ج01242020

Last updateج, 24 ژانویه 2020 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها بشتابید موقع تقسیم غنایم است

بشتابید موقع تقسیم غنایم است

الان زمان تقسیم غنایم است مال ومنال که نیست پس غنایم کشته ها هستند که باید تقسیم شود رضا پهلوی ورجوی وتجزیه طلبان وکمونیستهای اویزان به امپریالیسم هرکدام حرفی میزنند وهرکس کشته ها را بخودش مربوط میکند وسعی دارند هرچه میتوانند به امارکشته ها پروبال بدهند وانرا چند ده برابرکنند ترامپ میگوید هزاران هزار برایان خوک.....

-------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد،

Ali shirzad 03بشتابید موقع تقسیم غنایم است

قدیما وقتی جنگ میشد بعد کشتاروغارت واتش زدن و ویرانی ، موقع تقسیم غنایم میرسید ورسم هم براین بود قبل ازجنگ قبایل برای هم کرکری میخوندند یکی میگفت قبیله من درفلان جنگ به 200زن تجاوزکرد وقبیله شما به 198 زن ومردانتون بی عرضه بودند والی اخرکه بیشتردرقبایل عقب مونده ووحشی عربستان زیاد رواج داشت ازسال 96 اگردنبال کرده باشید باصطلاح اپوزیسیون بمدت دوسال درحال کرکری خوندن برای هم بودند رجوی وعضدانلو میگفتند کانونهای شورشی ما فلان کردن وبهمان ورضا پهلوی هم میگفت درخیابون 50 نفرگفتند رضا شاه روحت شاد وبرای هم کرکری میخوندند وبهم فخرمیفروختند ما نفهمیدیم روحت شاد چه ربطی به رضا پهلوی داشت مگه گفتند رضا پهلوی بیا ورهبری ایران را بدست بگیرخیر هرکسی درطول روز ممکن است دهها باربگوید فلان کس ادم خیروخوبی بود روحش شاد اینکه رضا پهلوی این حرف معمولی را خواستن رهبری خودش میداند بحث دیگری ست.

رجوی هم که دیگرنگو جهان هستی را کانونهای شورشی نگه داشتند قدیما میگفتند زمین روی شاخ گاو قراردارد هروقت این شاخش خسته میشود زمین را روی شاخ دیگرش پرتاب میکند ودراین زمان زلزله رخ میدهد حالا جهان هم روی شاخ کانونهای شورشی است وزمین را ازشاخ به شاخ دیگری پرتاب کردند بیشترپرتاب کردند که باعث زلزله درالبانی واشرف سه شد ازاینها که بگذریم جنگ درایران بعد غارت وکشتارواتش زدن مثل قبیله های وحشی عربی بپایان رسید والان زمان تقسیم غنایم است مال ومنال که نیست پس غنایم کشته ها هستند که باید تقسیم شود رضا پهلوی ورجوی وتجزیه طلبان وکمونیستهای اویزان به امپریالیسم هرکدام حرفی میزنند وهرکس کشته ها را بخودش مربوط میکند وسعی دارند هرچه میتوانند به امارکشته ها پروبال بدهند وانرا چند ده برابرکنند.

ترامپ میگوید هزاران هزار برایان خوک میگوید هزار رجوی وعضدانلو از200شروع ودرنهایت با اقای خوک روی هزارنفربه تفاهم رسیدند الان دنبال این هستند که هرکدام امارکشته ها را زیاد کنند که درتقسیم کشته ها که همان غنایم جنگی انهاست سهم بیشتری نصیبشون بشود و کرکری خوندن برای این است که درتقسیم غنایم وقلومبا کردن جنازه کشته ها تعداد بیشتری گیرانها بی افتد مثلا ازهزار500 برای رضا پهلوی 300برای رجوی وعضدانلو 50 برای حزب کمونیست کارگری اویزان ازبیضه پمپئو 100 سهم حسن شریعتمداری وشورای گذار 150 برای تجزیه طلبان کردی که 300سال است به قوم خود وسرزمین مادریشون درحال خیانت هستند و170نفرهم برای خیانتکاران ومزدوران عربستان الاهوازیه وتظامن.

واقعا جای شرم وحیا دارد که هیچ کدام ذره ای ندارند رضا پهلوی راست یا دروغ ان خبرندارم زنگی به پدریکی ازکشته شده ها زده یک هفته است که شبکه های اجتماعی را مختل کرده اند ورجوی وعضدانلو هم با گزارشهای کانونهای شورشی ودرست کردن لیست وعکس ومراسم گرفتن وهمه را بخود نسبت دادن هستند ولی بایدگفت ایا شرافتی درشمایان وجود دارد ایا غیرت انسانی دارید ایا درد مردم وخانواده کشته شدگان وزندانی ها را درک میکنید انها انسان بودند که با تحریک شمایان کشته شدند بگذریم ازاینکه قیام مردم را به مسلخ بردید زیرا اگر میگذاشتید قیام مسالمت امیزادامه پیدا میکرد غنیمتی به شمایان نمی رسید ولی بدانید با اینکارها هیچ خیری به شمایان نمی رسد یکی ازپلیدترین ویژگی این است که سواربرکشته فرزندان دیگران بشوی وفرزندان خود رادرارامش واشرافیت نگه داری وبروی درقمارخانه های لاس وگاس جورج سوروس قماربازی کنی وبعد سواربرکشتها بشوی ای تف براین اعتقاد وای تف بر فرهنگ شاه ورجوی وعضدانلو تجزیه ونوکرعربستان و…..

ای مردم ایران بدانید به این دلیل قیام رابه اشوب میکشند تا سواربرکشته هابشوند زیرا درارامش وقیام سراسری مرگ انها رقم میخورد وانها برای جلو گیری ازمرگ ونابودی خودشون فرزندان شما را با تحریک به مسلخ می فرستند چقدراین حرکات خائنانه وضد بشری وضد مردمی وضد ایرانی ست فریب انها را نخورید شما درگیرمشکلات زندگی هستید وانها دنبال تقسیم کشته های فرزندان شما بعنوان غنایم جنگی هستند