چ05222019

Last updateچ, 22 می 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها چرارجوی درفازسیاسی نیروها رابه تئوری مسلح نکرد

چرارجوی درفازسیاسی نیروها رابه تئوری مسلح نکرد

چرادرعراق واشرف وارد آن نشد ونیروها رابه انواع مختلف ازکارتئوریک بازداشت وگفت من هستم ؟ روی این موضوع فکرکرده ام وازهر راهی که به بررسی ان پرداختم درنهایت به یک نتیجه رسیدم وان این است که اساسا رجوی نه خودش به تئوری مسلح بود ونه قدرت وتوان ان راداشت که نیروها رابه تئوری مسلح واموزش بدهد اتفاقا به......

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ali Shirzad 04چرارجوی درفازسیاسی نیروها رابه تئوری مسلح نکرد

همیشه گفته شده که تئوری راهنمای عمل است وبنیانگذاران سازمان مجاهدین وچریکهای فدایی به ان اذعان وعمل میکردند وعلم عصرحاضردرتمامی زمینه ها به ان عمل میکنند چون بدون تئوری وخط خطوط استراتژیک انهم درمبارزه با استبداد ودیکتاتوری وجامعه بدون تئوری امکان پیروزی وحرکت وجود ندارد اگرهم باشد امکان به نتیجه رسیدن تقریبا صفراست بنیانگذاران مجاهدین ودرراس انها محمد حنیف نژاد درابتدای بنیانگذاری مجاهدین شش سال بدون اسم وارم سازمان دست به اموزش تئوری وساختن کادرهای همه جانبه زدند وبخوبی میدونست بدون مسلح شدن به تئوری راهنمای عمل درنهایت یا انحراف است یا شکست ونابودی وقتی درایران انقلاب ضد سلطنتی پیروزومسعود رجوی اززندان ازاد شد دروهله اول وهمان روزهای انقلاب بخصوص روزهای بهم ریختگی بدنبال جمع اوری وتهیه ومخفی کردن اسلحه بود چون همانطورکه بارها خودش مطرح میکرد ازسال54 جنگ مسلحانه با حاکمیت دینی وزمان شاه نیروهای راست درتقدیربود اگرده ماده سال 54راخونده باشید رجوی که مدعی ابداع تئوری ان بوده وپرویزثابتی میگوید ساواک ده ماده راتدوین وبه رجوی داد دران ده ماده میگوید نیروهای راست تهدید زمان حاضر است یعنی ازهمان سالها رجوی دنبال جنگ مسلحانه بود وبعدا هم میگفت تضاد اصلی اسلام خمینی وانقلاب اسلامیست واسلام انقلابی من رودرروی اسلام اخوندیست باتوجه به این مقدمه وارد حرف اصلی میشوم

وقتی درایران انقلاب ضد سلطنتی پیروزشد رجوی بلافاصله وارد شده ونیروها را با راه اندازی میزهای کتاب وبحثهای خیابانی ونشریه فروشی وجنگ وگریزباچماقداران کشاند ودرنهایت فازنظامی ودرگیری تا امروز؛ سوال وابهام اصلی اینه چرارجوی نیروهای تازه وارد وجوان ونوجوان رابه تئوری مسلح نکرد وفقط ازشورونشاط واحساسات انها استفاده کرد ؟ چرا وقتی زمینه کادرسازی ازهرنظراماده بود اقدام نکرد ایا نمیدونست نیروی بدون فهم ودرک درست ازتاریخ وانقلابات واجتماع وفلسفه وفرهنگ و….نمیشود ونمیتواند دربرابراخوندی که 1400سال درمساجد ومنابروخونه ها وحوزه ها ومجالس روزه وهیئت های مذهبی درحال کارفرهنگی وفلسفی اخوندیست ؟ چرا میدانست ؛ ایا ازفرق قدرت کادرهمه جانبه با فرد بیسواد واحساسی بی اطلاع بود ؟ نمیدانست نیروی بیسواد واحساسی وشوق وشورجوانی ونوجوانی نمیتواند مسایل رافهم وخوب وبد راازهم تشخیص بدهد ؟ ودهها سوال دیگرکه مجالش دراینجا نیست چرا همه راخوب خوب میدونست وبه اشکال وضعف چنین حرکتی انهم جنگ مسلحانه شهری دربرابر خمینی اگاه بود پس چرا وارد کادرسازی نشد ؟ درصورتی که میتوانست وامکان ان فراهم بود که چندسالی درارامش به مسلح کردن نیروها ومردم به تئوری وفلسفه سیاسی واعتقادی وفرهنگی وتاریخی وجهان وانسان شناسی ومبارزه وجایگاه ان درذهن ودل نیرو بپردازد وقبل ازهرچیزی به مبارزه فرهنگی بااخوند روی بیاورد وبعد ازعبورازاین مرحله به مبارزه سیاسی وجنگ مسلحانه اقدام کند درصورتی که بنده گرچه همیشه ازجنگ مسلحانه درگذشته حمایت وخود هم بعنوان نیروی تشکیلاتی وحرفه ای اقدام کردم ولی امروز با فهم جدید وبررسی مجدد شرایط معتقدم نمیبایست نظامی حرکت میکردیم چون اساسا شرایط اماده نبود نه فکری وفرهنگی وفلسفی واجتماعی ونه سیاسی و شرایط بین المللی وافکارعمومی به همین دلیل هم درعرض چندماه شکست خورده ونابودشده وبهم ریخته تشکیلاتی به خارجه فرارکردیم اگرحرف رجوی رادرست بگیریم که خمینی نمیگذاشت وامکان ان نبود سوال پیش میاید چرادرعراق واشرف وارد ان نشد ونیروها رابه انواع مختلف ازکارتئوریک بازداشت وگفت من هستم ؟ روی این موضوع فکرکرده ام وازهر راهی که به بررسی ان پرداختم درنهایت به یک نتیجه رسیدم وان این است که اساسا رجوی نه خودش به تئوری مسلح بود ونه قدرت وتوان ان راداشت که نیروها رابه تئوری مسلح واموزش بدهد اتفاقا به همین دلیل اقدام به کارسیاسی وشلوغ بازی ودرگیری با چماقداران راعلم میکرد تا نیرو رامشغول وچنین طلبی نداشته باشند وازاو نخواهند که به حال وروز امروز رسیده که نیروقدرت خرید یک پفک نمکی ازبقالی محل ندارد درنااگاه نگه داشتن نیروواحساسی وشوروشوق است که میشود برنیروسواروهرطوروهرطرف که خواستی اورابدنبال خود بکشانی قدرت تفکروتشخیص خوب وبد وتاکتیک واستراتژی وتحلیل حرکت راندارد درنتیجه مثل موم دردست رهبرمیماند بله به این دلیل رجوی کارتئوریک نکرد ونگذاشت نیروها اقدام کنند وازخوندن یک کتاب وحشت داشت وبا انواع واقسام روشها جلو گیری میکرد این همان خیانت رجوی به نیروهای خودش ومردم ایران وملک ومملکت کرد تصورکنید درفازسیاسی میتوانست ده هزاروصد هزارکادرهمه جانبه داشته باشد ایران امروزدرکجا بود رجوی با اینکارهایش خمینی رادرحاکمیت تثبیت وعملش تماما بنفع خمینی وضد مملکت وملت تمام شد وبه جایی رسیدیم که امروز هستیم

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی