رجوی وعضدانلو کودکان ایران را زنده زنده میخورند

ایا زوجین هم کاسه ادمخواران این همه کلیپ که ازبیمارستانها منتشروفریاد مادران درکنارفرزندان سرطانی وبیمارخودرا نمی شنوند که بخاطرتحریم ونبود دارو؛ فرزندانشان درد میکشند وذره ذره اب شده وزجرکش میشوند ؟  ایا گوشی دارد ؟ خیر چهل سال است که رجوی درگوشهایش سرب ریخته وغیرازصدای قدرت هیچ چیزرا نمیشنود.......

---------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد،

Ali shirzad 03رجوی وعضدانلو کودکان ایران را زنده زنده میخورند

امریکا ازبرجام خارج  وزیرتعهدات خود زد این عمل درتاریخ امریکا بوفوریافت میشود انقدرکه مارلوبراندو گفت امریکا چهارصد قراردادبا سرخ پوستان امضاء وهیچ کدام رارعایت نکرد وزیرتمام قرارداد هایش زد ازطرف دیگرهمانطورکه کلینتون وبرنی سندرز گفتند امریکا  داعش وسایرتروریستها را درست کرده است همه میدانند که تروریستهایی بنام القاعده وطالبان را امریکا دربرابر شوروی سابق درافغانستان مسلح کرد وبا همکاری نوازشریف پاکستانی با ارتش پاکستان انها رابرافغانستان مسلط وبعد هم خودش به انها حمله وافغانستان رابخاک وخون کشید وحالا هم درحال مذاکره با انهاست بعد هم عراق وسوریه ولیبی ویمن الان هم دنبال سوریه ای کردن ایران است باند مافیایی وپولشوی سازمان مجاهدین وشورای دست ساز ومزدبگیروجیره خوار رجوی وعضدانلو که هیچ شرافتی دراین شورا مثل خود رجوی وعضدانلو درانها یافت نمیشودبدنبال تحریم وحمله نظامی همراه ادمخواران امریکا هستند دراین راستا ازهیچ تبلیغاتی برعلیه ملت ایران فروگذارنکرده است ایران دوروز پیش ازکاهش تعهدات اتمی خود خبردادوسایت انها امروز نوشته ایران با گام سوم نقض برجام کرده ودنبال باجگیری ازکشورهای غربیست حالا چرا باج گیری ازغربیها رجوی را کلافه وبه هزیان گویی انداخته جای سوال دارد زوجین خیانت کارتا دیروز میگفتند برجام برخلاف منافع ماست وجهان باید جلو ان به ایستد واز همه میخواستند ازان خارج شوند واوباما ادمخواردیگرامریکا را مماشاتگرمیخوند چون برجام راامضاء کرده ولی اززمانی که ترامپ امده وازبرجام خارج شده حامی برجام شده وگلوی خودرامثل نتانیاهو پاره میکند که برجام نقض شده است وعلی رغم این همه تحریم بازمیگوید تحریم کنید ایا زوجین هم کاسه ادمخواران این همه کلیپ که ازبیمارستانها منتشروفریاد مادران درکنارفرزندان سرطانی وبیمارخودرا نمی شنوند که بخاطرتحریم ونبود دارو؛ فرزندانشان درد میکشند وذره ذره اب شده وزجرکش میشوند ؟  ایا گوشی دارد ؟ خیر چهل سال است که رجوی درگوشهایش سرب ریخته وغیرازصدای قدرت هیچ چیزرا نمیشنود ؛ رجوی وعضدانلو کودک خوارهستند ؛ مگرنمی بینید دربرابرگرسنگی ومرگ تدریجی کودکان یمن وبمبگذاری وکشتارکودکان سوریه وعراق وافغانستان ولیبی درسکوت هستند وازجانی وجنایتکار وبمب گذارحمایت میکنند مگه ندیدید دربرابرعمل تروریستی دراهوازوکشته شدن کودک چهارساله چه رقص وپایکوبی راه انداختند وازتروریستها وتجزیه طلبان عربی حمایت کردند کاررجوی وعضدانلو کودک خواریست وفرقی نمیکند کی ودرکدام کشورباشد مگه ندیدید دراشرف کودکان خود را به چه روزی انداخت انها رابه اروپا فرستاد وگذاشت که معتاد شوند وگیرباندهای مافیایی بی افتند ؛ مگرندیدید همان کودکان را درسن چهارده وپانزده سالگی وارد ارتش وکارنظامی کرد وانها را راهی میدانهای مین وبا دست خالی جلو زرهی وگلوله ها وموشکهای مالکی فرستاد وبه کشتن داد ؛ ایا میخواهید دلشون بحال کودکان ایران بسوزد وامروز هم به تکراریاوه های بولتون وپمپئو وبرایان وترامپ پرداخته است بگذارید یاد اوری کنم زیرقبا وعبا وکلاه صهیونیزم سینه زدن برعلیه ملت ایران دردی را ازرجوی وعضدانلو درمان نمیکند زنجیرزنی زیرعبا وعمامه پادشاه عربستان وشیخک امارات وبوفالوی بحرین رجوی را دربین مردم ایران منزوی ترمی کند اینکه رجوی وعضدانلو زیرکلاه ملکه انگلیس برعلیه ملت ایران قمه میزند وگل برسروکله خود میمالند ونعره های اسلام سیاسی را سرمیدهد چیزی از جرم کودک خواری انها کم نمیکند دوسال پیش بارها نوشتیم که رجوی وعضدانلو زنده خوارهستند نمی بینید با این عملکردها چگونه کودکان زنده ایران را روی تخت بیمارستانها انهم جلو چشمان مادران انها با دندان تکه تکه ومیخورند فرق رجوی وعضدانلو با سیاه جامگان شاه اسماعیل وشاه عباس درچیست فرقش دراین است که انها بزرگان را میخوردند ولی رجوی وعضدانلو علاوه بربزرگسالان کودکان را هم میخورند یعنی ازشاه اسماعیل وشاه عباس دردنائت وشقاوت چندگام جلوترند انوقت برای یک کودک که 1400سال پیش مرده شیون وگیسوپریشان میکنندوخاک برسرمی پاشند گل برسروروی خود میمالند که وا حسینا چه نشسته اید که تیرسه شعبه به گلوی اصغرنشسته است وخودش روزانه هزاران تیرده شعبه مثل نقض برجام وادعای سیاست باجگیری بسمت کودکان ایران پرتاب وانها را درروی تخت بیمارستان به دیارفانی میفرستند ای ننگ ونفرین برچنین تفکراتی وعملهایی وانقلاب مریمی که کودکان ایران را زنده زنده میخورند