ج05292020

Last updateج, 29 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مزدوران رجوی به نامدارترین رمان نویس ایران هم تاختند!

مزدوران رجوی به نامدارترین رمان نویس ایران هم تاختند!

بنظر میرسد که مجاهدین خلق ، هیچ جنبه ای ندارند و هرچیزی را که جهت گیری دردفاع ازمنافع ملی کشور وتمجید ازانسانیت دارد، بر نمیتابند وبه هرشخص ولو درحد قد وقامت استاد محمود دولت آبادی که به مسائل انسانی ارج میگذارد، لعن ونفرین میفرستند وجاهل تر ازآنند که بدانند حمله ی نابجا به چنین شخصیت های نامی ، ضربه ی بزرگ..........

 

----------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم ژانویه 2020

Mahmoud Dowlatabadi 01مزدوران رجوی به نامدارترین رمان نویس ایران هم تاختند!

در سوک سردار سلیمان قاسمی که براثر یک تروریزم جنایتکارانه وآشکار دولت ضد تروریست؟؟!! آمریکا بشهادت رسید، دلنوشته ی آقای محمود دولت آبادی بعنوان بزرگترین رمان نویس ایران که ازجمله مولف کتاب چند جلدی ” کلیدر” که بهترین وحجیم ترین رمان ایرانی بشمار آمده وبزبان های مختلف ترجمه شده ومایه ی مباهات هر ایرانی است، سبب خشم غیر قابل تصور باند رجوی قرار گرفته ، چنین است :

” از لحظه‌ای که خبر فاجعه ترور سردار قاسم سلیمانی را شنیدم، مفهوم این عبارات بالا ذهنم را رها نمی‌کند: چه سازم به خاری که در دل نشیند؟ و ازخود می پرسم آیا این است سرنوشت همه فرزندان شایسته این آب و خاک، با هر اندیشه و هرگرایشی؟ انهدام؟ باری… ایران بار دیگر یکی از فرزندان شایسته خود را با دریغ تمام، از دست داد. شخصیتی که سدٌی سترگ در برابر خون آشامان داعش برآورد و مرزهای کشور ما را از نکبت حضور آنان ایمن داشت. من نیز در اندوه عمیق ازدست دادن آن انسانی که شخصاً دورادور دوست می داشتمش، سوگوارم “.

سخنان این نویسنده ی بزرگ ایران هیچ اشاره ای به خط وخطوط  ومشی سیاسی ندارد و میبینید که به هر اندیشه وگرایشی توجه دارد.

او ازترور سردار سلیمانی که معتقد است که داعش را ازمرزهای ما رانده ، متاثر شده وحرف دلش را با قلم روان وبی تکلف خود نوشته ووظیفه ی ملی خود را انجام داده است!

با این حال بنظر میرسد که مجاهدین خلق ، هیچ جنبه ای ندارند و هرچیزی را که جهت گیری دردفاع ازمنافع ملی کشور وتمجید ازانسانیت دارد، بر نمیتابند وبه هرشخص ولو درحد قد وقامت استاد محمود دولت آبادی که به مسائل انسانی ارج میگذارد، لعن ونفرین میفرستند وجاهل تر ازآنند که بدانند حمله ی نابجا به چنین شخصیت های نامی ، ضربه ی بزرگ دیگر بر پیکر فرتوت شان میزند.

افسانه ی اسکویی رجویست ، جرات بجان خریدن این بدنامی را بخود داده وطی نوشته ای،محمود دولت آبادی را به باد ناسزا گرفته است که جفنگیاتش را باهم میخوانیم :

” قلم نویسنده بی مسئولیت و دورو ، گلوله ای است بر قلب والدین شهدای ایران زمین وقتی در کنار مبارزان قرار نداشته باشی. هنر نویسندگی مانند هر هنر دیگری اگر تهی از مسئولیت انسانی باشد رمانش را به سخره می کشد و حتی قهرمان خیالی کتاب خود، ”گل محمد ”را شرمسار می کند”.

یعنی محمود دولت آبادی نویسنده ایست بی مسئولیت ودورو وحرف هایش- بشرحی که رفت – گلوله ایست برقلب شهدائی که لابد شهادت شان تنها با قبول مجاهدین خلق برسمیت شناخته میشود!!!

به گل محمد، قهرمان داستان کلیدر که میرسیم ، اورا انسانی با نقاط ضعف وقدرتش میبینیم که دراصل رهبر فکری نهضتی نیست که او درقلب آن قرار دارد وتنها یک عامل اجرایی جسور است!

توصیف این چنینی گل محمد ازطرف دولت آبادی ، رعایت رئالیزم در رمان نویسی است وهیچگاه نخواسته با پوشاندن نقاط ضعف او ونهضت اش، قدیسی ازاو بسازد و برعکس نشان داده زمانی که اوضاع وشرایط مهیا نیست، درعین جسارت گردانندگان یک نهضت کوچک ، آن نهضت بلحاظ عدم ارتباط کامل با مردم و …، چه پایان تراژدیکی خواهد داشت واین هنر بزرگ دولت آبادی در تجزیه وتحلیل یک حادثه ویا نهضت اجتماعی با این مشخصات است.

افسانه اسکویی به سخنان خود چنین ادامه میدهد :

” نویسنده ،محمود دولت آبادی ، در آخرسر از همان دهقانان رنج ‌کشیده‌ کتابش خواهد شد که روزی برای ایستادگی در برابر اربابان زورگو هم‌ قسم شده بودند و یکی پس از دیگری شانه خالی ‌کردند.

این که چگونه به گل محمد قهرمان رمان خود خیانت و به خوانندگان کلیدر دروغ قالب کرده ای و به قهرمان خیالی خود” گل محمد” پشت کرده ای قضاوتش با خواننده  “.

اتفاقا هنر دولت آبادی درنوشتن این رمان کم نظیر دراین بود که مردم در زمان عدم آمادگی کافی ونبود رهبریت وسازماندهی منسجم، دچار تشتت شده و شکست میخورند وگل محمد هم لابد باخواندن این اثر بزرگ این موضوع را درک خواهد کرد واگر دوباره زنده شد، مطالعه کرده وازتجربیات تاریخی درس خواهد گرفت.

بلی! گل محمد  ها با خواندن این رمان ، خواهند فهمید که پیروزی درمبارزه راه کارهای خاص خود را دارد وبا شجاعت تنها و لوطی منشی، نمیتوان مبارزه را که علم پیچیده ایست، به سرانجام رساند.

چیزی که افسانه اسکویی ها درک نمیکنند و تنها اوقات خود را با خواندن  این کتاب پرحجم به هدر داده اند!