س05262020

Last updateس, 26 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها حقوق بشر در مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی

حقوق بشر در مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی

چرا بیشتر اعضای خود مجاهدین که همگی آن‌ها فرزندان خودشان هستند در کشور های دیگر هستند چرا نباید آن‌ها هم در سازمان خودشان ودرکنار خودشان در کشور البانی نباشند آیا مورد خاصی دارد؟  یا این‌ها خاص هستند آیا سختی فقط برای دیگران است یا باید بطور مساوی برای همه باشد؟ چرا فرمانده هان وافراد قدیمی این سازمان خارج از البانی ودر.......

-----------------------------------------------------------------------------------------

 سعید ناصری، انجمن یاران ایران, پاریس، هجدهم سپتامبر 2019

Nasery saidحقوق بشر در مجاهدین خلق از عراق تا آلبانی

 درج مطلبی از یک روزنامه‌ نگار: که آیا در سازمان مجاهدین حق و حقوق مساوی است؟

سازمان مجاهدین در همه گردهمایی‌ها ومراسم ها وجشن های خود حرف اول واخرش این است که در سازمان ما حقوق زن ومرد برابر است وجدید وقدیم برای این سازمان یکی است حتی در سازمان ما درجه ورتبه نداریم وبر اساس صلاحیت وایدئولوژیکی هرکس به او مسئولیت داده می‌شود اگر واقعاً اینطور است وهمه از یک حق وحقوق برخوردار هستند خیلی خوب است اما سؤال اینجاست چرا بیشتر اعضای خودش که همگی آن‌ها فرزندان خودشان هستند در کشور های دیگر هستند چرا نباید آن‌ها هم در سازمان خودشان ودرکنار خودشان در کشور البانی نباشند آیا مورد خاصی دارد یا این‌ها خاص هستند آیا سختی فقط برای دیگران است یا باید بطور مساوی برای همه باشد چرا فرمانده هان وافراد قدیمی این سازمان خارج از البانی ودر کشورهای دیگر زندگی میکنند سازمان مجاهدین میگوید برای آزادی در ایران مبارزه میکند سازمان مجاهدین میگوید برای اجرای عدالت مبارزه میکنیم جدایی دین از دولت برابری زن ومرد بطور مساوی

خوب اینجا سؤال است آیا اگر روزی این سازمان در ایران به قدرت برسد آیا مثل همین فرزندان خودشان هم با مردم رفتار میکنند آیا به نظر شما فرمانده هان وافراد رده بالای سازمان در راس حکومت قرار میگیرند یا انتخابات آزاد وبا رأی مردم آیا واقعاً برابری وحقوق مساوی در ایران پایه اصلی قرار میگیرد ولی به نظر میرسد که اینگونه نباشد زیرا وقتی که خودش این فرق را بین فرزندان خودش ودیگر اعضای خودش میداند امکان چنین چیزی هم در ایران وجود نخواهد داشت باید این سازمان اول از درون خودش این چیزها را رعایت وپایه ریزی کند تا بتواند برای دیگران هم به اجرا بگذارد نکته بسیار جالبی که ذهن مرا به خود مشغول کرده این است که این سازمان با چه انگیزه‌ای مبارزه میکند زیرا همین کارهایی را که میکند حتماً مردم ایران در جریان هستند وبه همین خاطر پایگاه مردمی خودش را از دست داده است البته بیساری از اعضای همین سازمان طی سالیان گذشته از این سازمان جدا شده وواقعیتهایی را از درون این سازمان به مجامع بین‌المللی بیرون داده‌اند وبه نظر میرسد آنچه که خود سازمان به بیرون از خود نشان میدهد با آنچه که هست زمین تا آسمان فرق میکند وچیزهایی را از مردم ایران پنهان میکنند به نظر من بخاطر همین است که سازمان مجاهدین نمیگذارد کسانی که نمیخواهند ادامه مبارزه بدهند از این سازمان جدا شوند زیرا واقعیتهای درون سازمان که مخفی مانده را افشا میکنند.