سرفصل جدید ودرگیری سران فرقه با اسیران دربند

بعد از حرفهای زهرا مریخی برسر بیان نکردن غسل وپایبند نبودن به آن بیشتره اسیران خونشان به جوش آمده است که سرنگون نکردن  چه ربطی به بیان این چرت وپرتها دارد و مدتی است که تعدادی از این اسیران غسل هفتگی را بایکوت کرده وبه این نشستها نمی‌روند وبه هین خاطر سران فرقه به دستور مریم رجوی آن‌ها را زیره فشارهای جسمی وروحی قرار داده‌اند تا از این کار دست بکشند البته فتنه این کار زیره سر شخصیتهای آمریکایی بود که گفته بودند ایران نباید بیشتر از این دوام بیاورد وباید سرنگون شود وسران فرقه هم فکر کرده بودند که این حرفها جدی بوده وامریکا تلاش برای حمله وسرنگون کردن ایران است وسران فرقه از فرصت استفاده کرده وبرای آمادگی وکلاه گذاشتن بر سر اسیران درنشستهای مغزشویی اعلام کردند که باید به خودمان شک کنیم که چرا تا بحال سرنگون نکردیم واین یعنی خیانت به انقلاب مریم واعتقاد نداشتن به خط وخطوط رهبری است.....

--------------------------------------------------------------------------------------

همایون کهزادی انجمن یاران ایران،هفتم نوامبر ۲۰۱۸


Homayun Kahzadi 04سرفصل جدید ودرگیری سران فرقه با اسیران دربند

بعد از حرفهای زهرا مریخی برسر بیان نکردن غسل وپایبند نبودن به آن بیشتره اسیران خونشان به جوش آمده است که سرنگون نکردن  چه ربطی به بیان این چرت وپرتها دارد و مدتی است که تعدادی از این اسیران غسل هفتگی را بایکوت کرده وبه این نشستها نمی‌روند وبه هین خاطر سران فرقه به دستور مریم رجوی آن‌ها را زیره فشارهای جسمی وروحی قرار داده‌اند تا از این کار دست بکشند البته فتنه این کار زیره سر شخصیتهای آمریکایی بود که گفته بودند ایران نباید بیشتر از این دوام بیاورد وباید سرنگون شود وسران فرقه هم فکر کرده بودند که این حرفها جدی بوده وامریکا تلاش برای حمله وسرنگون کردن ایران است وسران فرقه از فرصت استفاده کرده وبرای آمادگی وکلاه گذاشتن بر سر اسیران درنشستهای مغزشویی اعلام کردند که باید به خودمان شک کنیم که چرا تا بحال سرنگون نکردیم واین یعنی خیانت به انقلاب مریم واعتقاد نداشتن به خط وخطوط رهبری است هرچند دیگر این اسیران فریب این حرفها را نمیخورند ودستشان برای آن‌ها رو شده است وبه اعتراض وشرکت نکردن در این نشستها ادامه داده ودیگر کلاه سرشان نمی‌رود وگیر دادن به آن‌ها هیچ دردی را دوا نمیکند لذا شخص مریم ناچار شد که خودش این پروژه را به جایی برساند وباز با وعده‌های پوشالی سرا آن‌ها را برای مدتی کلاه بگذارد وبا دروغهای همیشگی از قول مقامات آمریکایی به آن‌ها وعده سرنگونی دهد وحتی پستهای آن‌ها را درایران مشخص کرده وبه هر کسی پستی ومقامی داده است تعدادی شهردار وفرماندار استاندار وتعدادی از مسولین را هم پستهای بالاتر داده واز همین حالا مشخص شده است که حتی هر فرد به کدام شهر یا استان در ایران مشغول کار می‌شود دقیقاً مثل حرفهای بیست سال پیش شوهر گم شده اش که کابینه خودش را در ایران فردا مشخص کرده بود وحال نوبت مریم است که از این حیله استفاده کند بقول اسیران سرنگون کردن یا نکردن هیچ ربطی به این چیزها ندارد وانچه که تعیین کننده است قدرت ونیرو وسلاح برتر است که این فرقه تنها چوب دستی دارند حتی پایگاهی که دران زندگی میکنند مربوط به خودشان نیست لذا به اسیران هشدار میدهیم که سالیان سال حرفهای دروغ را تجربه کرده‌اید فریب این حرفها را نخورده وبا نه بزرگ به این فرقه راه آینده خودتان را خودتان انتخاب کنید