پ05282020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها رجوی وعضدانلو جداشده ها تروریست نیستند خاری در چشمان شماهستند

رجوی وعضدانلو جداشده ها تروریست نیستند خاری در چشمان شماهستند

علی صفوی مصاحبه کرده وسه نفرازجداشده هارادرالبانی تروریست خطاب کرده است بهتراست هرکسی ازاین حرفها میزند علی صفوی که کردهای عراق راباتانک هدف قرارمیداد وانها را کشتارمیکرد ازاین حرفها نزند علی صفوی خودش شبانه روز با مرکز پرورش تروریسم یعنی وزارت خارجه امریکا رابطه دارد........

----------------------------------------------------------------------------------------

 
Ali shirzad 03رجوی وعضدانلو جداشده ها تروریست نیستند خاری در چشمان شماهستند

چندروز پیش خبری خوندم که یکی ازجداشده هابنام علیرضا نقاش زاده رایکسال پیش بجرم تروریست درکشورالبانی دستگیرکرده اند ولی طرف مقابل درکشورهای اروپا زندگی میکند ما نفهمیدیم چطورتروریست دستگیرشده ای ست که اوراازاد کرده واو دراروپا زندگی وکشورمربوطه هیچ حرفی ندارد چرا پلیس البانی زمان دستگیری انرا اعلام نکرده وبعد ازیکسال مطرح میکند چرا عکس ومدارک ارائه نمیکند سازمان مجاهدین مدعی ست به بهانه مادربه البانی میرفته درصورتی که مادراو سالهاست ازتشکیلات رجوی جدا شده این تناقضات رارجوی وعضدانلو چگونه جواب میدهند بماند که اتهامی را می بندند وکاری هم با بعد ان ندارند وسوال بعدی این است که چرا علیرضا نقاش زاده هیچ موضعی درباره این اتهام وارده نمی گیرد نکند درهماهنگی وهمراهی وسناریو سازی چنین حرکاتی انجام میشود اگرسناریو با هماهنگی اقای نقاش زاده نیست قائدتا باید موضع میگرفت وحرفی میزد ودربرابراتهام ازخودش دفاع میکرد ولی چنین چیزهایی دیده نمیشود واین تئوری را تقویت میکند که این اتهامات بازی وساخته خود انهاست
خوندم که علی صفوی مصاحبه کرده وسه نفرازجداشده هارادرالبانی تروریست خطاب کرده است بهتراست هرکسی ازاین حرفها میزند علی صفوی که کردهای عراق راباتانک هدف قرارمیداد وانها را کشتارمیکرد ازاین حرفها نزند علی صفوی خودش شبانه روز با مرکز پرورش تروریسم یعنی وزارت خارجه امریکا رابطه دارد وبرعلیه ملت ایران توطئه میکند ازاین حرفها نزند سازمان مجاهدین خودش کلی مستشاران امریکایی رادرایران کشته است   قبلا برای انها سرود سرکوچه کمینه را درست میکرد امروز خودش به خدمت رهبران وحامیان ویاران تروریسم درامده است شرایط تعیین تکلیف میکند که رجوی وعضدانلو چه نوع رقصی را دربرابرجهانخواران وادمخواران امریکایی وصهیونیستهای فاشیسم وعربهای ضد بشرانجام بدهد نه حق وحقیقت ومنافع ملتها  ، رقصها برای پول برعلیه دیگران است تابیاید وبگوید جداشده ها تروریست هستند خیر انها تروریست نیستند بلکه هرکدام صدها تف شبانه روزبرسروصورت شمایان می اندازند به همین دلیل هم اینقدرضدیت با انها داری ولی بدان ازتله جداشده ها نجات پیدا نخواهی کرد