ش02222020

Last updateپ, 20 فوریه 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مریم عضدانلو لاف درغربت میزند

مریم عضدانلو لاف درغربت میزند

رجوی وعضدانلو طبق معمول بوی کباب برگ به مشامشون خورد وبا جاروجنجال خواست ازان استفاده کند درحقیقت حرکت سازمان مجاهدین وشورای انها با بکارگیری تمام امکانات درمیز امریکا وعربستان واسراییل بازی وخط انها را پیش بردند وبا سایبروروابطی که با حزب بعث وسنی های مخالف دارند دراغتشاشات دست دارد ودستش درخونهایی که.......

----------------------------------------------------------------------------------------

Ali shirzad 03مریم عضدانلو لاف درغربت میزند

چندروزی بود که درعراق تظاهرات برگزارشد که تعدادی کشته وزخمی شدند وساختمانهای دولتی به اتش کشیده شد دراین میان سایتهای رجوی وعضدانلو وتلویزیون وسایبرها وهوادارانش بسیج شده بودند که بگویند عراق ازدست رژیم ایران درامد واسم انرا هم گذاشته بود شورش مردمی کمی به عقب برمی گردم رجوی وعضدانلو داعش را انقلابیون عشایر مینامید وداعش عامریه را گرفته ودرچند صد متری دیوارهای لیبرتی بودند درلیبرتی برنامه چیده وماشینها راهم مشخص کرده ومسولین هم مشخص شده بودند وبا داعش هم هماهنگی شده بود وقتی انها به پشت دیوارهای لیبرتی رسیدند مجاهدین دیوارهای بتونی وپیش ساخته را با ماشینها بی اندازند وراه ورود داعش به فرودگاه راباز وانها هم مجاهدین را مسلح وبا دولت مالکی درفرودگاه بجنگند وبعد هم درسایرمحلهای بغداد ، یک روز که صدای تیراندازی خیلی نزدیک شده بود فرمانده ام بمن گفت درچند روز اینده وشاید هم چند ساعت اینده عشایرانقلابی به لیبرتی رسیده وما مسلح میشویم وفکرمیکرد من ازطرح خبرندارم منهم که تمامی اطلاعات بدستم رسیده بود به او گفتم من به دلم صابون نمی مالم زیرا اولا انها را تروریست میدانم نه انقلابی دوم اخوندها هرگز نخواهند گذاشت انها وارد فرودگاه شده وما مسلح بشویم این فکرها را ازسرتون بیرون کنید یعنی اینکه رجوی وعضدانلو دراشوبهای اخیرکیسه دوخته بودند که انها عراق را گرفته وایشان به اشرف نقل مکان وازانجا با تانک وتوپ به ایران بروند این فکرها وحرفها یاوه بافی ولاف درغربت زدن است ، وکارکردش فریب نیروهای تشکیلاتی درغارالبانی وسرگرم کردن چند روزه ودادن انگیزه های مقطعی وزود گذرست خاصیت دیگری ندارد

روز اول تظاهرات نوشتم که کارامریکا وعربستان واسراییل است ومیخواهند اربعین را تحت شعاع قراربدهند دراین نوشتاردلایل را مینویسم  
ـ امریکا وانگلیس ضربات سهمگینی دراین مدت درخلیج فارس خورده اند
ـ وابستگی اتحادیه اروپا به امریکا برملا ومشخص شده که مستعمره امریکا هستند وهیچ کاری نمیتوانند بکنند
ـ عربستان درباتلاق یمن گیروارامکو وسه تیپ ازدست رفته وتاسیسات حیاتی زیرضرب پهبادها قراردارند
ـ نتانیاهوبابرگزاری انتخابات مجدد شکست خورد ونمیتواند دولت تشکیل دهد وزیران مونده است
ـ ترامپ درحال استیضاح وتمامی سیاستهای خارجی ازکره شمالی تا ونزوئلا تا ایران تا چین وروسیه شکست خورده
ـ مرز عراق وسوریه علی رغم تمام بمبارانهای اسراییل بازشده وایران تا مدیترانه مرز وجاده زمینی دارد
ـ راه اندازی ناوگانها برای امنیت خلیج فارس شکست خورده وغربیها درتمامیت نمیتوانند ادامه بدهند
ـ ایران تابه الان پیروز میدان است وقبلا نوشتم که اربعین امسال برای حاکمیت وعراق خیلی مهم است درحقیقت امسال بعد پیروزیها اربعین لشگرکشی ست نه زیارت اینکه بنده این مسایل راقبول ندارم بحث دیگریست
ـ به دلایل فوق امریکا وعربستان واسراییل دنبال بهم زدن اربعین بودند که شکست سنگین خوردند ودولت عراق برشورش ها غلبه کرد ازطرف دیگرامریکا دنبال سرنگونی حاکمیت عراق است که موفق نخواهد شد
رجوی وعضدانلو طبق معمول بوی کباب برگ به مشامشون خورد وبا جاروجنجال خواست ازان استفاده کند درحقیقت حرکت سازمان مجاهدین وشورای انها با بکارگیری تمام امکانات درمیز امریکا وعربستان واسراییل بازی وخط انها را پیش بردند وبا سایبروروابطی که با حزب بعث وسنی های مخالف دارند دراغتشاشات دست دارد ودستش درخونهایی که ریخته شد الوده است باید یاد اوری کنم که اویزان شدن رجوی وعضدانلو به امریکا واسراییل وعربستان وکانادا واسترالیا اسمش سیاست نیست به اینگونه عملکردها میگویند نوکری ومزدوری ودریوزگی سیاسی ومالی چقدر سازمانی باید به پیسی برسد که برای مال ومنال دریوزگی ودست درخون کند تا حسابهایش پرازپول بشود این کارها هیچ دردی ازرجوی وعضدانلو دوا نمی کند زیرا که همین دیروز امریکا کردهای سوریه را که انهمه سلاح داده ومسلح کرده بود به اردوغان فروخت رجوی را هم درعراق صد بار فروخت وخیانت کرد کی میخواهد تجربه کسب کند بخودش برمی گردد