چ07152020

Last updateس, 14 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها  آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند (قسمت دوم)

 آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند (قسمت دوم)

درقسمت قبلی سوالات متعددی را مطرح کردم.  میخواهیم ببینیم آیا غیرازحرکت مسلحانه راهها وروشهای دیگری هست و امکان داشت که به نتیجه برسد؟ بنده معتقد هستم راه های متفاوتی وجود داشت و اگر روشهای دیگر چک و آزمایش نشد دلیل اصلی آن دقیقا به این برمیگردد که گروهها و در راس آنها سازمان مجاهدین خودشون ازعلم وعلوم اجتماعی و فرهنگی تهی بودند و تنها علمی که داشتند بدست گرفتن سلاح و ادا و ادوار قهرمان و چریک بازی درآوردن بود. 

 

------------------------------------

 آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند (قسمت دوم)

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم اوت 2019

لینک به منبع

درقسمت قبلی سوالات متعددی را مطرح کردم.  میخواهیم ببینیم آیا غیرازحرکت مسلحانه راهها وروشهای دیگری هست و امکان داشت که به نتیجه برسد؟ بنده معتقد هستم راه های متفاوتی وجود داشت و اگر روشهای دیگر چک و آزمایش نشد دلیل اصلی آن دقیقا به این برمیگردد که گروهها و در راس آنها سازمان مجاهدین خودشون ازعلم وعلوم اجتماعی و فرهنگی تهی بودند و تنها علمی که داشتند بدست گرفتن سلاح و ادا و ادوار قهرمان و چریک بازی درآوردن بود.  یعنی انتخاب ساده و ابتدایی ترین روش برای جامعه در نظرگرفتند براساس احساسات زمان شاه و نان خوردن از کیسه گذشتگان حرکت کردند یعنی درایران انقلاب ضد سلطنتی صورت گرفته و هر طورکه محاسبه کنیم جامعه ومردم به ازادی بیشتری اززمان شاه رسیدند ؛ گروهها می بایست ازاین ازادی پاسداری میکردند چرا چون خودرا انسانهای اگاه وپیشتازجامعه وانقلابی میدانستند ومسولیت انها بیشترازهرکس دیگری بود رجوی شرایط اوایل انقلاب رادرک نکرد وتحلیل عینی وذهنی درستی ازجامعه نداشت اگردرست تشخیص میداد میبایست اگرخمینی هم دست به کشتاروزندان وشکنجه میزد رجوی درمیزخمینی بازی نمیکرد ولی بدلیل نداشتن اگاهی وفهم نکردن شرایط دردام خمینی افتاد وروی میزخمینی بازی کرد خمینی دریک سخنرانی رسمی که ازتلویزیون پخش شد گفت اگرمجاهدین سلاح هایشون راتحویل بدهند من به خدمت میرسم ولی رجوی سلاح هاراتحویل نداد وبعدها میگفت اگرسلاح ها راتحویل میدادیم مورد حمله قرارمیگرفتیم اگردنبال جنگ نبود پس چراتحویل نداد ؟ ومیگفت اگرما سلاح ها راتحویل میدادیم وبا خمینی همکاری میکردیم خمینی بما همه چیزمیداد وگفت (یادم نیست اردبیلی گفته بود یا رفسنجانی) عمل کرد ودوری شما ازامام باعث شد ما برویم وازخارج رییس جمهورومدیربیاوریم پس می بینید طبق گفته خود رجوی خمینی حاضربود همه چیزبه رجوی بدهد ولی چرا رجوی وارد این مسایل نشد ؟ میگفت که نمیخواستیم خودرابه خمینی الوده کنیم درصورتی که درانزمان هیچ درگیری وجود نداشت وهرگروه کاروفعالیت خودش راداشت ودوم اینکه ازنظربنده وشناختی که ازرجوی دارم او رهبری را میخواست ونمیخواست زیردست کس دیگری باشد ودرتحلیل فکرمیکرد اگروارد جنگ شود خمینی را بلافاصله سرنگون وخودش رهبری رابدست میگیرد ؛ رجوی فکرمیکرد فقط با رسیدن به قدرت میشود درراه کشورومردم کارکرد این منطق کاملا اشتباه است که درنوشتارهای بعدی مشخص خواهد شد که راههای فراوانی برای کاربرای کشورومردم وجود دارد درمنطق ملی ومردم گرایی الویت با بدست اوردن رهبری نیست بلکه دوری ازهرگونه جنگ داخلی وحرکت مسالمت امیز سیاسی وبستن دست حاکم وقت میشود بهترین خدمت بمردم جلوگیری ازتنش وارام نگه داشتن جامعه است نه با ایجاد جنگ جامعه راازهم فروپاشید وانرژیها را نابود کرد گروههای ایرانی انزمان اگربه مسئولیت خود واقف وعمل میکردند هرگزما گرفتارجنگ داخلی نمیشدیم ازیک طرف جنگ خارجی وازطرف دیگه جنگهای داخلی نیروهای بیرون امده ازانقلاب را به مسلخ برد ونابود کرد وکسان دیگری که امروزمی بینیم برمملکت سوارشدند چرا ما می بایست میگذاشتیم انها به مسلخ بروند واینها حاکمیت رابدست بگیرند راه درست واصولی کارفرهنگی واگاه کردن جامعه ومردم ازهرنظربود طبق اعتقادات شیعه خمینی ورجوی بعد حسین تمامی اماما کارشون روشنگری جامعه بود راستی چرا اینها برخلاف رویه امامانشون رفتارکردند کارفرهنگی صبروبردباری وزمان بسیارطولانی میخواهد ایا رجوی وسایرگروهها چنین ظرفیتی داشتند ؟هرگزانها میخواستند نیامده به حاکمیت برسند رجوی میگفت حاکمیت بدلیل سابقه مبارزاتی ومقاومتها درزندانها حق ماست وخمینی حق مرا خورده است می بینیم دعوا نه دعوای مملکت وملت است ونه فرهنگ ملی ومردمی دعوا سرقدرت ونقطه رهبری سیاسی وجامعه است بهمین دلایل ملی ومردمی نیستند……

ادامه دارد