چ07152020

Last updateس, 14 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت اول )

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت اول )

ازاین بابت به سمبلها اشاره میکنم چون هم رجوی وهم خمینی مسلمان هستند وقتی پیامبرفوت کردعلی بن ابیطالب را کنارزدندوعلی طبق گفته خودش 25سال بخاطرحفظ اسلام نوپا سکوت کرد چرا ازیک طرف ابوسفیانها منتظردرگیری های داخلی بودند وازطرف دیگرامپراتوری ایران وروم بیخ گوش انها قرارداشتند

 

1- آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت اول )

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، 15 اوت 2019

لینک به منبع

ازاین بابت به سمبلها اشاره میکنم چون هم رجوی وهم خمینی مسلمان هستند وقتی پیامبرفوت کردعلی بن ابیطالب را کنارزدندوعلی طبق گفته خودش 25سال بخاطرحفظ اسلام نوپا سکوت کرد چرا ازیک طرف ابوسفیانها منتظردرگیری های داخلی بودند وازطرف دیگرامپراتوری ایران وروم بیخ گوش انها قرارداشتند پیامبرهم گفته بود فروپاشی ایران وروم را درچشم اندازمی بینم پس امپراتورها میدانستند که قصد اعراب بهم ریختن پایه های حاکمیت انها است بهمین دلیل علی سکوت کرد وکاری هم نداشت که کی درحاکمیت است وقتی عمربه ایران تجاوزکرد علی مشاورارشد عمربود وبه عمرگفت خودت به جنگ نرووازدورفرماندهی کن اگراتفاقی برای تو بی افتد اسلام نابود میشود وعمرهم بارها گفت اگرعلی نبود من هلاک میشدم وعلی  حسن وحسین پسران خودش رابرای لشگرکشی به ایران فرستاد چرا ؟

چون برای علی دوچیزمهم بود اول دین واسلام ودوم منافع ملی عربستان بهمین دلیل این حرکات که ازنظربنده هرگزقبول نداشته وندارم ازاو سرمیزند وچنین مواضعی رادران مقطع میگیرد

برمیگردیم به رفتاررجوی وخمینی ازهمان روز اول که برعلیه همدیگربودند خمینی درعراق وازقدیم مخالف مجاهدین بود ورجوی هم بارها گفت ما میدانستیم که روزی با خمینی جنگ خواهیم کرد واززندان با انها مخالف بودیم وقتی انقلاب شد خمینی دنبال راه اندازی نیروی نظامی خودش که سپاه باشد بود ورجوی هم درزمان انقلاب دنبال جمع اوری سلاح چرایی انهم درحرفهای رجویست سوال اینه چرا انها ازهمان ابتدا رودرروی هم قرارگرفتند ؟ برای اینکه هردو دنبال حکومت دینی خود بودند ونه حکومت سیاسی وملی ومردمی ؛ جنگ ؛ جنگ دودیدگاه مذهبی ست چرا رجوی طبق عملکردعلی رفتارنکرد چرا سکوت نکرد علی ازهمه حق خودش گذشت درزمانی که عمر تجاوزات ولشگرکشی ها را شروع کرد علی تماما دفاع کرد ولی چرا رجوی وقتی صدام به ایران تجاوزکرد جنگ داخلی وبمب گذاری وکشتارراه انداخت ایا حق نبود دست بچنین کاری نمیزد منظوربنده تایید وحمایت ازخمینی نیست بنده معتقدم جنگ تاسال 61 مشروع بود وقتی عراق گفت ازایران خارج وغرامت را میپردازم دیگرجنگ نامشروع شد ولی چرارجوی قبل ازنامشروع شدن جنگ وارد جنگ داخلی شد خود رجوی هم بارها وبارها گفت تا سال 61 جنگ مشروع بود وعراق متجاوز ولی چرا با همین دیدگاه رفتارنکرد وزمانی که طبق گفته خودش جنگ مشروع بود وارد جنگ داخلی شد؟ ایا راه دیگری نبود ؟ ایا نمیشد با شیوه های دیگر؛ سیاسی وفرهنگی واجتماعی واقتصادی با خمینی رودررو شد؟ ایا نمیشد با روشنگری ازاثارمخرب جنگ جلو گیری وخمینی را اچمزکرد ؟ ایا درچنین رفتاری دست خمینی برای کشتاربسته نبود ؟ سوالهای زیادی میشه کرد ولی دریک کلام باید گفت انها نه ملی بودند ونه هستند…