همانطور که در تبلیغات دروغین فرقه تروریستی رجوی مشاهده می کنید همچنان بقول معروف در روی یک پاشنه می چرخد و همچنان خود را تنها آلترناتیو می دانند و همچنان روی استراتژی ترور و خشونت تحت عنوان مبارزه مسلحانه پا فشاری و اصرار می ورزند و همچنان تحت عنوان مقاومت به دروغ مدعی آزادی خواهی و مدافع حقوق بشر و خواهان بر قراری عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی مانند حقوق زنان و جوانان و آزادی بیان و غیره هستند. و همچنین پیوسته شعار دروغین سرنگونی می دهد و وعده های تکراری سرنگونی نشخوار می کند حالا یک زمان که تحت حمایت همه جانبه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود می خواست سرنگونی را با ارتش به اصطلاح آزادی بخش خود محقق کند و حالا هم که دیگه از آن ارتش به اصطلاح آزادی بخشش چیزی باقی نمانده می خواهد با کانون های دروغین شورشی این کار را انجام دهد. 

اما  واقعیت اینست که نه تنها همه این شعر و شعار پوچ و تو خالی است و همه این ادعا ها دروغین هست بلکه این خود سازمان تروریستی و فرقه گرای رجوی هست که هیچ آینده روشنی ندارد و در یک بن بست استراتژیکی برگشت ناپذیر و لاعلاجی گیر کرده است و نه راه برون رفت و نه راه برگشت دارد و الان هم در باتلاق کمپ کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه بد جوری گیر کرده است و با مشکل اساسی موج روزافزون ریزش نیرویی مواجه هست که بخاطر همین بن بست استراتژیکی گریبان گیرش شده که نه تنها راه برون رفتی برای سراان فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی متصور نیست بلکه آینده تیره و تاری برای سازمان رقم زده و این تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده هست. 

بله  دوستان گرامی سازمان و بطور خاص رهبری نا صالح اش بخاطر خیانت و  جنایات بیشمارش علیه مردم ایران و به سبب عدم استقلال سیاسی و همسویی کامل با آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر عربستان سعودی و اسرائیل آینده اش را تیره و تار کرده و بی آینده گشته است و حال که این سیاست ضد مردمی اربابانش به شکست انجامیده است این سازمان که استراتژی اش روی همین سیاست های ضد ایرانی سوار کرده بود به بن بست کامل استراتژیکی رسیده است.