س05262020

Last updateد, 25 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها عزا عزاست امروز مریم عضدانلو صاحب عزاست امروز

عزا عزاست امروز مریم عضدانلو صاحب عزاست امروز

ازبس داستان پیچیده وبغرنج است عقلم بجایی نرسید فکرکنم مجبوره نامه برای شورای نگهبان وخامنه ای بنویسه تا انها تجارب سه سره گی را به رجوی بدهند واورا راهنمایی کنند رجوی ازسه سره گی حاکمیت خیلی خوشش میامد امروز خودش گرفتار ان شده البته میبدی هنوز ماده هایش را به بیرون ارائه نداده تا ببینیم چند ماده دارد ایا مثل عضدانلو......

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Ali shirzad 03عزا عزاست امروز مریم عضدانلو صاحب عزاست امروز

رجوی ، عضدانلو رادرسال72 رییس جمهوردوران انتقال شورای ملی مقاومت کرد وبعنوان موشک استراتژیک به اروپا اعزام کرد تا با بورژوازی بجنگد واین تهدید درونی را ازبین برده ودرایدئولوژی انقلابی که نامش انقلاب مریم است حل کند ولی ما نفهمیدیم چی شد خودش دربورژوازی طوری حل شد که کارش به مزدوری ونوکری رسید ، ادمی را یاد استخوان ران مرغ میاندازد که دراسید انداخته شده وکلا دراسید حل شده باشد.

خانم رییس جمهوربجای ازبین بردن تهدید درونی برعکس حرف رجوی سرازناکجا اباد دراورد خانم رییس مثل بابا بزرگش مظفرالدین شاه هفتاد سال است که درحسرت ریاست شب وروز را نمیشناسد فرقش دراین است که مظفر بلاخره به ارزویش رسید وازحسرت درامد ولی فکرکنم خانم عضدانلو درحسرت ریاست دق مرگ بشود امروز کلیپی را دیدم که شهرام همایون رونمایی کرد که ازمیبدی سوال کرد ومیبدی هم گفت که اورابعنوان رییس جمهورانتخاب کرده اند با این تفاصیل اپوزیسیون دارای دورییس است یعنی ریاست جمهوری دوسره شد اینطورکه پیش میرود ریاست سه سره هم بشود بگذریم ازاینکه سه سره هست ویکی از قبیله قاجاریه مریم قجر خودش را قبل از میبدی رییس معرفی کرد هرچی فکرمیکنم رجوی وعضدانلو سه سره گی را چطورمیخواهند حل کنند.

ازبس داستان پیچیده وبغرنج است عقلم بجایی نرسید فکرکنم مجبوره نامه برای شورای نگهبان وخامنه ای بنویسه تا انها تجارب سه سره گی را به رجوی بدهند واورا راهنمایی کنند رجوی ازسه سره گی حاکمیت خیلی خوشش میامد امروز خودش گرفتار ان شده البته میبدی هنوز ماده هایش را به بیرون ارائه نداده تا ببینیم چند ماده دارد ایا مثل عضدانلو ده ماده است وده فرمان ارائه میدهد یا اینکه تعغیراتی درتعداد ماده ها بوجود میاورد میبدی پرچم را عوض ویک پرچم دیگربنام ابان ازاستینش بیرون اورد ویک گام کیفی وبلند ازعضدانلو جلو افتاد وازاو سبقت گرفت پیشنهادم به عضدانلو این است بنشینند واختلافات را حل کنند پیشنهاد بنده به انها سیستم مثل سیستم انقلابی افغانستان است یکی بشود اشرف غنی ویکی هم عبدالله عبدالله .

ایا امریکا چنین تصمیمی دارد که بعد ازسرنگونی حاکمیت دینی ریاست را بین اندو تقسیم کند ویا اینکه قصد دارد با این کارش عذ ر عضدانلو را بخواهد که دراین صورت اوضاع خراب وبرای عضدانلو عزا عزاست امروز، بگذریم ازاینکه خیانت درذات امریکاست وبه انها خیانت خواهد کرد عضدانلو که دستورمیداد نیروها دراشرف برای بوش وخانم رایس نمازجماعت وشفاعت بخونند تا انها به ریاست برسند بنظرمی اید امروز باید به نیروها بگوید برای خودش نمازجماعت وشفاعت بخوانند تا شاید دوسردیگرزود بمیرند واو تنها رییس جمهورباقی بماند ازفردا دعواها وزدو خوردهای سیاسی شروع میشود دعوا را به اقای میبدی وخانم رجوی تبریک میگویم مبارک است