ی10202019

Last updateش, 19 اکتبر 2019 8pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها دوپای خمینی واستراتژی رجوی وعضدانلو

دوپای خمینی واستراتژی رجوی وعضدانلو

اقای رجوی چرا ازهمان روز فردای انقلاب ضد سلطنتی دزدیده شده هیچ صحبتی تا به امروز ازرانت نکردی که روی سکه ولایت بوده وامروز که بحث رانت واختلاس بالا گرفته یاد ان افتادی دراینجا میگوید انقلاب ربوده شده اولا انرا انقلاب نمیداند زیرا خودش درقدرت نیست اگرخودش به قدرت می رسید انوقت انقلابی بود دوم هم اسلامی نمیداند وضد سلطنتی...

----------------------------------------------------------------------------------------

Ali shirzad 03دوپای خمینی واستراتژی رجوی وعضدانلو

رجوی تحلیلی ازخمینی داشت وتمام حرف خیلی ساده وروشن این بود که که خمینی با دوپا راه میرود
یک جنگ : میگفت جنگ یکی ازپاهای خمینی ست که روی ان پا راه میرود وما باید این پا راقطع کنیم ودرپناه همین جنگ است که سرکوب میکند بعد اتش بس میگفت رژیم قطعا سرنگون میشود وزمان سرنگونی هم قطعا کمترازشاه خواهد بود شاه وقتی شلاق رازمین گذاشت 27 ماهه سرنگون شد وقتی خمینی جنگ را کنارگذاشت واتش بس را پذیرفت درکمتراز 27 ماه سرنگون خواهد شد که تابحال سرنگون نشده وهنوز 24 ماه تمام نشده است

دو اتم : وقتی دید جنگ رفت وخمینی سرنگون نشد بحث اتم را وسط کشید وگفت باید اتم رژیم راافشا وزیرفشاربین المللی واداربه عقب نشینی کنیم وپای دوم را قطع کنیم دراین باره انواع کارها را درسطح جهانی انجام داد وقتی بحث مذاکره بود ازشادی درپوستش نمی گنجید ومی گفت اتم تمام وپای دوم رژیم هم قطع شد وامروز وفرداست که سرنگون شود ازانزمان بیش از20 سال میگذرد ولی هنوز رژیم روی دوپای خود راه میرود

دیدم درسایتش نوشته رانتخواری وسرکوب همواره دوروی سکه ولایت بوده این موضوع ازهمان فردای ربودن انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران توسط خمینی بارز شد

اقای رجوی چرا ازهمان روز فردای انقلاب ضد سلطنتی دزدیده شده هیچ صحبتی تا به امروز ازرانت نکردی که روی سکه ولایت بوده وامروز که بحث رانت واختلاس بالا گرفته یاد ان افتادی دراینجا میگوید انقلاب ربوده شده اولا انرا انقلاب نمیداند زیرا خودش درقدرت نیست اگرخودش به قدرت می رسید انوقت انقلابی بود دوم هم اسلامی نمیداند وضد سلطنتی میگوید چون اسلام سیاسی وغبارزدایی شده رجوی وعضدانلو درقدرت نیست پس می بینیم درهردومورد بحث قدرت است اگرمن باشم دیگه نپرس جامعه مثل جامعه امام زمان است اگرنه جامعه شیطان است ملاک ومعیار خودش است وهمه چیزدوررجوی وعضدانلو می چرخد بگذریم ازاینکه درجامعه انقلابی وبدون جنگ واتم ورانت واختلاس رجوی وعضدانلو انقدرما درارامش بودیم که شبها از خواب ارام یک مترمی پریدیم  وهزیان گویی میکردیم فقط می بایست دران اسایشگاهها می بودید تا می فهمیدید ملت زیرفشارروحی وروانی جامعه انقلابی وامام زمانی درخواب چه هزیانها که نمی گفتند وچه داد وفریادها که ادمی  نمی شنید ازاینها که بگذریم پای جنگ که قطع شده پای اتم که سکته کرده چرا این رژیم سرنگون نشده؟ اینهم ازان سوالاتی ست که تعجب ادمی را برمی انگیزاند که داستان چیست ؟ درپایان هم ازقول یکی ازکارگزاران حاکمیت دینی می نویسد این موضوع یکی از وابستگی های استراتژیک نظام است راستی وابستگی استراتژیک مگه پا نیست ایا رجوی وعضدانلو میخواهند با افشای نوشتن حرفهای مهره های حاکمیت پای دیگرکه رانت باشد قطع و حکومت ولایی را سرنگون کنند چی شده که رانت درکنارسرکوب امده است یعنی حاکمیت با رانت وسرکوب زنده است واقعیت اینه که تمامی تحلیلهای رجوی وعضدانلو ودرارودسته صدباره امتحان پس داده ودرهمه موارد مردود ازکاردرامده وصدها پرونده ومدرک مردودی دراستراتژی وسیاست وایدئولوژی درکارنامه خود دارد حقیقت میگوید به این دلیل رانت وسرکوب رادرکنارهم اورده که خودش زیرفشارهمین دومورد است افشا شدن پول وطلا گرفتن ازدشمنان وسرکوب نیروها درداخل که به رسانه ها کشیده شده ونیروها حتی ازادی خریدن پفک نمکی وشکفته نمکی یا پاپ کورن هم محروم هستند برای رد گم کنی ونجات خود این مسایل را علم میکند وگرنه تنها کسی که ازسرکوب ورانت ودزدی واختلاس وزد وبند حاکمیت خبرندارد تیمورلنگ است که اوهم مرده ولی رجوی وعضدانلو بعد چهل سال بیکباره این هفته بیدارشده وفهمیده اند که رانت وسرکوب دوروی سکه ولایت است این حرفها دردی را ازانها دوا نمیکند