رجوی برای اینکه مریم عضدانلو را به نیروهای سازمان بعنوان به اصطلاح مسئول اول سازمان و بعدش هم به عنوان به اصطلاح رئیس جمهور مقاومت تحمیل کند از القابی نظیر مریم پاک رهایی و مریم مهر تابان و سیمرغ رهایی استفاده می کرد. 

سیمرغ  که افسانه ای در کتاب منطق الطیر می باشد و شامل هفت وادی عشق معرفت می باشد و مثالی برای اینکه انسان ها از انواع و اقسام بلا ها و آزمایش ها سر فراز بیرون بیایند و به سر منزل مقصود شان برسند. 

اما  رجوی شیاد همانند همه شعایر مذهبی و ملی و داستان هایی نظیر افسانه سیمرغ سواستفاده کرده و راه اندازی طلاق های اجباری در سازمان را تحت عنوان انقلاب ایدیولوژیکی و بعدش معرفی مریم عضدانلو را به عنوان رئیس جمهور سیمرغ رهایی نام گذاشت و به همین بهانه هفته سیمرغ و جام سیمرغ و مانور سیمرغ رهایی راه اندازی کرده تا بدین وسیله هم سرکوب و خفقان و سانسور را در داخل تشکیلات به اوج برساند و هم زیر پوش آن خیانت ها و جنایاتش را علیه مردم ایران و مردم عراق و نیروهای نگونبخت سازمان تداوم بخشد. 

لذا همه شما ملاحظه می فرمایید که با  سیمرغ رهایی نام نهادن روز معرفی مریم عضدانلو به عنوان رئیس جمهور توسط خودش سرکوب را در تشکیلات استالینی اش به اوج رساند و بعدش این مریم خانم را تحت عنوان موشک استراتژیکی به پاریس پرتاب کرد حالا بگذریم که این موشک استراتژیکی بعد از مدتی کمانه کرده و بر سر نیروهای نگونبخت در اشرف فرود آمد تا به کمک شوهر مفقود الاثر اش سرکوب و خفقان و سانسور وخیانت و جنایاتش را تداوم بخشد و دیدیم که این به اصطلاح سیمرغ رهایی نیروهای نگونبخت سازمان را زیر مهیب ترین بمباران ها در طول تاریخ در بیابان های عراق تنها گذاشت و به پاریس فرار کرد و بعدش هم بسوی امپریالیست جهانی به سرکردگی آمریکا بال و پر گشود و معلوم شد که کوه قاف آقا و خانم رجوی همان کاخ سفید هست که این سیمرغ رهایی کذایی به سوی آن پرواز کرده است تا در ضدیت دولت آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی شریک باشد و اینگونه به خیانت ها و جنایاتش علیه مردم ایران استمرار و تداوم ببخشد.