س06252019

Last updateس, 25 جون 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها کانونهای شورشی ازمنظر رجوی ، عضدانلو

کانونهای شورشی ازمنظر رجوی ، عضدانلو

درسایت رجوی مقاله ای منتشرشده بنام (کانونهای شورشی ابابیلهای سجیل برمنقار) جهت اطلاع درزمانهای قدیم طبق گفته های قران ابرهه ازیمن برای خراب کردن خانه خدا امد وماهم پرندگان را دراسمان که هرکدام سنگ کوچکی برمنفارداشتند روی سرلشگریان ابرهه ریخته وهمه را تارومارکردیم و….این راخلاصه اشاره کردم تا بدانید منظورچیست.....

--------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد،وطنم ایران،07/02/2019

Ali Shirzad 04کانونهای شورشی ازمنظر رجوی ، عضدانلو

درسایت رجوی مقاله ای منتشرشده بنام (کانونهای شورشی ابابیلهای سجیل برمنقار) جهت اطلاع درزمانهای قدیم طبق گفته های قران ابرهه ازیمن برای خراب کردن خانه خدا امد وماهم پرندگان را دراسمان که هرکدام سنگ کوچکی برمنفارداشتند روی سرلشگریان ابرهه ریخته وهمه را تارومارکردیم و….این راخلاصه اشاره کردم تا بدانید منظورچیست حالا رجوی با کپی برداری ازقران اسم مقاله اش را ابابیلهای سجیل برمنقارگذاشته است اولا باید گفت این نوع کپی برداری واسم گذاری واستفاده ازقران دقیقا مثل عمل حاکمیت دینی واخوندیست دوما بنده باهرگونه حاکمیت دینی چه اخوند باشد وچه رجوی وعضدانلو چه نتانیاهو یا داعش وطالبان یا پاپ یا بودایی میانمار ویا هندو ویا فاشیسم ونازیسم باشد مخالف ودرکشورخود همیشه ازان بعنوان اسلام سیاسی یاد کرده وکوبیده ام سوما رجوی بیهوده تلاش میکند با استفاده ازچنین اسامی وبازی ؛ اسلام ؛ قران ؛ سرملت کلاه بگذارد چون ملت ایران دیگربهایی برای این حرفها قائل نیستند بلکه دشمنی وضدیت با حاکمیت دینی واستفاده ازالقاب دینی دارند چهارما استفاده ازچنین کلماتی نشانه پرت ودوربودن ازجامعه وفرهنگ کنونی مردم ایران است ورجوی عضدانلو چهل سال است که ازجامعه پرت ودرمالیخولیای خود ساخته عمرخود رادرنجاست تفکرات صدمن یک غازش سپری میکند اما برویم سراصل مطلب

نوشته (حرفهای اوراساده ومعمولی میکنم ولی محتوا همان است )کانونهای شورشی مثل پرندگانی هستند که گلهای دهانشان درحکم سنگ دهان ابابیل  که برسرحاکمیت فرود امده وحاکمیت دینی راسرنگون میکنند ماهم موافق سرنگونی هستیم ولی درشیوه سرنگونی اختلاف داریم حال سوال ازرجوی عضدانلو این است چی شده اون زمانی که مابودیم ارتش ازادی بود وتوپ وتانک وارزوی گرفتن ناوهواپیما برازامریکا درسرمیپروراندی ومیخواستی بااینها سرنگون کنی واستراتژی تماما سواربران وسلاح رامرزسرخ مجاهد قلمداد میکردی وقتی امریکا امد بابمب وناو هواپیما بردرخواستی ؛ سلاح شد اخ ؟ وگفتی ما سلاح رادادیم تا صاحب سلاح واسب سوارراحفظ کنیم وتمامی مرزسرخها رازیرپا گذاشتی وحالا دست بدامن ابابیلهای سجیل بردهان شدی بگذریم ازاینکه این ابابیلها اصلا درحدی نیستند که بخواهیم روی انها صحبت کنیم وامیدوارم فردا ابابیلهای کذایی رامجبورنکنی سجیلها راازمنقارشان زمین بی اندازند تاابابیلها مثل ما حفظ شوند ..کانونهای شورشی منظورش همان دوسه نفری هستند ازنیروهای تشکیلاتی که درکوه وکمروغارها ودره های البانی با سروکله بسته مثل دختران معاویه وکلاغهای رنگی باعکس رجوی وعضدانلونمایش اجرا میکنند ومنظورش ازگلهای دهان ابابیل هم عکس رجوی عضدانلوست یعنی میخواهد باعکس رهبر ومعاونش اخوند سرنگون کند تو مگرنبودی که میگفتی تنها راه رهایی جنگ مسلحانه وارتش ازادی باتوپ وتانک است ؟ تومگرنبودی که میگفتی هرکس به ارتش ازادی نپیوسته ودراین راه قدم برنداشته( منظورش نفرات واحزاب سیاسی بود )خائن وعافیت طلب ودنبال زندگی وخزیدن زیرلحاف خانم بچه ودنبال عیاشی درکناررودسن وبالا انداختن یک گیلاس شامپاین است پس چی شد حالا ارتش ازادی راتبدیل به ابابیل وتانک وتوپ راتبدیل به سجیل درتیتر وگل دردرون مقاله کرده ای اشکالی نداردواقعیتها وقوانین سرسخت تکامل ادمی راوقتی جفتک میاندازد وشالتاق پالتاق میکند بدجوری ادب وبه چیزخوری میاندازد درثانی ما که ازابابیلهای رجوی وعضدانلو تنها چیزی که دیدیم منقارالوده به نجاست غرب است ولاغیر ازبس منقارخود راالوده وبرای پاک کردن منقاران رابرزمین سائیده اند شده اند ابابیل منقارکوتاه که منقارشون دیگرقدرت نگه داری گلها راندارند تا برسرحاکمیت دینی ریخته وانراسرنگون کنند ازهمه مهمترما نفهمیدیم چطوریک سازمان میخواهد برسردشمنش گل بریزد این گل رامن نمیگویم خودش درمقاله بارها به ان اشاره میکنداین دشمن توست یا برادرت نکنه برای شورای نگهبان با این مقاله نامه نگاری ومثل دفعه قبل ندامت نامه می فرستی وگل هدیه میکنی  دشمنی که با ریختن گل سرنگون شود دیگه دشمن نیست برادراست 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی