س05262020

Last updateس, 26 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها خلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم است!

خلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم است!

مردم ایران با مسائل مجاهدین رجوی بیگانه اند و این مسئله تنها دغدغه ی ذهنی چند هزار خانواده هایی است که فرزندانشان درقلعه ی مانز گرفتارند وبرعکس اظهارات مریم ، نهایت ناخرسندی خود ازدولت آلبانی را بخاطرکمک به مریم در راستای  بندی کردن فرزندان خود را درهر محفل ونشستی بنمایش میگذارند و اخراج سفیر ایران وموارد مشابه........

-----------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر 2019

albanien president Ilir Meta maryamخلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم است!

برابر خبری که در رسانه های رجوی درج شده ، آقای ” ایلیر متا ” بعنوان رئیس جمهور آلبانی در 22 شهریور ماه جاری از قلعه ی مانز که اسرای رجوی درآن نگهداری میشوند ، بازدید کرد وتنها کاری که انجام نداد، طرح سئوال از نحوه ی اداره ی این قلعه که درخاک آلبانی قرار دارد ، بود!

او هرگز نپرسید که کدام نهادی دراین قلعه وجود دارد که ازحقوق ساکنین آنجا دفاع میکنند و اعضای مجاهدین خلق درصورت لزوم  ودر زمانی  که مثلا ظلمی درحق کسی شد ، به کدام مرجع قضایی و انتظامی مراجعه میکنند ونتایج دادخواهی های آنها چه بوده است؟!

او ابدا نپرسید آیا اینها فامیلان ودوستانی درخارج ازاین قلعه ومخصوصا درایران دارند واگر دارند، چگونه میتوانند با آنها ارتباط برقرار کرده وازآنها بخواهند که برای دیدن شان به آلبانی بیآیند و …

او هیچ حساسیتی باین موضوع که چرا این افراد حق تشکیل خانواده ندارند – چیزی که جذامیان ایران دارند- نشان نداد!

او هرگز بروی خود نیآورد که ازنظر دولت وقت آلبانی که این نوکران وبرده های رجوی را پذیرفته بود، افراد شستشوی مغزی شده ای هستند که دولت آلبانی متعهد شده بود دراسرع وقت وبا کمک روانپزشکان ومددکاران اجتماعی آنها را به زندگی برگرداند وبا آموزش زبان وحرفه، کمک کند که جذب جوامع مختلف وازجمله آلبانی شده وبه کار وزندگی بپردازد!

 

او ابدا نگفت که قرار نبودکه بعد از 5 سال، این افراد بصورت وابسته ی تمام عیار به رجوی ها ، کماکان درکمپی که هیچ دولت، نهاد قانونی وسازمان ملل متحد نظارتی برآن ندارند ، نگهداری شود!

درخبر منتشره در رسانه های باند رجوی گفته شده است :

” پرزیدنت متا در دیدار با مجاهدین گفت: من هیچ تصویری نسبت به میزان فداکاری و ابعادکشتار و نسل کشی که شما و هوادارانتان متحمل شده اید، نداشتم. این که می‌ببینم این همه انسان، زنان و کودکان، قتل عام شده اند، برایم شوکه کننده است .”

درجواب این پرزیدنت باید گفت که شما از میزان خیانت ها وترورهای بیرونی ودرونی  این گروه که مقصر عمده اش رهبری اش باشد ، دارید؟

اگر ندارید، چرا دراین مورد تحقیق نمیکنید؟!

اگر حوصله ی تحقیق ندارید، اقلا به سخنان نماینده ی دولت وقت تان که صراحتا بیان نمود که اعضای مجاهدین قربانی شستشوی مغزی شده وعناصر خطرناکی هستند وباید معالجه شوند ، توجه کنید؟!

زمانی که شما عالیجناب مشاهده میکنید که هیچ قانونی حافظ حقوق انسانی این 3هزارنفر ساکن کشور تحت زعامت شما نیست ونهادی که به درد وحاجت اینها برسد، چرا دچار شوکه نشدید؟!

چرا یک طرفه پیش قاضی رفته واز طرف مقابل که مخالفان مجاهدین هستند نخواستید که آنها هم فهرستی از جنایت های رهبران مجاهدین دراختیار شما قرار داده وسپس به قضاوت بنشینید!

چرا از رهبران این گروه نپرسیدید که اگر بخاطر آزادی دچار زحمت شده اند، چرا خود، این آزادی را ازاعضای خود میگیرند؟!

همچنین :

” رئیس جمهور آلبانی تأکید کرد: من بسیار تحت تأثیر طرح ده ماده ای خانم رجوی قرار گرفتم زیرا بر آزادیهای بنیادین مبتنی است و بهروزی و دمکراسی برای مردم ایران را تضمین می‌کند. همه ما در آلبانی در حمایتمان از تلاشها و عزم و اراده شما متحد هستیم.”

آقای رئیس جمهور!

شما چگونه به ذهن تان خطور نکرد که از مریم بپرسید که چگونه اینطرح را درسطحی نازل تر ودرتشکیلات خود اجرا نمیکند؟!

 

البته من بشما حق میدهم در زمانی که دیدید این طرح در کنار گوشتان ودر تشکیلات رجوی اجرا شد ، با رعایت حق حاکمیت کشورها، اجرای آنرا برای ایران هم بخواهید واگر دوست داشتید ، خودتان هم پیاده کنید !

سپس :

” خانم مریم رجوی ضمن خوش آمد گویی به پرزیدنت متا گفت: مردم ایران هیچگاه مهمان‌نوازی آلبانی از رزمندگان آزادی ایران را فراموش نخواهند کرد و این امر در تاریخ روابط دو ملت ثبت شده و ماندگار می‌ماند. همچنین قاطعیت آلبانی در مقابل رژیم آخوندی و اخراج سفیر این رژیم بخاطر مشارکت در تروریسم، یک الگو برای دیگر کشورهای جهان است.”

اغلب مردم ایران با مسائل مجاهدین رجوی بیگانه اند و این مسئله تنها دغدغه ی ذهنی چند هزار خانواده هایی است که فرزندانشان درقلعه ی مانز گرفتارند وبرعکس اظهارات مریم ، نهایت ناخرسندی خود ازدولت آلبانی را بخاطرکمک به مریم در راستای  بندی کردن فرزندان خود را درهر محفل ونشستی بنمایش میگذارند و اخراج سفیر ایران وموارد مشابه را حاصل توصیه های جنگ طلبان آمریکائی ودادوستدهای کثیفی که بین مریم، عربستان ، اسرائیل وبعضی از مقامات کشور آلبانی ازیکسو و شخص مریم رجوی از سوی دیگر دانسته وآنرا با قاطعیت تمام محکوم میکنند!

رسانه های ترقی خواه ومردم مبارز آلبانی!

احزاب اپوزیسیون آلبانی وشخصیت های انسان دوست!

با انجام وظیفه ی وجدانی ،انسانی و شغلی خود، به این اعمال نوکر مآبانه ی دولت ورئیس جمهور خود که کمک های شایانی به تداوم سیستم برده داری مریم رجوی میکند، به هر طریق ممکن اعتراض نموده ودامن مردم آلبانی را ازاین لکه ی سیاه وبشدت ننگین پاک کنید!

 

اجازه ندهید که بعضی از سران خودکامه ی آلبانی درهمکاری با مرتجعین، سلطه گران وعامل آنها مریم رجوی ، مانع دوستی وهمکاری متقابلا سودمند دوکشور ایران وآلبانی باشند!

بخاطر حفظ کرامت انسانی و رد سیستم منسوخ برده پروری واستبداد رجوی وبرای جلب قلوب ایرانی های مترقی ، دست بدست هم دهیم!