د03302020

Last updateد, 30 مارس 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها استراتژی کشته سازی بیشتربعداز5 دی توسط رجوی وعضدانلو

استراتژی کشته سازی بیشتربعداز5 دی توسط رجوی وعضدانلو

دی ائینه تمام نمای جایگاه رجوی وعضدانلو دربین مردم را نشان داد بعد اشوبها می بایست درروز 5 دی صدبرابر بیشتر و مردم میلیونی بخیابانها می ریختند برای لاپوشانی ازاین شکستها مجبوراست به دروغ دغل وکشته سازی روی بیاورد وتمام رودخانه ها وسدها ودریاهای ایران را پرشده ازجنازه ها نشان بدهد ولی باید به رجوی وعضدانلو گفت دوران .....

----------------------------------------------------------------------------------------

maryam masudاستراتژی کشته سازی بیشتربعداز5 دی توسط رجوی وعضدانلو

رجوی قلم بدست کثیف عربی خود رابمیدان فرستاده تا کشته ها رابیشترنشان بدهد این شخص که دردوران البویه زندگی وبه قبیله خود مینازد درجریان حمله تروریستی اهوازبه صحنه امده ودرپابوسی پادشاه عربستان ازتروریستهای الاهوازیه که بچه چهارساله را کشتند تبریک گفت وازانها حمایت کرد درصفحه خود نوشته 1500کشته خیلی کم بوده وکشته شده های واقعی  3500نفراست وفرد دیگری رابه میدان فرستاده وبعنوان عنصرفعال باند مافیایی رجوی میگوید تمامی رودخانه ها ودریا وسدها پرازکشته شدگان است واین راهم با استناد به عکسی که ازصفحات دیگرگرفته وقبلا طرفداران رضا پهلوی منتشرکرده بودند ومعلوم شد مربوط به کشوردیگریست.

پس نتیجه میگیریم اگرباران امد واب ازرودخانه ها به دریا وسدها نریخت دلیل جسدهای بیشماراست که جلو حرکت اب را گرفته ودرنتیجه اب به شهرها نفوذ وزندگی مردم را مختل میکند اگراب شرب به مردم نرسید بدانند که جسدها جلو خروج اب ازدریچه سدها را بسته است واگرماهی های ادمخوارازدریا بیرون امده وبه مردم درخیابونها حمله کردند دلیل این است که حاکمیت انقدرجسد به دریا ریخته وماهی ها با بلعیدن انها ماهیت عوض کرده ومثل فیلمهای هالیوود ادمخوارشده اند وحاکمیت باید جواب همه را بدهد قبلا نوشتم که ازفازسیاسی رجوی دنبال کشته سازی بود ودرفازنظامی وخارج نشدن ازاشرف همین خط رادنبال میکرد تاازخونها تبلیغات راه بی اندازد چقدرشنیع وزشت است که ازجسد دیگران تغذیه سیاسی میکند اماهدف چیست؟  یک هدف بیشترندارد میخواهد پرونده را به شورای امنیت همانطورکه رضا پهلوی خواستاران است بکشانند وبا مستمسک شورای امنیت دست دشمنان ایران وایرانی را برای حمله نظامی پروایران را هم لیبیایی کنند غافل ازاینکه اندوران گذشته ومنافع سایرقدرتها دیگرچنین اجازه ای را درشورای امنیت به انها نخواهد داد.

دوران عوض شده وامضا کنندگان دیروز با ایران مانورنظامی برگزارمیکنند وبدنبال اتحاد نظامی هستند که قبلا توضیح داده وخواهان ان درمنطقه بوده وهستم یعنی سرشون ازحالا به سنگ خورده است تنها دست اوردی که برای انها دارد بازی درفضای مجازی ست زیرا ملت ایران انقدر هوشیارشده اند که دردام چنین تله هایی گرفتارنمیشوند وبه اینگونه حرفها اعتنایی نکرده وگوش نمیدهند ولی باید منتظرجوسازی های جدید ازطرف پمپئو وبرایان هوک بود همانهایی که اعتراف کرده اند درسازما سیا اموزش دروغگویی گذرانده ومثل ریگ شب وروز دروغ میگویند وپیش مردم کاملا ابروباخته وحرفهای انها بی ارزش است این راهم باید درنظرگرفت انها درتحلیل غلط ازشرایط فکرمیکردند اگرفراخوان بدهند مردم در5 دی بخیابونها میریزند وقتی هیچ کس اعتنایی نکرد ودونفررانتوانستند بخیابون بکشند دست به چنین جو سازی هایی میزنند تا اول شکست خود را بپوشانند ودوم نیروهای وارفته داخل که بعد ازاین داستان حتما وارفته ترمیشوند را سرپا نگه دارند.

رجوی میگفت خمینی پشت سرتوده ها حرکت میکرد وقتی کشتارشروع شد او سکوت وقتی دوباره مردم به میدان امدند او اطلاعیه داد سوال ازرجوی وعضدانلو شما که درجلو توده ها حرکت میکنید چرا وقتی مردم اعتراضات مسالمت امیز بخاطرگرانی بنزین راشروع کردند اشوبگران خود را به صحنه فرستادی حرکت درپس توده ها ومثل خمینی نبود اگرراست میگویی ودرپیشاپیش توده ها حرکت میکنی در5 دی یک نفررا نتوانستی به خیابون بکشانی دوباره اطلاعیه بده وخواهان تظاهرات باش تا ببینیم چقدرهوادارداری وشهرهای شورشی چگونه جواب میدهند واقعیت این است که 5 دی ائینه تمام نمای جایگاه رجوی وعضدانلو دربین مردم را نشان داد بعد اشوبها می بایست درروز 5 دی صدبرابر بیشتر و مردم میلیونی بخیابانها می ریختند برای لاپوشانی ازاین شکستها مجبوراست به دروغ دغل وکشته سازی روی بیاورد وتمام رودخانه ها وسدها ودریاهای ایران را پرشده ازجنازه ها نشان بدهد ولی باید به رجوی وعضدانلو گفت دوران سوارشدن برجسدها وسواری سیاسی گرفتن از کشته ها وخوردن خونهای بناحق ریخته شده گذشته است ودستان شما دربرابرملت بدجوری رو وخالی شده ومزدوری ونوکری شمایان برای دشمنان ایران وایرانی کاملا معلوم واشکاراست