ش02222020

Last updateپ, 20 فوریه 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها دخیل بستن رجوی به توک توک وکانونهای شورشی عراق

دخیل بستن رجوی به توک توک وکانونهای شورشی عراق

درسایت مجاهد نوشتاری دارد بنام کانونهای شورشی عراق که دران به مواردی ازعراق اشاره دارد ومیگوید که چگونه ابو توک توکها وشورشیان برعلیه خامنه ای ورژیم ایران اقدام میکنند خوندنش برای خنده خالی ازلطف نیست  ( توک توک همان سه چرخه هایی ست که درپاکستان وبنگلادش وسریلانکا با انها مسافرویا بارکشی میکنند که درعراق هم مردم.....

----------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد،

Ali shirzad 03دخیل بستن رجوی به توک توک وکانونهای شورشی عراق

درسایت مجاهد نوشتاری دارد بنام کانونهای شورشی عراق که دران به مواردی ازعراق اشاره دارد ومیگوید که چگونه ابو توک توکها وشورشیان برعلیه خامنه ای ورژیم ایران اقدام میکنند خوندنش برای خنده خالی ازلطف نیست  ( توک توک همان سه چرخه هایی ست که درپاکستان وبنگلادش وسریلانکا با انها مسافرویا بارکشی میکنند که درعراق هم مردم همین کارها را میکنند وامورات خود را میگذرانند که قبلا نبود وما ندیده بودیم اسم راننده طبق زبان وفرهنگ عراقیها را هم ابو توک توک میگویند ) طوری از این ابو توک توکها وکانونهای شورشی صحبت میکند اگرکسی نشناسد ویا با تبلیغات انها اشنا نباشد فکرمیکند توک توک همان جبرئیل وابو توک توک هم خود خداست که سواربرجبرئیل درمیدان تحریروپل جمهوری وکراده پیاده شده وکانونهای شورشی هم حضرت عظما سید طالوت است امده اند با فلاخن جالوت را بزمین بزنند ببینیم این ابو توک توکها کی هستند ونقش انها چیست اگر کلیپهایی که ازخیابونهای عراق درصفحات اجتماعی منتشرشده را نگاه کرده باشید ابو توک توکها همانهایی هستند که به صف می ایند ودرحین عبوربا توک توک خود خانم مزدورعربستان به اسم پول بنزین به انها پول عربستان را میدهد یعنی اینکه رجوی ازمزدوران ونوکران عربستان حمایت میکند وبه انها شاخ وبرگ میدهد ازنظربنده حرکتهایی که درعراق شروع شده کارامریکا واسراییل وعربستان وامارات است واین حرکتها اگرادامه پیدا کند وبه درگیری کشیده شود عراق را نابود وازهستی ساقط خواهد کرد جنگ داخلی را شعله وروکشتارغیرقابل تصوری انجام وعراق را ویران ومیلیونها اواره برجا ودرنهایت عراق را تجزیه خواهد کرد که هرگز بنفع مردم عراق نیست که وارد این بازیها بشوند وبنده شب وروز دعا میکنم به این نقطه نرسد چون اثاروعواقب ان برایم کاملا مشخص است  جنگهای داخلی عراق اینباردرخود عراق خلاصه نخواهد شد بلکه به منطقه سرایت وویرانی های گسترده منطقه را دهه ها به عقب خواهد برد وهدف امریکا وشرکا هم همین است ونقش رجوی وعضدانلو دراین بازی مثل همان پولهای کثیف توزیع شده است ونه بیشتر، هیچ هدفی غیرازاقتصادی برای امریکا دراین بازی متصورنیست انهم فروش سلاح ودزدیدن نفت وسرمایه های عراق عینا سوریه ولیبی وافغانستان یعنی باید بگوییم رجوی وعضدانلو برای سهامداران کارخانه های سلاح وشرکتهای نفتی غربی کارمی کنند وجایگاهشون چیزی بالاتراز سربازان سودانی وچاد وبورکینا فاسو نیست رجوی وعضدانلو سازمان مجاهدین را به ارتش خصوصی صادرکنندگان سلاح تبدیل کرده اند وانها غیراز انتشارتخم کشتارکاردیگری انجام نمیدهند عضدانلو که این همه دم از زنان وکودکان میزند باید بداند که قربانیان چنین حرکاتی قبل ازهرچیزی زنان وکودکان هستند دراینجا میشود فهمید که حرفهای اودرباره زنان وکودکان چقدرجنایتکارانه وعوامفریبی وشیادانه است رجوی وعضدانلو قبلا به عباس وحسین زینب دخیل می بستند ودربرابرانها مثل اخوند کافی عوعو میکردند امروزه ترقی کرده گردن خود را با زنجیربه توک توک بسته ودربرابرابو توک توک عوعو میکنند باید گفت اگرازدخیل بستنهای قبلی که برای تو ارزش ایدئولوژیک ومردم فریبی وشیادی داشت توک توک وابو توک توک براتون حکم طناب داردارد زیرا که ازاین حرکات فقط منافع سهامداران سلاح تامین میشود وبرای شمایان چیزی جزننگ وروسیاهی ونکبتی وجنایتکاری ارمغان دیگری ندارد اگرنظربنده را خواسته باشید ازاین بازی ها دست بردارید وبیشترازاین دستان خود را به خون بی گناهان الوده نکنید خون کودکان وزنان روزی خواهد جوشید همانطورکه درسوریه جوشید وبرای شما جز ننگ وعارچیزی رابه ارمغان نیاورد صادقانه ودلسوزانه ومشفقانه میگویم پای خود را از بازی های امپریالیستی بیرون بکشید اینده بد وتیره وتاری درانتظارتان است حرفهای بنده را بعنوان کسی که بیش از35سال عمرش رابا شما صرف کرده بپذیرید دیگرخود دانید وعملکردهای ننگین وضد ایران وایرانی تون خیلی ها دراین سالیان بشما هشدارداده اند ودرشما گوش شنوایی ندیدند یکبارهم که شده درباره حرف  سایرین تعمق کنید وبیشترازاین دستان خود را به خونها الوده نکنید که مثل سایرین مورد لعن ونفرین ملتها وتاریخ قرارخواهید گرفت ودراین بازی هم  چیزی غیرازننگ نصیب شما نخواهد شد