پ04092020

Last updateپ, 09 آوریل 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها حال وروز رجوی عضدانلواینروزها چگونه است

حال وروز رجوی عضدانلواینروزها چگونه است

ترامپ که امد رجوی وعضدانلودرکهکشان همسایه بزن وبرقص وشادی راه انداخته وروی زمین زندگی نمیکردند وفکرمیکردند دیگه قدرت درچنگال انهاست تا اینکه ترامپ ازبرجام خارج شد ….. ترامپ وجان بولتون ومک کین وجولیانی وامثالهم بود وقتی جولیانی با حالت مشمئز کننده ؛ بر ؛ برجام تف وخواهان بمباران ایران شد عضدانلو و.....

---------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد، 

Ali Shirzad 04حال وروز رجوی عضدانلواینروزها چگونه است

ترامپ که امد رجوی وعضدانلودرکهکشان همسایه بزن وبرقص وشادی راه انداخته وروی زمین زندگی نمیکردند وفکرمیکردند دیگه قدرت درچنگال انهاست تا اینکه ترامپ ازبرجام خارج شد وسیاستهایی را درپیش گرفت وبنده هم درهرمقطعی نوشتم که این حرکت محکوم به شکست است اما رجوی ازانجایی که همیشه درسیاست واستراتژی ؛ کله گنجشک تشریف دارد واین گفته درمقاطع مختلف ازفازسیاسی تا خروج ترامپ ازبرجام بیانگران است دوباره واردبازیی شد که نمی بایست میشد وانهم بازی برعلیه ملت ایران ومملکت درمیز وجیب ترامپ وجان بولتون ومک کین وجولیانی وامثالهم بود وقتی جولیانی با حالت مشمئز کننده ؛ بر ؛ برجام تف وخواهان بمباران ایران شد عضدانلو ورجوی با دارودسته چه کف وصوت وهوراها که برای او نکشیدند گذشت تا نوبت رسید به عمل به سیاستها ازکنفرانس ورشو تا مکه تا شورای امنیت تا معامله قرن که همه وهمه رادرزمان خودش نوشتم که سیاستهای شکست خورده هستند که اخرینش معامله قرن بود هفته گذشته کوشنراعتراف کرد که شکست خورده وبدون فلسطینی ها امکان تحقق ندارد مگر ننوشتم بدون حضورفلسطینی ها وایران معامله قرن هرگزبه نتیجه نخواهد رسید ؟ یکی ازهمین افراد بی نام ونشان زیربته عمل امده رجوی برای بنده نوشته بود که مزدورکارتو حمایت ازرژیم ورودررویی با مقاومت است ابله نادان نفهمیده بود با این حرف خودش وروئسایش را هم خط ودرجبهه امریکا نشان میدهد مخالفت با ورشو وسایرکنفرانسهای امریکایی ونوشتن مطالب برعلیه چنین کنفرانسهایی وافشای ماهیت ومحتوای ان وهوشیارکردن ملت ایران دقیقا ازوطن دوستی وعشق به ملت سرچشمه میگیرد نه ازعشق به ترامپ وادمخواران امریکایی ضد ودشمن ملت ایران که رهبران تو ازان حمایت میکنند راستی ازکی تا حالا پیش بردن وتبلیغ خط وخطوط امپریالیسم دیروز وارباب امروز مقاومت ملت ایران است کارش به چه فضاحت وپیسی رسیده که همکاری با ادمخواران امریکایی را مقاومت میداند این چه مقاومتی ست بهترنیست بگوید سازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت  زیرمجموعه وزارت خارجه امریکاست اگربگوید باورکنید سنگین تراست ؛ اینطوری ؛ نظری ؛ سیاسی و اخلاقی بیانگرفلاکت اوست دیروزهم درشورای حکام ضربه سنگینی خورد ویکباردیگرانزوای امریکا درجهان را بنمایش گذاشت تاثیرات چنین انزوایی برای رجوی وعضدانلو وحشتناک است وهرگزنمیتواند تاثیرات ان راتحمل وهضم کند به شکل وشمایل این ببرپوشالی وبادکنکی نگاه نکنید ازدرون تهی وپوچ است کمی صبرکنید خواهیم دید نهایت چنین تفکرات واستراتژیهایی که  اویزان شدن به بیگانه است بکجا میرسد بنده سایتهای مستقیم وغیرمستقیم انها رامیخونم وبعضی ازبرنامه های تلویزیونش را درسایتهایش نگاه میکنم یک کلمه حتی یک کلمه جرات ندارد ازانزوای امریکا وشکستهای متحدین عربش بگوید ولی این همه لاپوشانی ودروغ ودغل بخورد نیرودادن دردی راازاو دوا نخواهد کرد وقتی نیرو واقعیتهای سیاسی جهانی واستراتژی رجوی رافهم کند انوقت اثارمخرب خود رانشان خواهد داد ما دردنیای سایبرزندگی میکنیم نه دوران افشاریه وزندیه بگذریم ازاینکه نیروهای رجوی درغاراصحاب کهف زندگی میکنند فعلا جلو چشمان انها را تارهای عنکبوتی رجوی وعضدانلو گرفته است ولی هرگزنمیتواند وطن ومردم فروشی را دراذهان مردم که روزبروزتنومندترمیشود را با تارهای عنکبوتی بپوشاند انهمه عشق وعلاقه مردم درزمان انقلاب ضد سلطنتی وفازسیاسی که به نفرت عجیب درجامعه ایران تبدیل شده برای بنده واقعا شوک اوروگیج کننده است وهرچه فکرمیکنم دو دلیل بیشتربرایش پیدا نمیکنم خط واستراتژی غلط وایدئولوژی پوسیده انقلاب مریم ان دو دلیل است