س05262020

Last updateس, 26 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها آیا عراق دیروز و آلبانی امروز میتواند مثل هم باشند

آیا عراق دیروز و آلبانی امروز میتواند مثل هم باشند

در آن زمان که سران فرقه به عراق آمده وبعد از مدتی ارتش وتشکیلات را بنا کردند و برادرشان صدام حسین به آن‌ها اختیاراتی داد تا بتواند از آن‌ها کار واطلاعات وطن فروشی برای خود دست وپا کند در کنار این اختیارات دست مزد خوبی هم میگرفتند البته این دست مزد بخاطر کورد کشی وکشتن مخالفین صدام بود اما بعد از سقوط برادرشان صدام همان....

-----------------------------------------------------------------------------------------

همایون کهزادی,انجمن یاران ایران، پاریس، هجدهم سپتامبر 2019

Homayun Kahzadi 04آیا عراق دیروز و آلبانی امروز میتواند مثل هم باشند

در آن زمان که سران فرقه به عراق آمده وبعد از مدتی ارتش وتشکیلات را بنا کردند و برادرشان صدام حسین به آن‌ها اختیاراتی داد تا بتواند از آن‌ها کار واطلاعات وطن فروشی برای خود دست وپا کند در کنار این اختیارات دست مزد خوبی هم میگرفتند البته این دست مزد بخاطر کورد کشی وکشتن مخالفین صدام بود اما بعد از سقوط برادرشان صدام همان ادمهایی که روزی مخالف صدام بودند وسازمان انهارا از بین میبرد شدند دوست وبردار و همیشه شب نشینی داشتیم وبگو بخند دوست وبرادر سران عشیره برای آوردن هر نفر به اشرف 50 دولار  دریافت میکرد البته پول شیخ عشیره جدا فقط این بابت جمع کردن ادمها میگرفت دعوتهای آنچنانی خرج کردن پولهای کلان فقط وفقط برای دخالت کردن درکشور عراق بود یعنی شیوخ عراق را میخرید تا بتواند روی آن‌ها هژمونی داشته باشد و هر کاری که سران فرقه میخواستند بشود تا جایی این کار ادامه داشت که باعث جنگهای درونی عراق بین شیعه وسنی شد با جمع‌آوری وگرفتن امضا از این شیوخ برای خودش یارگیری میکرد تا بتواند روزی آن‌ها را به جان حکومت عراق انداخته واز آب گل آلود ماهی بگیرد

اما حکومت عراق خیلی زرنگتر از این حرفها بود به حیله گریهای فرقه پی برد وانها را از عراق اخراج کرد البته تا یک جاهایی کار خودش را پیش برد ولی به اهداف اصلیش نرسید و امروز میخواهد همان ریل کار را در البانی اجرا کند ومیبینید این روزها با کمک کردن به سالمندان و کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند میخواهد درمیان مردم البانی برای خودش جاباز کند تا شاید بتواند مثل عراق برای خودش قطب شده وخط خودش را پیش ببرد در عراق ودرهمسایگی اشرف یکی دو روستا بود که شام ونهار ودیگر امکاناتی را که نیاز داشتند را دراختیار آن‌ها میگذاشت البته نه به عنوان کمک ومردم دوستی ودر راه خدا بلکه آن‌ها را نمک گیر خودش کرده بود تا برایش خبرچینی کنند که همین کار را در البانی میکند و فکر میکند مردم البانی شیوخ وعشایر عراق هستند که بتواند آن‌ها را خرید تا برایش کار کنند البته حتی اینطور هم باشد دیگر دیر شده وفرصتی برای این کارها نیست زیرا دیگر هیچ کاری را نمیتوانید از پیش ببرید نمیتوانید با درست کردن دوتا دندان سالمند ومقداری شیرینی ومهمانی آن تشکیلات وبرو بیای عراق را درست کرد