چ06192019

Last updateس, 18 جون 2019 9pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها وقتی لچک مرز بین انقلاب وضد انقلاب شود نتیجه چیست؟

وقتی لچک مرز بین انقلاب وضد انقلاب شود نتیجه چیست؟

وقتی امریکا به عراق امد اولین کارکرد همین مرز لچک که بین انقلاب و بورژوازی کشیده بود بلافاصله درهم ریخت اولین اثاران دست دادن مریم رجوی با مردان اروپایی بود …. تا جایی رسید که دختران جوان را میبردند در برنامه جمعی.... 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

علی شیرزاد،فریاد آزادی 08/01(2019


Ali Shirzad 04وقتی لچک مرز بین انقلاب وضد انقلاب شود نتیجه چیست؟
رجوی میگفت روسری خواهران شما مرز بین مجاهد انقلاب کرده با بورژوازی ضد انقلابی ست منظورش همان نظام سرمایه داری یا امپریالیسم ودرراس انها امریکاست
حال میخواهیم ببینیم وقتی مرزی بنازکی وهویت وماهیت لچک باشد این مرز چقدردوام اورده وخود را تا چه اندازه میتواند جدانگه داشته وازمرزهایش حفظ وحراست کند . مرز موضوع اصلی واساسی هرکشوروهرجریانی ست درنتیجه برای حفظ ان دست بکارهای مختلف میزنند . هرچقدرخطوط دفاعی ومرزی محکم ومجهزتر باشد نفوذ سخت تر و درون مرز امنیت وارامش بیشتری برقراراست درنظر بگیرید درمرزی فقط نگهبان یه لاقبا زیر باد وباران نگهبانی میدهد بازمانی که خاکریز بالا بلند سیستمهای راداری والکترونیکی درخاکریز وپشت ان تانک وتوپ ونیروهای اموزش دیده و زبده اماده هرعکس العملی هستند با این تفاصیل برویم روی بحث مرز لچک ایا این لچک به خاکریز وسیتمهای الکترونیکی وتوپ وتانک مجهز است یا فقط لچک نازک است نتیجه رامیشود ازتهاجم دشمن ومیزان پیشرفت ودفاع نیرو بررسی کرد که دررابطه با سیاست واعتقاد در رابطه بابیرون قابل بررسی ست وقتی امریکا به عراق امد اولین کارکرد همین مرز لچک که بین انقلاب وبورژوازی کشیده بود بلافاصله درهم ریخت اولین اثاران دست دادن مریم رجوی با مردان اروپایی بود که درکنفرانس ویلپنت خود را نشان داد بنده بلافاصله متوجه شده وهمان موقع گزارش نوشته وبه دست دادن مریم رجوی انتقاد واعتراض کردم که مرزها را بهم ریخت مرا صداکرده و گفتند چرا به خواهرمریم مارک میزنی واتهام میبندی هیچ میدونی داری چکارمیکنی بنده هم گفتم هیچ اشکالی ندارد درسالن مشغول پخش نوارهستید نواررا برگردانید اول تا نشا بدهم کاری نداره که گفتند چرا ازمیان 3000نفرفقط تو دیدی دیگران که کورنبودند گفتم کوری وبینایی دیگران بمن ربطی ندارد نواررا بیایید باهم ببینیم که هرگز حاضرنشدند نواررا برای خودشون و من بگذارند تا نشان بدهم وبعد هم دست دادن مریم عضدانلو را حذف کردند پس مرز لچک اینجا توسط رهبر بهم ریخت تا جایی رسید که دختران جوان را میبردند در برنامه جمعی ، نهار یا شام برای افسران امریکایی برنامه اوازخوانی ورقص اجراکنند وبساط عیش ونوش وخوشگذرانی انها رافراهم میکردند درعالم سیاست مرز بندی لچک رسید به اینکه ازامریکا خواهان حمله وبمباران ایران شد وبرای ادمخوارانی مثل خانم رایس وبوش و دیک چینی ورامسفلد دست بدعا بردارند ودرمسجد فاطمه الزهرا ( مسجد ضرار ) که نام مسجد رجوی دراشرف بود نماز حاجت وشفاعت وموفقیت بخوانند وبرعلیه جداشده های خودشون پیش امریکایی ها خوش رقصی کنند خودش مذاکره وتعهد داد وسندامضا کرد که مجاهدین جنگ مسلحانه وارتش را کنارگذاشته وبه مبارزه سیاسی وقانونی منظورش قوانین امریکا بود گردن میگذاردکه همین برگه را همه ماامضا وتحویل امریکا دادیم و بهرکدام ازماهم یک برگ داده بودند که درکمد گذاشته بودیم انوقت میرفت میگفت به این دلیل انها جداشده اند که معتقدند با امریکا باید مبارزه مسلحانه کرد وجداشده ها را گرفتارامریکا میکرد پستی ودناعت رامی بینید نتیجه مرز لچک است والان هم که گوگیجه تحریم گرفته وخود را درهمه جا از سوریه یمن لیبی افغانستان عراق وسایر مسایل بین المللی با امریکا تنظیم میکند خط بخط ونکته به نکته وقدم بقدم بله وقتی مرز لچک باشد بهترازاین نمیشود میگفت شعائر هرچی محکمتر وقویتر باشد نشاندهنده ماهیت ومحتوای قوی وکارامد است پس معلوم میشود که لچک جزشعائر قوی نبوده وگرنه درمحتوا نمی بایست به این پستی و پیسی بیافتند همین مرز در مناسبات درونی دیگر نپرسید که چقدرکارایی داشت چرا چون خود لچک از پایه یاروسری یا توسری بود واجبار

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی