسی وهم چنان به شغل شریف خیانت ومزدوری ادامه میدهی برای ما مشخص است که سوختن ازکجاست ازانجایی ست که جداشده ها درافشاگری خط خیانت ورذالت وپستی را برای مردم نشان داده اند ونمی گذارند ونخواهند گذاشت حقشون ازگلوی کسی پائین برود خیالت راحت باشد...

 

 رحمان کریمی توده ای وجاسوس کا گ ب شوروی سابق

علی شیرزاد:اروپا ـ فریاد آزادی  2018/04/17

درمقاله ای بنام خائنان حرفه ای که درسایت افتابه داران درج شده اه وناله سرداده که چرااینقدربه مقاومت مردم ایران چسبیده اید باید گفت این به خود مقاومت برمیگرده که چرا چنین عملکردهایی دربرابرجداشده ها وبقول تو خائنان حرفه ای دارد که ایا ما حق حیات وتعیین سرنوشت خود رانداریم قطعا داریم وکسی نمیتواند حق حیات خارج ازسازمان مجاهدین را ازما بگیرد واگرما اهل تن دادن وگذشتن ازحق خود بودیم باید گفت ما یا ابله بودیم یا دیوانه که برای گرفتن حق خود بیش ازسه دهه عمرخود راصرف دشمنی با خمینی کرده وازهمه چیزخود صرف نظرکردیم وقیمتی را درطی سالیان پرداخت کردیم که یاوه گویانی امثال تو جرئت دادن یکی ازان قیمتها رانداشته وندارند ودرطفولیت وجوانی وهمان ابتدا خارجه نشینی راانتخاب ودرگوشه ای درپلشتی ونکبت لغزازادی خواهی برای مردم سرمیدادیم

واماحرف با رحمان کریمی این توده ای سابق که بدون اجازه کا گ ب باد شکمش را درتهران خالی نمیکرد این است تو وحزب توده که درجاسوسی وحرکات ضد مردمی وسابقه ننگین تون یک کلمه قابل دفاع ندارید بهتر است سرجای خود نشسته وبچیزخوری ادامه بدهید همان حزب وسازمان جوانان ان که تو افتخاراولین عضو ویابهتربگویم اولین جاسوس ان شدی همانهایی هستید که درائتلاف با کاشانی وگرفتن چماق بدست درصف شعبان بی مخ برعلیه مصدق شعاروعامل کودتای امریکا شدید وبرای تیمسارزاهدی لنگ قرمزدرخیابونهای تهران پهن کردید ودرزمان خمینی بنرها وپارچه های بلند وبزرگ همراه سازمان مجاهدین درسردرب ستادهایتون با شعارامام بزرگواروانقلابی ترین فردجهان ایت الله خمینی وپدرهمه شمایان بدستورسفارت شوروی خواهان محاکمه واعدام کارمندان گروگان گرفته شده سفارت امریکا بودید وهزینه غیرقابل جبران رابه ملت ایران تحمیل کردید تو وحزبت کسانی هستید که همراه حزب بلعیده شده اکثریت توسط توده شعارمیدادید امثال بنده را درپرچم امریکا پیچیده وتیربارون کنند ودرخیابونها سوارماشینهای گشت نیروهای اطلاعاتی درحال دستگیری امثال بنده بودید همانهایی هستید که با گرفتن اطلاعات ازشوروی ما راشناسایی ولو میدادید دستان تو به خون هزاران اعدامی ومثله شده درزندانهای خمینی الوده است رفتارتون درزندانها بماند چه کثافتکاریها که نمیکردید حالا هم برای گرفتن چند دلارازسازمان مجاهدین برعلیه جداشده ها مقاله مینویسی وهم چنان به شغل شریف خیانت ومزدوری ادامه میدهی برای ما مشخص است که سوختن ازکجاست ازانجایی ست که جداشده ها درافشاگری خط خیانت ورذالت وپستی را برای مردم نشان داده اند ونمی گذارند ونخواهند گذاشت حقشون ازگلوی کسی پائین برود خیالت راحت باشد ما جداشده ها اراده کرده ایم تا بساط ننگین سرکوب وشکنجه روانی وجسمی وزندانها وقتلها وبیرون اوردن رحمها را جمع کنیم تا کسی بنام انقلابی بساط خمینی راباشیوه ودرجای دیگری راه اندازی نکند فرق شما با گذشته دراین است قبلا جلوی سفارت شوروی نعره ضد امپریالیستی میکشیدی حالا جلو کاخ سفید نعره ضد روسیه میکشی باید گفت تف براین سیاست وایدئولوژی وگفته ما درحال وزوز هستیم وفیل راازپا نمیتوانیم دربیاوریم باید پرسید اگرتو فیل وما درحال وزوزیم پس چرا خودت رااینقدرزرد کردی درپایان هم ماراتهدید کرده وگفته روز دیگرخواهد رسید اگرازاین تهدیدها میترسیدیم قطعا جلوی خمینی ورجوی دردرون وبیرون تشکیلات نمی ایستادیم باشد تاروزدیگرفرابرسد ببینیم چه غلطی میکنی باش تا صبح دولتت بدمد وانوقت باهم تصفیه حساب میکنیم ماازحالا اماده ایم

علی شیرزاد:اروپا 2018/04/16

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی