ی07122020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها آغازفروپاشی ائتلاف امریکا دریمن وخاک برسری رجوی وعضدانلو

آغازفروپاشی ائتلاف امریکا دریمن وخاک برسری رجوی وعضدانلو

ائتلاف امریکا وعربستان دریمن بعد پنج سال نتوانسته کاری ازپیش ببرد وهرروزبرعلیه خودش میشود امارات گفته استراتژی ما تعغیرکرده وازجنگ به صلح نقل مکان کرده است ودرحال بیرون کشیدن نیروهایش ازیمن است حاکم دبی با سایرحاکمان امارات نشست گذاشته وگفته اگریک موشک به خیابانهای ما بخورد تمام سرمایه ها فرارمیکنند یعنی......

--------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد، ,

Ali Shirzad 04آغازفروپاشی ائتلاف امریکا دریمن وخاک برسری رجوی وعضدانلو

استراتژی رجوی وعضدانلو دررابطه با موضوع یمن وهم پیمانی با ائتلاف امریکایی برعلیه ملت ایران است درعراق وسوریه بگل نشسته بود دراینجا هم سرش به کوه دماوند خورده است واستراتژی شروع به تکه پاره شدن کرده این جاست که به رجوی وعضدانلو باید گفت خاک کاهو برسرتون ریخت چه باید کرد  

اغازفروپاشی ائتلاف امریکا دریمن وخاک برسری رجوی وعضدانلو

یک روز رفته بودم روستا ودرس نخوندم شنبه به کلاس رفتم معلم مرا برای پاسخ گویی به درس خواست نتوانستم جواب بدهم وبا کف دست برفرق سرم میزد ومی گفت خاک کاهوبرسرت شد چه باید کرد چون قدیما خاک کاهو خیلی کثیف والوده بود

ائتلاف امریکا وعربستان دریمن بعد پنج سال نتوانسته کاری ازپیش ببرد وهرروزبرعلیه خودش میشود امارات گفته استراتژی ما تعغیرکرده وازجنگ به صلح نقل مکان کرده است ودرحال بیرون کشیدن نیروهایش ازیمن است حاکم دبی با سایرحاکمان امارات نشست گذاشته وگفته اگریک موشک به خیابانهای ما بخورد تمام سرمایه ها فرارمیکنند یعنی اینکه ازترس موشکها وپهباد های یمنی هاست به حوثی ها پیام داده که میخواهد ازیمن بیرون بکشد وانها برعلیه امارات کاری نکنند ازطرف دیگربعد کشتی ها وسرنگونی پهباد یک نماینده پنهانی به ایران فرستاده وسه مورد رابرای همکاری مطرح کرده که ایران هم گفته مرزسرخها رازیرپا گذاشتی وما همکاری با شما نداریم جدیدا خبررسیده که دست بدامن روسیه شده تا ایران راراضی به مذاکره یا بهتربگویم خواستارپذیرش غلط کردم گویی شده است رجوی که یکی ازسرمایه هایش امارات بود دراین سالیان ازهیچ کوشش وتبلیغات بنفع امارات کوتاهی نکرده است

البته به نظربنده یمنی ها باید تاسیسات بخصوص بندرگاه امارات رابا خاک یکسان کنند وقیمت کشتاروجنایت را ازاو بگیرند ازطرفی انگلیس بود که کشورهای حاشیه خلیج فارس راازایران جدا کرد زمان الحاق انها به ایران نزدیک میشود وحاکمیت دینی باید دراین راستا قدم بردارد زیرا تا این کشورهای اندازه ناخن دست ونوکرومزدورامریکا هستند همین داستانها درمنطقه جمع نخواهد شد تمام انها ودریاها جزیی ازسرزمین ایران است وباید به اغوش وطن برگردند ازاین نظرات فردی وتمایلات درونی که بگذریم یک موضوع خیلی خود نمایی میکند وانهم بگل نشستن استراتژی رجوی وعضدانلو دررابطه با موضوع یمن وهم پیمانی با ائتلاف امریکایی برعلیه ملت ایران است درعراق وسوریه بگل نشسته بود دراینجا هم سرش به کوه دماوند خورده است واستراتژی شروع به تکه پاره شدن کرده این جاست که به رجوی وعضدانلو باید گفت خاک کاهو برسرتون ریخت چه باید کرد