س05262020

Last updateد, 25 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها حاکمیت دینی روزعاشورا اپوزیسیون را له کرد

حاکمیت دینی روزعاشورا اپوزیسیون را له کرد

 وقتی زمین واشرف وعراق که ازان بعنوان کانون استراتژیک نبرد یاد میکرد وقتی ازدست رفته تاثیرات خودش رادارد که این تاثیرات را درجدایی ها وختم مراسم ویلپنت وحمایت بین المللی میتوان مشاهده کرد درچند ماه گذشته درکشورها تظاهرات راه انداخت که فقط ابروریزی بود بخصوص درسوئد که علی رغم اشتراک با سلطنت وکمونیستهای ........

----------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد،

Ali shirzad 03حاکمیت دینی روزعاشورا اپوزیسیون را له کرد

برای بیان این موضوع کمی به عقب برمیگردیم بنده هرگزموافق عاشورا نبوده ونیستم ولی رجوی چون ادعای مسلمانی وعاشورارا دارد درعراق میخواست با راه اندازی عاشورا دراشرف وعاشورا بازی برای حاکمیت برگ رو کند یعنی ازعاشورا استفاده ابزاری کرد وگفت ما باید عاشوراومراسم مذهبی را ازچنگ رژیم خمینی دربیاوریم ماهم گفتیم اخوند هزاروچهارصدسال است روی عاشورا سواراست وما هرگزنمیتوانیم این حربه را ازان خود کنیم وبعد صدام مسجد بزرگ ساخت واخوند درست کرد وعراقی ها رابه مراسم اورد وذوالجلال راه انداخت وای ذوالجلال صاحبت کو سرداد وبرای طفل شش ماهه مرثیه ها سرود تعزیه گردانی کرد وحررا توسط شمرسربرید وابوالفضل رابه فرات فرستاد وتشنه وبی دست با مشک سوراخ شده به خیمه گاه برگرداند ولی هیچ کدام کارگرنیفتاد تا اینکه به امضاء پنج میلیون شیعه اویزان شد درانزمان بنده هم طبق معمول حرف خودرازدم وگفتم این شیعه ها هرگزبرای ما کارایی ندارد وفقط اولا پولهای چندصد میلیونی ازبین میرود ودوم هم وقتی چماق مالکی بالا برود نه ازتاک نشانی خواهد ماند ونه ازتاک نشان وتجربه فازنظامی وچماق خمینی این رابما میگوید یعنی اینکه نه ازامضاء میلیونی خبری خواهد شد ونه ازشیعیان ونه از شیوخ عراقی ازسنی وشیعه ونه از ایاد جمال الدینها ونه ازسایراخوندها ، چه فحشها واتهاماتی که نخوردیم وچه توهین ها وتحقیرها که نشدیم بماند ، تا اینکه چماق مالکی بالا رفت دیدیم که هیچ خبری ازپنج میلیون عراقی وشیوخ ورهبران سیاسی مخالف مالکی ونه ازامریکا واروپا همه وهمه رفتند که رفتند همزمان عضدانلو درینگه دنیا خرجهای کلان برای لابی ها وپناهندگان کرد وبا نوشابه وشام ونهارواوردن ادمخواران به مراسم باد درغبغب انداخت ومن انم که رستم بود پهلوان سرداد تا اینکه درکلیت ازعراق به البانی نقل مکان واخراج وفراررا پروازبزرگ خواند ولی نمیدانست وقتی زمین واشرف وعراق که ازان بعنوان کانون استراتژیک نبرد یاد میکرد وقتی ازدست رفته تاثیرات خودش رادارد که این تاثیرات را درجدایی ها وختم مراسم ویلپنت وحمایت بین المللی میتوان مشاهده کرد درچند ماه گذشته درکشورها تظاهرات راه انداخت که فقط ابروریزی بود بخصوص درسوئد که علی رغم اشتراک با سلطنت وکمونیستهای مرتجع وعقب مونده راه کارگرواشرف دهقان نتوانستند 200 نفر راباخود همراه کند که همه این موارد وفلاکت وپیسی سیاسی ازچشم دولتهای غربی پنهان نیست وتمام مسایل وتحولات را دقیقه به دقیقه رصد میکنند گذشت تا رسیدیم به عاشورا روز عاشورا دو اتفاق مهم افتاد اولا بولتون ازکاخ سفید با تیپا واردنگی به بیرون پرتاب ورجوی وعضدانلو را بی پدرودست انها را ازکاخ سفید کوتاه کرد ودوم شرکت ایرانی ها انهم بصورت گسترده درامریکا بخصوص لوس انجلس پایگاه سلطنت طلبان بود ودوم درکشورهای اروپایی مراسم عاشورارا با علم وکتل وعلامتهای چند ده تیغه وطبل وسنج ونوحه درخیابونها برگزارکرد وقیمه پلو توذیع کرد بگذریم ازاینکه تعدادی فحاش امده وبه زنان فحاشی کردند وحرفهای نامربوط به انها زدند هیچ عکس العملی ازاپوزیسیون بخصوص دارودسته رجوی بنده ندیدم شرکت درعاشورا درشهرها هزاران نفری بود وبعضی ازشهرهای اروپا چند هزارنفره البته بنده ازروی فیلمها که درشبکه های اجتماعی منتشرشد براورد میکنم که دقیق نیست وبراورد حدودی ست ولی میشود انرا عرض اندام سیاسی حاکمیت دینی درجهان قلمداد کرد اگرایران راهم به ان اضافه کنیم میشود به ابعاد ضربه به اپوزیسیون انهم بعد چهل سال کاروفعالیت ازادانه درینگه دنیا پی برد ببینیم در چهلم عاشورا ودرکربلا چقدر جمعیت میاورد سوالی که وجود دارد راستی چرا اپوزیسیون چنین فلاکت ودرماندگی را درمدت اخیرازخود بنمایش گذاشت ؟ دو دلیل بیشترندارد وقتی انها به بیگانه اویزان میشوند وهمگام وهمراه بیگانه خواستارتحریم وحمله نظامی وتجزیه کشورمیشوندباید به مردم حق داد که ازگرد انها پراکنده وتنها بگذارند وموضوع دوم به اعتقادات انها برمیگردد که جوابگوی نیازفکری وسیاسی وخواسته مردم نیست استراتژیهای انها به بن بست رسیده وهمانطورکه بارها گفته ام دوران انها بسرامده واحزاب وگروهها وسازمانهای کنونی جوابگوی مرحله کنونی نیستند وبهتراست خودرامنحل وتعغیرات بنیادین درخود بوجود بیاورند وازاسلام سیاسی وکمونیست وسلطنت دست برداشته وایرانگرایی ومنافع ملی را مدنظرقراربدهند نتیجه حاکمیت دینی انها را با مراسم عاشورا له ولورده وبی اینده ورسوا کرد