ج01242020

Last updateج, 24 ژانویه 2020 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی!

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی!

با  انجام یک معامله چطورید؟! مثلا اینکه به 2400 خانواده اجازه دهید که بدون انجام هیچ تظاهرات و برگزاری میتینگی دردهکده ی مانز آلبانی حضور یافته وبا حضور خبرنگاران معتبر وحقوق دانان بدون مرز، با بچه های خود به گفتگو بنشینند. اگر با این پیشنهاد موافقت کنید، عمو صابرتان زمین وزمان را بهم خواهد ریخت تا برای......

-------------------------------------------------------------------------------------

maryam masud teroristتوقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی!

پیام شماره ۱۷ مسعود رجوی با عنوان ” شورش ادامه دارد – تنها جواب شیخ، آتش آتش شعله برکش “در12صفحه که اغلب نقل وقول های متناقض ازاین وآن است وچاشنیهایی ازدروغ های بزرگ که تخصص اش دراین مورد میباشد، منتشر شد که درقسمت های کوچکی ازآن آمده است :

” مردم ایران از خمینی و خامنه‌ای و دم و دنبالچه‌ها نپذیرفتند و نمی‌پذیرند که مجاهدین و کانون‌های شورشی مزدبگیر آمریکا باشند. وانگهی آمریکا در خط سرنگونی نیست که برای آن به ما پول بدهد. ۶۰۰میلیون دلار داراییها و اموالمان در اشرف و لیبرتی را که حاصل هزاران هزار ساعت کار مجاهدین طی ۳۰سال بود به حکومت دست‌نشانده عراق خیرات کرد. اطلاعیه‌های رسمی کمیساریای عالی پناهندگان ملل ‌متحد هم موجود است که از مجاهدین به‌خاطر این‌که همه هزینه‌های انتقال به آلبانی را خودشان دادند چند بار قدردانی کرده است “.

چه کسی درمزار یا سوراخ موشی تان این خبر را بشما رسانده است مسعود؟!

تمامی نوشته ها وعملکرد سازمان استحاله شده ی مجاهدین خلق ،  بخصوص بعد از سقوط صدام وهم پیاله شدن با آمریکاوعربستان ، جایی برای ارائه ی سند بیشتر درمورد مزدوری شما بنفع امریکا و دنبالچه هایش باقی نمیگذارد.

مگر حمایت خستگی ناپذیر از اقدام بغایت ضدبشری آمریکا درمورد تروریزم عریان اقتصادی که برعلیه ملت ایران انجام داده ، که به کار اصلی تبلیغی- ترویجی شما تبدیل شده ، چیزی جز مزدوری نام دارد ویا این کارها را بخاطر جلب رضایت خدا انجام میدهید؟!

حتی در زمان اوباما که بازرنگی خاص سر میبرید، مگر محمد البرادعی بعنوان رئیس وقت آژانس بین المللی نگفت که موضوعات هسته ای بهانه است و هدف اصلی آمریکا ازاین دودوزه بازی ها، سرنگونی حکومت ایران است .

حالا که آمریکا دولتی رک گوتر دارد، این مسئله را در شکل عریانتر مطرح کرده ومیگوید با فشارهای وارده ی حداکثری، مردم ایران را بزانو در خواهد آمد تا مثلا ازحکومت خود بکاهند که درمقابل آمریکا تسلیم محض شود که دستآوردهایی مانند برسمیت شناختن اسرائیل و … را هم دارد که این کار حکم خودکشی برای جمهوری اسلامی رادارد وتحقق اش ناممکن!

البته آمریکا هنوز سندرم عراق را دارد وجرات حمله ی تمام عیار نظامی به ایران- با این جمعیت زیاد، سلسله جبال های مرتفع وخود اتکایی نسبی نظامی- را ندارد وبجای آن درتلاش تجزیه ی ایران وایجاد اسرائیل بزرگ است که البته کاری فاجعه آمیز وبا نتایج خطرناک غیر قابل پیش بینی خواهد بود!

دراین میان، کدام استان و ولایت بشما داده خواهد شد آقا مسعود؟!

