چ08212019

Last updateد, 19 آگوست 2019 5pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان در خدمت فرقه رجوی!

دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان در خدمت فرقه رجوی!

فرقه رجوی که جداشدگان را خاری در چشم خود میبیند و مخصوصا بعد از مدتی که میدید که وجود آنها در آلبانی انگیزهای برای جدا شدن بقیه گردیده تا دنبال زندگی خود بروند، دسیسهای را طرح و شروع به اجرای آن کرد، قبلا هم در چند مرحله این طرح با تقلیل مستمری جداشدگان- که طبق قرار با دولت آلبانی بایستی تامین میکرد- پیش برده و دیده بود که هیچ نهاد و سازمانی هم عارض نمیشود، مقامات آلبانی را هم که از قبل با رشوه باخود همراه کردهبود، پس چند ماه به ۲۰۱۸ شروع کرد به گفتن این مطلب به برخی جداشدگان که چون کمیساریا خرج ما را قطع کرده ما بودجه نداریم و از سال جدید دیگر بهشما مستمری ماهانه پرداخت نمیکنیم و از الان هم آنرا بهتدریج کم میکنیم و بایستی فکری بهحال خود بکنید، البته فرقه به افراد نزدیک و مطیع خود اطمینان داده بود که هوای آنها را خواهد داشت. جداشدگان با نوشتن طومار و شکایت به ارگانهای بین المللی مراجعه و بعداز کش و قوس فراوان و البته کارشکنیهای فرقه از طریق افراد تحت نفوذش و حتی ملاقات نماینگان فرقه با ارگانهای دولتی آلبانی و نیز و کمیساریا، بالاخره تلاش جداشدگان به بار نشست و نماینده کمیساریا اعلام کرد که بودجه تعیین شده و به جداشدگان کمک مالی خواهدشد و اما ماجرا به اینجا ختم نشد.....

------------------------------------------------------------------------------------

فریاد آزادی، پنجم نوامبر ۲۰۱۸

Ehsan Bidi Tirana 02UNHCRدفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان در خدمت فرقه رجوی!

