س05262020

Last updateد, 25 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها جمع شدن تجزیه طلبان ضد ایران درشورای گذار

جمع شدن تجزیه طلبان ضد ایران درشورای گذار

نشستی بنام شورای گذار دراروپا تشکیل شد ومدتی سکوت کردم تا ببینم نهایت ان چه میشود که دران تعدادی تجزیه طلب وضد ایران دورهم جمع شده وصحبتهایی کردند اول باید بگویم که این شورا چیزی جزشعبه وزارت خارجه امریکا وعربستان واسراییل نیست که دران شورا پرچم کشورراهم تغیرداده اند وصحبت ازتجزیه کشوربه 13 استان که جنوب.....

----------------------------------------------------------------------------------------

Ali shirzad 03جمع شدن تجزیه طلبان ضد ایران درشورای گذار

نشستی بنام شورای گذار دراروپا تشکیل شد ومدتی سکوت کردم تا ببینم نهایت ان چه میشود که دران تعدادی تجزیه طلب وضد ایران دورهم جمع شده وصحبتهایی کردند اول باید بگویم که این شورا چیزی جزشعبه وزارت خارجه امریکا وعربستان واسراییل نیست که دران شورا پرچم کشورراهم تغیرداده اند وصحبت ازتجزیه کشوربه 13 استان که جنوب رابنام استان عربستان نامگذاری کرده اند ومصاحبه ای هم شهرام همایون با نوری اعلا وحسن شریعتمداری انجام داد که هردو شروع به توجیح ووکم رنگ کردن بیانیه قبلی خود کردند حسن شریعتمداری ازباباش دفاع میکنه انهم اخوند شریعتمداری انگلیسی که ازسرتا پای شاه را لیس میزد ودرزمان خمینی هم خلق مسلمان را راه اندازی ودنبال تجزیه آزربایجان بود که دراخرپیری ودرسن 90 سالگی به تلویزیون امد وتوبه کرد وغلط کردم گویی وازخمینی درخواست بخشش کرد ما نفهمیدیم حسن شریعتمداری از چه چیز این بابای ناخلف حمایت میکند واورا ضد ولایت فقیه میداند این چه مخالفتی ست که همان روزهای اول غلط کردم گویی میکند انهم درتلویزیون ولایت فقیه وازولی فقیه یعنی خمینی میخواهد که اورا بخاطراخوند بودن ببخشد ، اقای شریتمداری بما بگو چرا صحبت ازتجزیه کشورمیکنی چرا درصف وزارت خارجه امریکا وعربستان واسراییل قرارگرفته ای ایا نمیدانی امریکا هفتاد سال است که دنبال تکه تکه کردن ایران است تا بتواند برخاورمیانه مسلط شود ایا شما ازاین مسایل بی خبرهستید ، یا اینکه مثل بابا ی اخوند خودت خط وخطوط ضد ملی را ازانگلیس میگیری ؟ بابات که همه جای شاه را لیس میزد خودت هم همه جای رضا پهلوی را لیس میزنی کلا خانوادگی درحال جاسوسی ولیس زدن صاحبان قدرت هستید

رضا پهلوی چرا دربرای ان شورا پیام میدهد ایا اوهم ازاین مسایل بیخبراست واین گونه افراد را نمیشناسد ونمیداند هدف انها چیست یا اینکه برای رسیدن به قدرت دست به هرکاری میزند بگذارید یک خاطره ای را بگویم درسال 61با اشنایی صحبت میکردم انهم درباره صحبت رضا پهلوی که درمصاحبه گفت من دلم برای کوچه پس کوچه های ایران تنگ شده اینکه او کی وکجا کوچه پس کوچه های ایران را دیده بود که دلش تنگ شده باشد نمیدونم ان اشنا بمن گفت رضا پهلوی دلش برای کاخ نیاوران وکاخ سعد اباد تنگ شده ودروغ میگوید واین را هم یاد اوری کنم که او هرگز ایران را نخواهد دید ودرکاخ نیاوران وکاخ سعد اباد زندگی نخواهد کرد حال به اقای رضا پهلوی یاد اوری میکنم تو حتی ایران را هم طبق خواسته اربابان تکه تکه کنی ازنیاوران وسعد اباد خبری نیست وگندم ری را اخوندها نمی گذارند امثال تو بخورند

دیگری اقای نوری اعلا دبیرکل حزب سکولاردمکراسی ست که برای مهم نشان دادن خود چند تا مقام ومنصب درحزبهای دیگررا هم برای خودش ردیف میکند میگوید خط قرمزمن صحبت نکردن با کمونیستها ومذهبی ها ست ودرون همین شورای تجزیه طلبان میروم تا انها را اصلاح کنم تو خودت را اصلاح کن بقیه پیش کش ، التماس هم میکند که بگذارند در این شوراهم عضو باشد چنین درخواستی برای چیست ؟ اگرریگی درکفش نداری چرا میخواهی عضو شورای تجزیه طلبان انهم درکادررهبری انها باشی ؟ وشروع به توجیح ابلهانه عملکرد تجزیه طلبانه خود درمصاحبه با شهرام همایون میکند راستی چرا خط قرمز نوری اعلا کشورایران وحفظ تمامیت ارضی نیست وحاضراست با همه حتی شیطان هم معامله کند بگذریم ازاینکه این افراد هزاربارازشیطان برای مردم ایران خطرناکترهستند ، اقای نوری اعلا برای مردم ایران مشخص کنید چه رابطه ای بین تجزیه وسکولار دمکراسی وجود دارد ؟ اساسا تجزیه طلبی دشمن دمکراسی وسکولاریزم نیست ؟ دوران شیادی ها بسرامده گرچه بنده هیچ وقت این احزاب وجریانها وباند های جاسوس را قبول نداشته وندارم شمایان با کدام جاسوسخانه سروکردارید ؟ با کدام وزارت خانه وبانکهای فکری رابطه دارید ؟ سرتون درحساب بانکی کدام کشورضد ایران وایرانی فرو رفته است که این چنین برعلیه ملت ومملکت تیغ می کشید ؟ بگذارید یاد اوری کنم بنده با هرگونه تجزیه کشورودخالت بیگانگان مخالف بوده وهستم وبا کسی هم دراین رابطه عقد برادری نبستم گرچه به هیچ عقد برادری اعتقاد ندارم وانرا سرمنشا فساد می بینم بدانید که هیچ ایرانی غیرت مند وبا شرافتی تن به تجزیه کشورنمیدهد وانهایی که با نامهای مختلف مجاهد خلق وشورای ملی مقاومت وشاهی وسلطنت طلب وسکولاردمکراسی ویا شورای گذاردم ازتجزیه می زنند هیچ گونه غیرت وشرافت ایران درانها یافت نمیشود ملت ایران نگذارید خائنین به وطن کشوررا تجزیه کنند وخط دشمنان ایران را پیش ببرند به دهان یاوه گوی تمام انها بکوبید که این کوبیدن حق قانونی شماست