به دارائی های شما که میرسیم، روشن است که شما محل درآمدی نداشتید که بتوانید اینهمه ثروت تهیه کنید. تمامی دارائی های شما ازمحل حاتم بخشی های صدام تامین میشد که  با رفتن او، بزودی عربستان جایگزین سخاوتمند او شد ودولت جدید عراق هم این اموال نامشروع وعمدتا متعلق به مردم عراق را بشما پس نداد.

ضمنا، خانواده های ذیربط ، درمورد این مسئله بشما پیشنهاد کرده بودند که هیئتی از خانواده ها ووکلای مبرز وشریف دردادگاه عراق حضور یافته واگر توانستند حقی را برای اعضای مجاهدین- نه شخص شما- اثبات کنند ، این اموال دراختیار مرجعی ذیصلاح قرار گیرد تا درموقعی که اعضای نگون بخت سازمان که هیچ مالکیتی بر چیزی ندارند ، بعد از رفع مشکلات مربوطه وبازگشتن به زندگی آزادانه ، به آنها برگردانده شود واینطور نباشد که رجوی بتواند اینهمه اموال را بالا بکشد!

شما آقا یا خانم رجوی ، اگر درد اعضای سازمان راداشتید، چرا باین پیشنهاد خانواده ها گردن نگذاشتید؟!

ضمنا، شما خود با کمک آمریکا باعث خلع ید ازکمیساریای پناهندگان شدید تا اعضای نگون بخت را تحت سیطره ی اقتصادی خود داشته باشید تا کماکان برده ی شما باقی بمانند!

شما با این کار، مانع برگشتن اعضای خود به ماهیت اصلی انسانی شان شده وظلم غیرقابل توصیفی درحق آنها روا داشتید!

همچنین :

” لعنت بر دروغگو و هرآنکس که مدعیست ۳۴مجاهد مرتبط با عربستان و اسراییل و انگلیس را دستگیر کرده است. یا عجبا، مگر این مجاهدین تمام نشده بودند؟! حالا چه تعداد دوباره پیدا شدند که یک قلم ۳۴نفر از آنها در ارتباط با عربستان و اسراییل و انگلیس بودند “؟!

ازیک طرف درست است که مجاهدینی که خط مشی وافکار بنیانگذاران خود را داشتند ، تمام شده اند.

باند رجوی اما که جای آنها را گرفته ودردشمنی تمام با بنیانگذاران متوفی خود عمل میکند و به دنبالچه ی امپریالیزم وارتجاع جهانی تبدیل شده ، مانند دیگر باند های مافیایی ، همواره میتواند چند دوجین ازافرادی که تخریب و … را بلد باشند ، داشته باشد واین برای یک سازمان سابقا سیاسی ، درحد مرگ است و افتخاری ندارد!

همینطور :

” ریختن حاصل خونها و مقاومت تاریخی ۴۰ساله به حساب شاه نه فقط ضدتاریخی و ارتجاعی بلکه آب در هاون کوبیدن است “.

ازاین بابت دلواپس نباشید . هردو مرتجعید و وطن فروش واز طرف ارباب بزرگ ، سرمایه گذاری های زیادی بر روی شما انجام نخواهد شد و حسادت بیهوده نکرده واعصابتان را بیش ازاین خراب نکنید!

وایضا :

” به رژیم و هرکس که در جبهه رژیم و هم‌سو با رژیم مدعی پایگاه مجاهدین و مقاومت ایران در داخل کشور است می‌گوییم اگر نمی‌بینید، هم‌چنانکه رئیس‌جمهور برگزیده این مقاومت از سال‌ها پیش گفته است، برای ما هم یک راهپیمایی در خیابانهای تهران تأمین کنید “.

با  انجام یک معامله چطورید؟!

مثلا اینکه به 2400 خانواده اجازه دهید که بدون انجام هیچ تظاهرات و برگزاری میتینگی دردهکده ی مانز آلبانی حضور یافته وبا حضور خبرنگاران معتبر وحقوق دانان بدون مرز، با بچه های خود به گفتگو بنشینند.

اگر با این پیشنهاد موافقت کنید، عمو صابرتان زمین وزمان را بهم خواهد ریخت تا برای شما میتینگی در تبریز فراهم کند تا نتیجه اش را ببینید!

منتظر جوابتان میمانم!