به مناسبت آغاز پنجاه و پنجمین سال تاسیس سازمان مجاهدین مریم  عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی طی یک سخنرانی در اسارتگاه کمپ آلبانی تحت عنوان اشرف سه یک سری اراجیف تکراری را بیان کردند ایشان ضمن تعریف و تمجید از شوهر مفقودالثر خود دستاورد های بیش ربع قرن که از تاسیس سازمان مجاهدین می گذرد گفت که با همت و رهبری مسعود رجوی قیام  سی خرداد تا تاسیس جایگزین دمکراتیک شورای ملی مقاومت  و بعدش تاسیس ارتش آزادی بخش و هزار اشرف و پایداری  اشرف و صفی تا تهران و نهایتا کانون های شورشی از مهمترین دستاورد های سازمان مجاهدین در این سالیان بوده است. 

واقعا خیلی خنده  دار و مضحک هست که بعد ربع قرن سرکرده سازمان بیاد همه اشتباهات و خیانت های سازمان در این سالیان را تحت عنوان دستاورد های سازمان اعلام کند. 

آغاز مبارزه مسلحانه در سی خرداد شصت که حاصلش کشتن هزاران تن از مردم کوچه و خیابان تحت عنوان سرانگشتان رژیم در طی اقدامات تروریستی و به کشتن دادن هزاران نفر از نیروهای سازمان به بهانه عملیات و حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف بود. 

و از شورای دست سازش هم تحت عنوان جایگزین دمکراتیک چیزی جز چندتا پیر و پاتال نظیر هزار خانی نمانده است. 

و از ارتش به اصطلاح آزادی بخش هم که حدود سه هزار نفر پیر و سالخورده چیزی نمانده که بیشتر به خانه سالمندان شبیه شده است. 

و از پایداری اشرف هم که قرار بود کوهها بجبند و اشرف از جایش تکان نخورد  هزار  اشرف و شهر اشرف و اشرف نشان  هم  که  نشانی نماند و دیدیم که با خفت و خواری از عراق بقول خودشان از جوار خاک میهن  اخراج شده و به کشور آلبانی منتقل گشت.

از صفی تا تهران که قراربود از زنان شورای رهبری و هزار همردیف تشکیل شود هم که اشتباهی این صف بجای تهران به سمت تیرانا تعغیر مسیر داده است. 

البته ایشان  خوب می داند چون همه اینها وجود خارجی ندارد برای فریب نیروهای سازمان گفت کانونهای شورشی از دیگر دستاورد های جدید سازمان بوده هست کانونهای شورشی که وجود خارجی ندارد و دروغ و توهمی بیش نیست. 

بنابراین ملاحظه می فرمایید که همه این به اصطلاح دستاوردهای سازمان پوچ بوده حالا خانم عضدانلو متوسل به توهماتی نظیر کانون های شورشی شده است.