فرقه رجوی که جداشدگان را خاری در چشم خود میبیند و مخصوصا بعد از مدتی که میدید که وجود آنها در آلبانی انگیزهای برای جدا شدن بقیه گردیده تا دنبال زندگی خود بروند، دسیسهای را طرح و شروع به اجرای آن کرد، قبلا هم در چند مرحله این طرح با تقلیل مستمری جداشدگان- که طبق قرار با دولت آلبانی بایستی تامین میکرد- پیش برده و دیده بود که هیچ نهاد و سازمانی هم عارض نمیشود، مقامات آلبانی را هم که از قبل با رشوه باخود همراه کردهبود، پس چند ماه به ۲۰۱۸ شروع کرد به گفتن این مطلب به برخی جداشدگان که چون کمیساریا خرج ما را قطع کرده ما بودجه نداریم و از سال جدید دیگر بهشما مستمری ماهانه پرداخت نمیکنیم و از الان هم آنرا بهتدریج کم میکنیم و بایستی فکری بهحال خود بکنید، البته فرقه به افراد نزدیک و مطیع خود اطمینان داده بود که هوای آنها را خواهد داشت. جداشدگان با نوشتن طومار و شکایت به ارگانهای بین المللی مراجعه و بعداز کش و قوس فراوان و البته کارشکنیهای فرقه از طریق افراد تحت نفوذش و حتی ملاقات نماینگان فرقه با ارگانهای دولتی آلبانی و نیز و کمیساریا، بالاخره تلاش جداشدگان به بار نشست و نماینده کمیساریا اعلام کرد که بودجه تعیین شده و به جداشدگان کمک مالی خواهدشد و اما ماجرا به اینجا ختم نشد و کارشکنیهای فرقه باز آغاز شد و مبلغ تعیین شده طبق برآورد هزینههای زندگی در آلبانی، با دخالت عوامل فرقه در دفتر کمیساریا و از جمله شخصی بهنام رفیع تقلیل یافت. در ابتدا نماینده اعزامی کمیساریای ژنو به آلبانی اعلام کرده بود که این کمک در دو پریود ۶ ماهه، در طول سال ۲۰۱۸ صورت خواهدگرفت و علاوه بر آن در شش ماه اول سال دولت آلبانی امکان دیدار افراد با خانوادهشان را میسر و برای این افراد اجازهی کار صادر خواهد نمود و با مجوز معتبر موقت، امکان مسافرت تفریحی این افراد به کشورهای مجاور اروپایی را فراهم خواهد کرد، فرقه رجوی که دید ناخواسته سبب خیر برای جداشدگان شده است، رنگ عوض کرد. این اقدامات به مذاق فرقه خوشآیند نبود و اگرچه ظاهراً آرام مینمود اما دامنه ی اقدامات توطئه آمیزش را گسترش داد، اول خط چند دستگی بین جداشدگان جدیتر را پیشبرد و با کمک افرادی که کماکان تحت نفوذش بودند شروع به بدنام کردن تعدادی از جداشدگان از طریق شایع هسازی که فرقه در آن ید طولایی دارد نمود، از آنجاکه قرار شده بود تمام جداشدگان مشخصا اعلام کنند مبلغ مستمری ماهانه ی خود را از کمیساریا یا فرقه دریافت میکنند و اگر کسی از فرقه دریافت میکند اسمش را به کمیساریا اعلام کند، فرقه به افراد وابسته اش گفته بود ما به شما کماکان کمک میکنیم اما شما از کمیساریا هم پول دریافت کنید و ما به آنها نخواهیم گفت و بدین ترتیب افرادی از هر دو طرف مستمری میگرفتند، کسانیکه در جریان نوشتن طومار و شکایت به ارگانهای بین المللی نه تنها همراهی نکردند بلکه خیلی اوقات به فرمان فرقه کارشکنی کردند، کمیساریا هم کاری از دستش بر نمیآمد و یا نمیخواست اقدامی کند- که البته گفته میشد کارمندان کمیساریای آلبانی را فرقه به طرق مختلف خریده است، که با توجه به سوابق فرقه چندان بعید و دور از ذهن هم نیست- البته این در رفتار کارمندان و برخورد دوگانه آنها با افراد کاملا مشهود بود. بهرحال بعد از ۶ ماه اول کمیساریا شروع به بهانه گیری کرد که مستمری مردانه قطع میشود و برخلاف قول خودشان گفتند که قرار فقط یک پریود ۶ ماهه بوده و…. و چون افراد دوبار اعتراض و گوشزد کردند که قرار اینگونه نبوده و بقیه تعهدات و… کمیساریا کمی عقبنشینی کرد و قرار شد هرماه ارزیابی شود و اگر تشخیص داده شد پرداخت شود و معلوم شد فرقه در این مدت نیز مشغول توطئه و ساخت وپاخت بوده به گفته یک کارمند کمیساریا دستهای پشت پرده زورشان زیادست و فردی بنام مرتضی اسماعیلیان(جواد خراسان)از فرماندهان ارشد فرقه رجوی بارها به اتفاق افراد دیگری در وزارت کشور و کمیساریا و… بر سر این قضیه ملاقات و توطئه کردهاند. اکنون به پایان سال میلادی نزدیک میشویم و دوباره این مساله مطرح است این توطئه تا کجا و چگونه خواهد بود؟! کمیساریا اعلام میکند تا پایان اینسال ماموریتش تمام خواهدشد و تمامی کمکها به جداشدگان قطع میشود از چند ماه قبل هم به بهانه های واهی و بی ربط کمک به تعدادی را قطع کرده که اکنون در وضعیت دشواری بهسر میبرند، فرقه هم از انجام تعهداتش که قبلا و در بدو ورود به آلبانی جزء شروطِ ورود به آلبانی بوده سرباز میزند و فقط هوای مزدوراناش را دارد اکنون جای این سوال است که تکلیف جداشدگان چیست و چه کس یا ارگانی صدای آنها را خواهد شنید و کمک خواهد کرد مخصوصا آنها که حاضر نشدهاند برای فرقه جاسوسی کنند و زیرآب دیگران را بزنند، اکنون بر سر آنها چه خواهد آمد؟