پ04022020

Last updateچ, 01 آوریل 2020 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها بازی مریم عضدانلو با استخونهای پوسیده مسعودرجوی

بازی مریم عضدانلو با استخونهای پوسیده مسعودرجوی

دیشب درسایت مجاهد نوشته بود پیام شماره 15 مسعود رجوی وقتی خوندم ازعمل ابلهانه وناشیانه خانمهای شورای رهبری وعضدانلو شاخ دراوردم چون درپیام یک خط ازفرهنگ وادبیات رجوی دران دیده نمیشود وتماما توسط یک فرد بیسواد وبدون ادبیات نوشته شده که هیچ سعی نکرده حداقل ازفرهنگ وادبیات رجوی دربعضی ازسطورویا کلمات......

 

------------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد،

Ali shirzad 03بازی مریم عضدانلو با استخونهای پوسیده مسعودرجوی

سوال این است چرا درچنین شرایطی عضدانلو دست به جعل پیام زده است وسمت وسوی شرایط بکدام سمت است ؟
 ـ بولتون رفته ومهره سوخته وغیرقابل استفاده برای انهاست
ـ جولیانی با داستان اوکراین گیت ابروباخته وزیرتیغ کنگره واستیضاح ترامپ است وفسادهای اخلاقی ومالی اوبرملا شده ودرامریکا حامیان اصلی راازدست داده   

بازی مریم عضدانلو با استخونهای پوسیده مسعودرجوی

دیشب درسایت مجاهد نوشته بود پیام شماره 15 مسعود رجوی وقتی خوندم ازعمل ابلهانه وناشیانه خانمهای شورای رهبری وعضدانلو شاخ دراوردم چون درپیام یک خط ازفرهنگ وادبیات رجوی دران دیده نمیشود وتماما توسط یک فرد بیسواد وبدون ادبیات نوشته شده که هیچ سعی نکرده حداقل ازفرهنگ وادبیات رجوی دربعضی ازسطورویا کلمات استفاده کند که بیانگرچند موضوع است 

ـ این پیام برای همیشه وخیلی واضح وروشن ثابت کرد که رجوی دیگردرقید حیات نیست وتمامی ابهامات وشک وشبهه مرا تا این لحظه ازبین برد مگراینکه عکس ان ثابت بشود یعنی رجوی خودش بیاید ورسما انهم درتلویزیون مثل دوران صدام صحبت بکند  
ـ افلاس ودرماندگی سازمان مجاهدین وشورای مقاومت رجوی را میرساند که ازروی نیاز مجبورشده اند اینطورناشیانه وبه دروغ پیامی راازاو منتشر کنند
ـ چند هفته است که عراق ولبنان صحنه اعتراضات است واینکه پیام رجوی بعد هفته ها انهم درباره عراق ولبنان منتشرشده وایران را عامل فتنه منطقه شمرده وعامل اصلی یعنی قانون اساسی قومی وقبیله گی که امریکا وانگلیس وفرانسه عامل ان هستند رانادیده میگیرد نشان ازتحلیلهای غلط وفهم نکردن شرایط سیاسی ست که میخواهند با این پیام عمل خود رامشروع جلوه بدهند
ـ بیانگرمسله داری نیروهای تشکیلاتی درباره خط وخطوط استراتژیک منطقه بخصوص عراق ولبنان است که چون خودشون نتوانسته اند جواب ونیروها را قانع کنند دست به اینکارزده اند تا نیروها را کمی ساکت وازمسئله داری نجات بدهند
ـ سراسیمگی ودست پاچگی انها درنوشتن چنین پیام ابتدایی وخنده اوردرباره عراق ولبنان نشان ازشکست انها دارد بنده که نوشتم سو استفاده از خواسته بحق مردم وکشاندن این کشورها به اشوب شکست خواهد خورد که امروز درخبرها از حملات نیروهای امنیتی وارتش بعد از شناسایی عوامل فتنه به انها ودستگیری ها خبرمیدهد که حاکی از اقدام دولت عراق ونیروهای نظامی وانتظامی وشکست دادن انهاست وقطعا این توطئه را ازبین خواهند برد بهمین دلیل عضدانلو میخواهد اززیربارشکست دربرود وانرا با این پیام گردن رجوی بی اندازد واینطورالقا کند که بدستوروبراساس خط رهبر عمل وموضع گرفتیم
ـ بیانگرسقوط اخلاقی وفرهنگی وسیاسی وشخصیتی عضدانلوست که ازاستخونهای پوسیده رجوی هم سو استفاده میکند
ـ مشخص میشود که چرا عضدانلو مرگ رجوی را رسما اعلام نمیکند دقیقا بخاطرهمین سو استفاده ونیاز اوبه پنهان کاری ست تا هروقت نیاز داشت سواربراستخونها وخاک قبر رجوی بشود مثل همین پیام شماره 15 دیروز  

اما سوال این است چرا درچنین شرایطی عضدانلو دست به جعل پیام زده است وسمت وسوی شرایط بکدام سمت است ؟
 ـ بولتون رفته ومهره سوخته وغیرقابل استفاده برای انهاست
ـ جولیانی با داستان اوکراین گیت ابروباخته وزیرتیغ کنگره واستیضاح ترامپ است وفسادهای اخلاقی ومالی اوبرملا شده ودرامریکا حامیان اصلی راازدست داده  
ـ امریکا قادربه انجام کاری نیست ومنطقه راازدست داده است
ـ عربستان وامارات که اوضاع انها دیگرقابل طرح وبیان نیست
ـ نتانیاهو بازی را باخته وباید گفت جای اوزندان وازصحنه سیاسی رفتنی ست ودولتش گرفتارونمیتوانند دولت تشکیل بدهند وبا انواع مشکلات روبرو هستند 
ـ اسد درجریان حمله ترکیه پیروز شد ورهبران خائن کردها ابروباخته وبازی وفتنه کردی ازبین رفت 
ـ ازهمه مهمتراین که دولت فرانسه گفت مجاهدین را ازفرانسه اخراج خواهم کرد که دراینباره چندروز پیش نوشته وتوضیح داده ام
تمامی این مسایل ومشکلات دیگرکه نیازبه اشاره ندارد ونارضایتی های داخلی عضدانلو وزنان شورای رهبری ومردان تصمیم گیررا وادارکرده که عضدانلو ازاستخونهای پوسیده رجوی هم نگذرد واز ان سو استفاده کند باید به او گفت سنگ قبررجوی اگروجود داشته باشد چون درعربستان سنگی نمی گذارند ولی اگرداشته باشد برای عضدانلو حکم قالیچه سلیمان نیست ونمیتواند سواربر سنگ قبر جولان بدهد وپروازکند