س05262020

Last updateد, 25 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها شعله های ارامکو تاروپود رجوی وعضدانلو را دراتش سوزاند

شعله های ارامکو تاروپود رجوی وعضدانلو را دراتش سوزاند

اما حرف ما با رجوی وعضدانلو, تا میتوانید کمافی السابق ازجنایت حمایت وبا تبلیغات جای ظالم ومظلوم را عوض کنید ولی بدانید خونهای کودکان کشورهای درگیرتروریسم اعراب وجهان غرب درحال جوشیدن است ، ازاخراج جان بولتون چند هزارخبرنوشته شد رجوی حتی یک خبرتا به امروز ازاخراج بولتون ننوشته است ولی بمباران ارامکو بد جوری.....

---------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد،

Bombing aramcoشعله های ارامکو تاروپود رجوی وعضدانلو را دراتش سوزاند

بمباران ارامکو بسیارمهم با تاثیرات جهانی ست دراینجا قصد پرداختن به انرا ندارم ومتاسفانه برای سومین باردرعرض شش ماه گذشته صفحات اجتماعی بنده مسدود شده ونمیتوانم دراین باره نظرات خود را بنویسم ولی همین قدریاداوری کنم که جهان گرفتارتلاطم ان است وشرایط انرژی جهان با اخلال جدی مواجه شده وبازکردن درب ذخایرنمیتواند اخلال راازبین برده وبه حال اول برگرداند عربستان وامارات با پشتیبانی سیاسی ونظامی واطلاعاتی امریکا اسراییل انگلیس وفرانسه والمان پنج سال است که یمن را ویران ومحاصره کرده اند وکودکان وزنان وافراد غیرنظامی را زجرکش میکنند عملی بغایت ضد انسانی وجنایتکارانه که باید جنایت جنگی را هم به ان اضافه کرد که دراین میان رجوی وعضدانلو پشتیبان تبلیغاتی ومشروع کردن جنایتهای این کشورها بوده است وبنده هم دهها باردرشبکه های اجتماعی ازحق پاسخگویی مردم یمن حمایت کرده وخواهان حمله یمنی ها به تاسیسات حیاتی وزیربنایی عربستان وامارات بوده وهستم زیرا از مظلوم دربرابرظالمان دفاع می کنم وبرایم هم فرقی ندارد که مربوط به کدام کشوروچه رنگ وچه نژاد وچه زبانی ست زیرا ازحقوق بشروحق حیات دفاع میکنم وتحلیلهای خودم را هم نوشته وخواهم نوشت وبارها  به یمنی ها درتحلیلها هشدارداده ام مبادا غیرنظامیان را هدف قراربدهند که درصف نقض کنندگان حقوق بشروحق حیات قرارخواهند گرفت واما دراین رابطه باز تکرارمیکنم یمنی ها برای دفاع ازخود وحق بازدارندگی وبرای رسیدن به صلح وقطع بمبارانها وشکستن محاصره وکشاندن انها به پای میز مذاکره وگرفتن غرامت جنگ حق دارند تاسیسات حیاتی عربستان وامارات را بکوبند تا جانیان پای مذاکره امده وخسارات ملت یمن را بپردازند ، زمان پاسخگویی فرارسیده است ، اما حرف ما با رجوی وعضدانلو تا میتوانید کمافی السابق ازجنایت حمایت وبا تبلیغات جای ظالم ومظلوم را عوض کنید ولی بدانید خونهای کودکان کشورهای درگیرتروریسم اعراب وجهان غرب درحال جوشیدن است ، ازاخراج جان بولتون چند هزارخبرنوشته شد رجوی حتی یک خبرتا به امروز ازاخراج بولتون ادمخوارننوشته است ولی بمباران ارامکو بد جوری تاروپود رجوی وعضدانلو را به اتش کشیده که 17 خبردرسایتش نوشته که 9 تای ان دررابطه با ارامکو ونابودی نصف نفت صادراتی عربستان است جالب تراین است که درمزدوری ونوکری برای غربیها واعراب پابه پای انها حمله رابگردن ایران انداخته ونوشته ایران با موشکهای بالستیک وکروزارامکو راهدف قرارداده ، عین حرف ترامپ وپمپئو را تکرارکرده است عربستان تا به امروزنگفته کارکیست ولی رجوی وعضدانلو فهمیده اند ، ازکجا ، باید نتیجه گرفت از وزارت خارجه وکاخ سفید وتل اویو خبرگرفته اند منظورانها ازاین هیاهو وجاروجنجال وفرافکنی چیست رجوی وعضدانلوبخاطرحرف ترامپ اب دهانشون راه افتاده وبا این تبلیغات میخواهند امریکا را تحریک به حمله به ایران کنند میخواهند بنیابت انتقام ازکودکان وزنان ایران بگیرند تک تک سلولهای انها الوده به فرهنگ سیاستمداران عربی وغربی ست وذره ای هویت ایرانی درانها دیده نمیشود  بنده گفتم دوران امریکا بسرامده است چه بجنگد وچه ازان پرهیز کند بازنده خاورمیانه است وباید باروبندیلش را جمع وازمنطقه فرارکند فقط دراینصورت است که ارامش به منطقه بازمیگرد د تمامی مشکلات منطقه زیرسرامریکاست ولاغیررجوی وعضدانلو هماهنگ با نتانیاهوبیهوده تلاش میکنند امریکا را واداربه جنگ کنند حماقتها که در موضع گیریها می بینید بخاطر این است که فقط ارامکو اتش نگرفت بلکه رجوی وعضدانلو هم درالبانی اتش بجانشون افتاده ودرحال جزغاله شدن هستند دیوانه بازی های سیاسی پرسروصدا، ناله های سوختن تن وجان وتاروپود همراه با سوختن ارامکوست