چ11132019

Last updateس, 12 نوامبر 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها حرفهای رجوی وعضدانلو بیان گر اتحاد با دشمنان ملت ایران است

حرفهای رجوی وعضدانلو بیان گر اتحاد با دشمنان ملت ایران است

باند مافیایی رجوی وعضدانلو ازامریکا درخواست کرده که گازایران راهم تحریم کنند دیروز عادل الجبیرگفت گازایران هم باید تحریم شود یک کلیپی منتشرشد که دونفرازنیروهای باند با عربستان درارتباط واعلام کردند که عربستان با مریم عضدانلو درارتباط است منهم کلیپ را درشبکه های اجتماعی منتشر........

--------------------------------------------------------------------------------

،

Ali Shirzad 04حرفهای رجوی وعضدانلو بیان گر اتحاد با دشمنان ملت ایران است

قبلا نوشتیم که باند مافیایی رجوی وعضدانلو ازامریکا درخواست کرده که گازایران راهم تحریم کنند دیروز عادل الجبیرگفت گازایران هم باید تحریم شود یک کلیپی منتشرشد که دونفرازنیروهای باند با عربستان درارتباط واعلام کردند که عربستان با مریم عضدانلو درارتباط است منهم کلیپ را درشبکه های اجتماعی منتشرکردم وروز انفجارالفجیره نوشتم که کارباند رجوی وعضدانلوست دراین کلیپ مشخص شده وخودشون اذعان کردند که کارانهاست یعنی به گزاف نگفتیم واتهام نزدیم وبخاطرشناخت دقیق ازانها بود که چنین حرفی رازدم درجریان سرنگونی پهباد شروع کرده اند حرف ترامپ و پمپئورا تکرارمیکنند همان ترامپی که تا بحال طبق گفته سیاستمداران امریکایی دردوسال نزدیک به 17000دروغ گفته وپمپئو که رسما اعلام کرد که کارش دروغگویی وتقلب ودزدیست ایا باید حرف کسانی که به اینها استناد میکنند راراست بنامیم یا عین دروغ گفته پهباد راایران درابهای بین المللی سرنگون کرده است حال معلوم نیست چراقطعات ان درابهای ایران پیدا شد ویا چرا یک قطعه بزرگ ان درتورصیاد قشمی افتاده است وچرا امریکا با ان همه امکانات نتوانست درابهای بین المللی یک پیچ راپیدا کند دربمباران فرودگاههای عربستان به کمک تبلیغاتی عربستان امده ودر پیشتازان اسارت وبندگی دیروز نوشته ای جهان چرادرخواب هستید که یمنی ها فرودگاه رابمباران ویک نفرغیرنظامی کشته شده است اولا بنده سال گذشته که یمنی ها اولین موشک راشلیک کردند نوشتم که یمنی ها نباید کاری کنند که به غیرنظامی ها اسیب وارد شود وپیشاپیش انرامحکوم کردم والان هم حمله به غیرنظامیان توسط هرکس که باشد محکوم میکنم ولی سوال ازعضدانلو اینه که چرا دربرابرکشتاربیست میلیون یمنی درسکوتی ؟ دربرابربمباران دبستانها درسکوتی ؟ چرا دربرابربمباران اتوبوس دختران دبستانی وبمباران بیمارستانها درسکوتی ؟ چرادربرابر بمباران عروسی ومجالس ختم مرگ تعداد دیگردرسکوتی ولی یک نفردرفرودگاه عربستان کشته شده صدایت درامده این عمل تروریستی ست چرااینقدرسیاستها ومواضع شمایان با سلاخ وبچه سلاخ وائتلاف امریکایی یکی ست  چرا با انگلیس یکی ست همان انگلیسی که جنایتهاش درطول دویست سال برعلیه ملت ایران برکسی پوشیده نیست ودرجریان هلوکاست ایران ده میلیون ایرانی را همین انگلیس کشتارکرده است مگه تو نمیگفتی مواضع فلانی وفلانی نعل به نعل حرفهای رژیم است پس مزدوررژیم است ایا نباید این مواضع شمایان را مزدوری ونوکری برای ائتلاف امریکایی وانگلیسی بدانیم اگرنیست پس چیست ؟ اگرقبلا ما میگفتیم درکلیپ که فرماندهان ومسولین خودت گفتند که ازعربستان با خواهرمریم تماس گرفتند این را چه میگویی شهامت داشته باش واقعیت درونت رابگو بنده فقط چند نمونه اوردم نمونه ها میلیونی ست شهامت بخرج بده ورسما اعلام کن که با این ائتلافهای ضد مردم ایران درحال کارهستی تا ملت راتحریم وجنگ راه انداخته وایران راکلنگی وسوریه ای کنی وامریکا ملت ایران را هم مثل ملت لیبی به بردگی بفروشد بنده بارها اعلام کرده وهزاربارهم لازم باشد تکرارمیکنم مخالف سیاستها ی کشورهای غربی وعربی واخوندی وباند رجوی وعضدانلو بوده وهستم زیرا تمامی این حرکتها رابرعلیه ایران وایرانی میدانم کسانی که ازبیگانه میخواهند تا ایران رامثل افغانستان وعراق کنند وملت ماراهم مثل ملتهای مظلوم وستمدیده این کشورها بنابودی بکشانند ودستشون دردست انهاست را دشمنان ملت ایران میدانم ودربرابران هرچقدرکه بتونم وامکانات وتوان فکری داشته باشم خواهم ایستاد ودست به افشاگری ومخالفت خواهم زد اگرانها فکرکرده اند که ملت ایران میگذارند ادمکشان عربستان مثل اجدادشون ملت ایران رابه کنیزی وغلامی ببرند سخت دراشتباه هستند انتقام تاریخی را باید ازدشمنان ملت با هررنگ ولعاب وفکری گرفت